Skip to main content

Accessibility controls

Text size
Contrast
Select language

Canllawiau Adborth a Chwynion: Sut i roi adborth neu wneud cwyn i Wasanaeth Erlyn y Goron

Polisi Adborth a Chwynion

Cyflwyniad

Nod Gwasanaeth Erlyn y Goron yw cynnig gwasanaeth o'r safon uchaf a chael pethau'n iawn. Fodd bynnag, bydd adegau pan fyddwn yn methu â chyrraedd y safonau hyn. Mae'r daflen hon yn amlinellu sut i roi adborth neu wneud cwyn ynghylch unrhyw agwedd ar ein gwasanaeth. Ein nod yw gwrando, cydnabod pryderon ac unioni pethau pan fo'n bosibl ac yn briodol gwneud hynny.

Ein hymrwymiad

Rôl a phwrpas Gwasanaeth Erlyn y Goron yw dod â phob troseddwr o flaen ei well; helpu i ostwng troseddau ac achosion o fod ofn troseddau; ennyn ffydd y cyhoedd; a darparu cefnogaeth effeithiol i ddioddefwyr a thystion.

Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu diwylliant o ragoriaeth drwy osod safonau clir ynghylch y gwasanaeth y gallech chi ei ddisgwyl gennym, a rhoi'r cyfle i chi ddweud wrthym a ydym wedi cwrdd â'r safonau hynny ai peidio. Mae ein gwerthoedd yn sail i'r ffordd rydym yn ymdrin â chwynion, sef:

  • Bod yn annibynnol a theg;
  • Bod yn onest ac agored;
  • Trin pawb â pharch;
  • Ymddwyn yn broffesiynol ac ymdrechu i sicrhau rhagoriaeth.

Mae Safon Ymdrin â Chwynion Gwasanaeth Erlyn y Goron, y Cod Ymarfer i Ddioddefwyr Troseddau ac Egwyddorion Ymdrin â Chwynion yn Dda yr Ombwdsmon Seneddol a Gwasanaeth Iechyd yn amlinellu ansawdd y gwasanaeth y mae gennych chi hawl ei ddisgwyl gan Wasanaeth Erlyn y Goron. Rydym yn cael ein dal i gyfrif gan waith cyflawni'r safonau hyn, ac mae gennym ymrwymiad i ymdrin â chwynion am ein penderfyniadau a'r gwasanaeth a ddarparwn yn brydlon ac yn agored. Yr Asesydd Annibynnol Cwynion sy'n darparu gwasanaeth craffu allanol o'r broses gwynion er mwyn ein helpu i gyflawni gwasanaeth o'r safon uchaf.

Bydd pob cwyn yn cael ei thrin gan ein Cydgysylltwyr Cwynion sydd wedi'u hyfforddi'n arbennig, ac ymdrinnir â nhw yn gwbl gyfrinachol. Byddwn yn ymateb i gwynion yn effeithiol ac yn ymdrin â nhw'n sensitif, yn deg ac yn drwyadl. Ni fyddwn yn ymdrin ag unrhyw aelod o'r cyhoedd yn llai ffafriol ar sail ei rywedd, cyfeiriadedd rhywiol, hil neu ethnigrwydd, anabledd neu grefydd neu gred. Ac ni fyddwn ychwaith yn ymdrin â chwynion gan ddiffynyddion yn llai ffafriol na chwynion gan ddioddefwyr a thystion.

Beth mae'r polisi'n ei gynnwys?

Mae'r polisi'n berthnasol i adborth a chwynion ynghylch y gwasanaeth a ddarperir gan Wasanaeth Erlyn y Goron.

Adborth

Rydym yn annog adborth ar ein polisiau, gweithdrefnau, gwasanaethau a pherfformiad, boed gadarnhaol neu negyddol. Rydym yn croesawu eich barn ynghylch eich profiad o ddelio â ni neu eich barn am unrhyw agwedd ar ein gwasanaeth.


Enghreifftiau o adborth

Mae Ms Potts yn gweithio gyda dioddefwyr troseddau; mae hi'n anfon neges e-bost at Wasanaeth Erlyn y Goron i'w ganmol am lansio polisi newydd.

Mae Mr Cram yn anfodlon â chanlyniad achos a gafodd ei erlyn gan Wasanaeth Erlyn y Goron y darllenodd amdano yn ei bapur hwyrol lleol. Mae'n ysgrifennu at Wasanaeth Erlyn y Goron i fynegi ei anfodlonrwydd.


Gall unrