Adborth a chwynion

Os hoffech ddarparu adborth neu wneud cwyn ar unrhyw agwedd o'n gwasanaeth, buasem yn hoffi clywed gennych.

Pan rydych yn dweud wrthym am brofiad da, mae'n ein helpu i adnabod arferion gorau ac yn ein hannog i wella ein gwasanaeth. Os ydych yn cael profiad gwael, gallwch wneud cwyn (os ydych wedi bod yn rhan uniongyrchol o'r mater rydych yn cwyno am). Os nad oeddech yn rhan uniongyrchol o'r mater yr ydych yn dymuno cwyno am, gallwch ddarparu adborth negyddol i ni. Os ydych chi am gwyno, y peth cyntaf i'w wneud yw siarad â'ch CPS lleol neu'r aelod o staff cysylltiedig. Byddant yn ceisio datrys y broblem ar unwaith. Gallwch hefyd wneud cwyn i ni yn uniongyrchol trwy gwblhau'r ffurflen ar-lein.

Os ydych yn ddioddefwr yn ceisio arfer eich hawl i wneud cais am adolygiad o benderfyniad y CPS i beidio â chyflwyno cyhuddiadau yn erbyn unigolyn a ddrwgdybir, i atal achos neu i gynnig dim tystiolaeth mewn achos, ewch i dudalen Hawl Dioddefwyr i Adolygiad.

Ydych chi eisiau rhoi adborth negyddol, neu ai cwyn ffurfiol yw hon am benderfyniad cyfreithiol (ac eithrio hawl dioddefwyr i adolygiad) neu safon gwasanaeth?

Faint o amser sydd gennyf i gwyno?

Nid ydym yn delio gyda chwynion am bethau ddigwyddodd dros chwe mis yn ôl. Os nad ydych yn fodlon gyda'n esboniad, rhaid i chi ddweud wrthym o fewn mis o'i derbyn.

Pwy sy'n gallu cwyno?

Gallwch chi wneud y gwyn, neu gallwch ofyn i rywun wneud y gwyn (yn ysgrifenedig) ar eich rhan, megis:

 • Aelod o'ch teulu neu ffrind
 • Grŵp cefnogaeth
 • Cynghorydd cyfreithiol neu weithiwr proffesiynol arall

Pwy sy'n methu gwneud cwyn?

Ni allwn ddefnyddio ffurflen gwynion y CPS i wneud cwyn:

 • Os ydych yn ddiffynnydd a'ch bod eisiau bod achos yn eich erbyn yn cael ei ollwng
 • Os ydych wedi cael eich euogfarnu o drosedd a'ch bod eisiau bod eich euogfarn yn cael ei wrthdroi

Asesydd Annibynnol Cwynion Toggle accordion

Mae'r Asesydd Annibynnol Cwynion (IAC) yn gweithredu'n annibynnol i'r CPS ac mae'n gyfrifol am ymdrin ac ymchwilio i gwynion gan aelodau o'r cyhoedd mewn perthynas ag ansawdd y gwasanaeth a ddarperir gan y CPS a'i gydymffurfiaeth â'r weithdrefn gwyno a gyhoeddwyd.

Mae'r IAC yn gweithio i sicrhau bod y CPS yn dangos bod ei weledigaeth yn dryloyw, yn atebol ac yn deg trwy:

 • Ddarparu proses annibynnol, hygyrch o ansawdd uchel er mwyn adolygu cwynion am wasanaeth sydd wedi dihysbyddu proses mewnol y CPS
 • Ceisio unioni anghyfiawnderau unigol
 • Gyrru gwelliannau mewn gwasanaethau cyhoeddus a hysbysu polisi cyhoeddus

Gellir cyfeirio cwynion at yr IAC os ydych dal yn anfodlon gyda'r esboniadau yn dilyn Cam Un a Dau o'r broses cwyno a bod eich cwyn yn ymwneud â gwasanaeth (sut rydym wedi ymddwyn). Rhaid i chi wneud hyn o fewn mis o dderbyn ein hesboniad ar Gam Dau o'r broses.

Dylai'ch cwyn amlinellu pam nad ydych yn fodlon gyda'r ymatebion a ddarparwyd ar Gam Un a Dau o'r weithdrefn gwyno a pham y dylid adolygu'r mater. Rhaid i chi wneud hyn yn ysgrifenedig naill ai ar e-bost neu drwy'r post.

Bydd eich cwyn yn cael ei chydnabod a'i hadolygu gan yr IAC a byddwch yn derbyn ymateb llawn o 40 diwrnod gwaith o'i derbyn. Os nad yw'n bosib cwblhau'r ymchwiliad o fewn y cyfnod hwnnw, bydd yr IAC yn cysylltu â chi i esbonio pam fod yna oedi ac i ddarparu dyddiad y mae'n gobeithio darparu ymateb yn ei erbyn.

Gallwch ddarllen y Cylch Gorchwyl mae'r IAC yn ei dilyn ar y wefan hon. Mae hwn yn amlinellu rôl a chyfrifoldebau'r IAC.

Manylion Cyswllt

Asesydd Annibynnol Cwynion ar gyfer y CPS,
c/o 102 Petty France,
Llundain SW1H 9EA

E-bost: IAComplaints@cps.gov.uk

Asesydd Annibynnol Cwynion - Cylch Gorchwyl Toggle accordion

1. Cyflwyniad

1.1    Mae'r Asesydd Annibynnol Cwynion ar gyfer y Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) (IAC) yn adolygu cwynion mewn perthynas ag ansawdd y gwasanaeth a ddarperir gan y CPS a'i gydymffurfiaeth â'i weithdrefn gwyno a gyhoeddwyd ynghyd ag agweddau cwyno Cod y Dioddefwyr.

2. Rôl a Chyfrifoldebau

2.1    Rôl yr Asesydd Annibynnol Cwynion (IAC) yw i ystyried cwynion am wasanaeth ar Gam 3 o weithdrefn Adborth a Chwynion y CPS. Gellir diffinio cwynion am wasanaeth fel 'unrhyw gŵyn yn ymwneud â safonau gwasanaeth ac ymddygiad staff y CPS'. Mae enghreifftiau o gwynion am wasanaeth yn cynnwys cael eich trin mewn modd anghwrtais neu annheg gan aelodau o staff, methu â darparu'r wybodaeth gywir, neu oedi diangen naill ai yn y gwasanaeth a ddarperir neu wrth ymateb i gwynion.

2.2    Ni all yr IAC adolygu cwynion sy'n ymwneud â phenderfyniadau erlyn yn unig. Caiff cwynion cyfreithiol eu hystyried ar Gamau 1 a 2 o'r weithdrefn yn unig. Dylai dioddefwyr sydd am arfer eu hawl i wneud cais am adolygiad o benderfyniad i beidio â chyflwyni cyhuddiadau, i atal achos, neu i gynnig dim tystiolaeth mewn achosion, ddefnyddio cynllun Hawl Dioddefwyr i Adolygiad (VRR).

2.3    Ni fydd yr IAC yn ystyried cwynion am wasanaeth yn ymwneud ag achosion byw neu barhaus (naill ai rhai troseddol neu sifil) nes fod yr achosion hynny wedi'u cwblhau. Mae hyn yn cynnwys achosion sy'n gymwys o dan VRR ond sydd heb dihysbyddu holl gamau'r cynllun hyd yma.

2.4    Gall yr IAC ystyried elfennau gwasanaeth cwynion 'hybrid': er enghraifft, y rhai sy'n cwmpasu agweddau cyfreithiol a gwasanaeth.

2.5    Rhaid cyfeirio cwynion at yr IAC am adolygiad yn dilyn cwblhau Camau 1 a 2 y weithdrefn gwyno, os yw'r achwynydd yn parhau i fod yn anfodlon. Rhaid gohirio cwynion sy'n gysylltiedig ag achosion sifil parhaus nes i'r achos sifil ddod i ben yn llwyr.

2.6    Gall achwynwyr hefyd gyfeirio cwynion at yr IAC yn uniongyrchol lle nad yw'r CPS wedi cydymffurfio â'i weithdrefn gwyno er nad yw Camau 1 a 2 o bosib wedi cael eu cwblhau. Gallai hyn gynnwys amgylchiadau lle mae'r dull o fynd i'r afael â chwynion yng Nghamau 1 a 2 yn arwain at gwyn bellach.

2.7    Rhaid cyflwyno cwynion o fewn mis o ymateb Cam 2. Fodd bynnag, mae gan yr IAC ddisgresiwn mewn perthynas â'r terfyn amser hwn pan mae yna ffactorau eithriadol.

2.8    Mae'r IAC hefyd yn gweithredu fel gwarcheidwad polisi Adborth a Chwynion y CPS, gan oruchwylio'r broses a chefnogi'r CPS i ddatblygu arferion gorau a gwell safonau gwasanaeth ar gyfer dioddefwyr a thystion. Yn y rhinwedd hon, bydd yr IAC yn adolygu samplau o achosion sydd heb gyrraedd Cam 3 er mwyn asesu ansawdd ac amseroldeb ymatebion Camau 1 a 2. Bydd yr archwiliad yn cynnwys sampl ar hap o'r holl gwynion i ddarparu diweddariad blynyddol i Fwrdd y CPS, ac i ddatblygu cyfarwyddyd, protocolau a deunyddiau hyfforddi mewnol ymhellach.

2.9    Mae Cod y Dioddefwyr yn amlinellu hawliau dioddefwyr i sicrhau bod gwasanaethau yn cydnabod ac yn trin dioddefwyr mewn modd parchus, sensitif a phroffesiynol heb unrhyw fath o anffafriaeth. Mae gan ddioddefwyr yr hawl i wneud cwyn os ni fodlonwyd eu hawliau dan y Cod.

2.10    Gall y Twrnai Cyffredinol gomisiynu'r IAC i ymgymryd ag ymchwiliadau pwrpasol ar ran Swyddfa'r Twrnai Cyffredinol neu'r CPS. Mae'n bosib bod natur yr ymchwiliadau hyn yn disgyn y tu allan i gylch gorchwyl arferol yr IAC; mewn achosion o'r fath, bydd cylch gorchwyl penodol yn cael ei lunio ar gyfer yr adolygiad.

3. Proses a Safonau Amser Adolygiadau

3.1    Fel deiliad swydd annibynnol gyda swyddogaethau lled-farnwrol, mae'r IAC yn gosod ei gweithdrefn ei hun. Fodd bynnag, yn gyffredinol, bydd adolygiad IAC yn cynnwys archwiliad o'r papurau yng Ngham 1 a 2 o'r weithdrefn gwyno. Bydd Ardal/Is-adran Gwaith Achos Ganolog y CPS yn cyflwyno ac yn paratoi'r gwaith papur perthnasol a nodyn gefndir i'w ystyried gan yr IAC.

3.2    Bydd yr IAC yn ystyried yr wybodaeth a ddarperir a lle bo'n briodol, yn gofyn am adroddiadau a datganiadau pellach.

3.3    Bydd yr IAC yn penderfynu i ba raddau y dylid adolygu unrhyw ran o gŵyn o fewn awdurdodaeth IAC ar ôl ystyried yr wybodaeth a'r dogfennau a gyflenwir gan Ardal/Is-adran Gwaith Achos Ganolog y CPS ac unrhyw wybodaeth arall a farnir yn berthnasol. Wrth wneud hynny, bydd yr IAC yn cadw lles y cyhoedd mewn meddwl. Mae'r ffactorau yn erbyn adolygiad manwl yn cynnwys:

 • Mae Ardal/Is-adran Gwaith Achos Ganolog y CPS wedi cynnal ymchwiliad cymesur a rhesymol i'r gŵyn ac ni chanfuwyd unrhyw fethiant na chamgymeriad gweinyddol;
 • Hanfod y gŵyn yw gwrthwynebiad yr achwynydd i'r cynnwys a/neu ganlyniad polisi neu ddeddfwriaeth y CPS;  
 • Byddai'n anghymesur i'r IAC adolygu cwyn yn fanwl, o ystyried ei natur, ei difrifoldeb a chanlyniad posibl adolygiad.

3.4    Lle mae angen adolygiad manwl, bydd yr IAC yn datblygu ymateb drafft o fewn 30 diwrnod gwaith o'r dyddiad y cyfeirir y mater atynt a bydd yn cael ei anfon at Ardal/Is-Adran Gwaith Achos Ganolog berthnasol y CPS i ganiatáu iddynt wirio ffeithiau cyn cwblhau'r ymateb ac argymhellion terfynol. Bydd yr amserlenni yn cychwyn unwaith y bydd y gŵyn wedi'i chyflwyno i'r IAC gan Uned Seneddol a Chwynion y CPS.

3.5    Bydd gan y CPS uchafswm o 10 diwrnod gwaith i ymateb i'r adroddiad drafft.

3.6    Bydd ymateb llawn yn cael ei darparu i'r achwynydd o fewn 40 diwrnod gwaith. Os nad yw'n bosib cwblhau'r adolygiad ac ymateb o fewn y cyfnod amser hwnnw, bydd yr IAC yn cysylltu â'r achwynydd i esbonio'r rheswm dros yr oedi ac i ddarparu dyddiad y gellir disgwyl ymateb.

3.7    Bydd yr IAC yn cydnabod derbyn cwyn o fewn pum niwrnod gwaith.

3.8    Bydd yr IAC fel arfer yn cwblhau ei adolygiad gydag adroddiad ffurfiol. Fodd bynnag, bydd yr IAC yn rhydd i gwblhau adolygiad ym mha bynnag fodd y mae'n credu sydd fwyaf addas.

3.9    Bydd y broses adolygu yn cael ei gefnogi gan staff y CPS a fydd yn darparu swyddogaethau swyddfa ac yn cynghori'r IAC ar gymhwyster cwynion dan y cylch gorchwyl hyn.

3.10    Bydd adroddiadau terfynol yn cael eu hanfon ar ran yr IAC i'r achwynydd a'r Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus. Mae'n bosib y byddant hefyd yn cael eu hanfon at Brif Erlynydd y Goron / Pennaeth yr Is-Adran perthnasol.

4. Adferiadau ac Iawndal

4.1    Y ffurf arferol o unioni a argymhellir gan yr IAC fydd ymddiheuriad ffurfiol ar ran y CPS.

4.2    Gall yr IAC hefyd argymell newidiadau i bolisïau ac arferion y CPS a allai helpu atal yr amgylchiadau a arweiniodd at y gŵyn rhag ddigwydd eto.

4.3    Ni all yr IAC argymell camau gweithredu disgyblaethol yn erbyn staff y CPS ond gall argymell bod yr achos am gamau disgyblu yn cael ei ystyried dan weithdrefnau Adnoddau Dynol y CPS.

4.4   Gall yr IAC argymell bod y CPS yn ystyried gwneud taliad cydadferol neu gymharol fach ble mae tystiolaeth glir o golled materol heb yswiriant neu ofid difrifol a achoswyd gan gamweinyddu neu wasanaeth gwael gan y CPS.

4.5    Bydd argymhellion yn cael eu gwneud i'r Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus. Nid yw argymhellion yr IAC yn rhwymo, ond os yw'r CPS yn penderfynu peidio â derbyn argymhelliad, bydd yn esbonio ei benderfyniad yn ysgrifenedig i'r achwynydd a'r IAC.

4.6    Mae gan ddioddefwyr y cyfle i gyfeirio eu cwyn at Ombwdsmon y Senedd a'r Gwasanaeth Iechyd (PHSO), trwy Aelod Seneddol, yn dilyn adolygiad yr IAC lle maen nhw dal o'r farn bod y Gwasanaeth wedi methu â bodloni ei gyfrifoldebau dan God y Dioddefwyr. Bydd yr IAC yn hysbysu achwynwyr o'u hawl i ystyriaeth gan PHSO pan fo hynny'n briodol.

4.7    Nid oes gan achwynwyr nad ydynt yn ddioddefwyr trosedd yr hawl i fynediad at PHSO; adolygiad yr IAC yw cam terfynol y broses cwynion yn yr achosion hyn.

5. Cyfrifoldebau'r CPS

5.1    Bydd y CPS yn darparu:

 • Data o'r flwyddyn briodol i'r IAC i hysbysu'r broses o adrodd ar y cwynion
 • Mynediad agored at systemau a chofnodion cwynion ac adborth
 • Mynediad anghyfyngedig at wybodaeth y mae'r IAC yn gwneud cais amdano at ddiben cynnal adolygiad
 • Cefnogaeth weithredol ar gyfer swyddfa'r IAC.

5.2    Bydd y CPS yn sicrhau bod y broses o gyfeirio i'r IAC yn glir ac yn hygyrch i achwynwyr a bod y trefniadau cefnogaeth weithredol yn gadarn. Bydd y broses o wirio ffeithiau adroddiadau drafft yr IAC yn cael ei wneud yn amserol ac yn unol â'r amserlen ym mharagraff 3.5 uchod Lle nad yw'r CPS yn gallu cydymffurfio â'r amserlen honno, bydd yn rhoi gwybod i'r IAC ar unwaith.

5.3    Bydd y CPS yn cydnabod adroddiadau ac argymhellion yr IAC yn ffurfiol ac yn darparu cadarnhad trwy lythyr bod yr argymhellion wedi cael eu derbyn a'u rhoi ar waith.

6. Trefniadau Adrodd

6.1    Bydd yr IAC yn adrodd dwywaith y flwyddyn i'r Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus a Bwrdd y CPS. Bydd y CPS yn cyhoeddi adroddiad blynyddol yr IAC ar ei wefan.

7. Manylion Cyswllt

Asesydd Annibynnol Cwynion ar gyfer y CPS
c/o 102 Petty France,
Llundain SW1H 9EA

E-bost: IAComplaints@cps.gov.uk

8. Cyfnod Adolygu

8.1    Bydd cylch gorchwyl yr IAC yn cael ei adolygu yn flynyddol.

8.2    Bydd y cwestiynau cyffredin ategol yn cael eu diweddaru ddwywaith y flwyddyn.

Gwasanaeth Erlyn y Goron
Gorffennaf 2018

Independent Assessor of Complaints - Adroddiadau (yn Saesneg) Toggle accordion

Reports to the CPS Board

Independent Assessor of Complaints' biannual report to the CPS board for April-September 2018, available to download in Adobe Acrobat PDF

Independent Assessor of Complaints' annual report to the CPS board for 2017-2018, available to download in Adobe Acrobat PDF

Independent Assessor of Complaints' annual report to the CPS board for 2016-2017, available to download in Adobe Acrobat PDF

Independent Assessor of Complaints' biannual report to the CPS board for April-September 2016, available to download in Adobe Acrobat PDF

Independent Assessor of Complaints' annual report to the CPS board for 2015-2016, available to download in Adobe Acrobat PDF

Independent Assessor of Complaints' biannual report to the CPS board for April-September 2015, available to download in Adobe Acrobat PDF

Independent Assessor of Complaints' annual report to the CPS board for 2014-2015, available to download in Adobe Acrobat PDF

Independent Assessor of Complaints' biannual report to the CPS board for April-September 2014, available to download in Adobe Acrobat PDF

Independent Assessor of Complaints' annual report to the CPS board for 2013-2014, available to download in Adobe Acrobat PDF

Complaints Audits

Independent Assessor of Complaints - Complaints Audit 2017-2018: This paper summarises an audit of CPS complaints in 2017-2018 that did not progress beyond stages 1 or 2. Available to download in Adobe Acrobat PDF

Independent Assessor of Complaints - Complaints Audit 2015-2016: This paper summarises an audit of CPS complaints in 2015-2016 that did not progress beyond stages 1 or 2. Available to download in Adobe Acrobat PDF

Independent Assessor of Complaints - Complaints Audit 2014-2015: This paper summarises an audit of CPS complaints in 2015-2016 that did not progress beyond stages 1 or 2. Available to download in Adobe Acrobat PDF

Independent Assessor of Complaints - Complaints Audit 2013-2014: This paper summarises an audit of CPS complaints in 2015-2016 that did not progress beyond stages 1 or 2. Available to download in Adobe Acrobat PDF

Adborth a Chwynion trwy e-bost a phost

Gallwch chi anfon eich cwyn atom trwy e-bost neu bost. Llwythwch y ffeil isod i lawr, ei chwblhau a'i e-bost neu ei phostio i'r Ardal briodol. Mae cyfeiriadau e-bost a phost ar gyfer holl Ardaloedd y CPS ar gael yn adran 'Ynglŷn â CPS' y wefan.

Ffurflen Adborth a Chwynion - Word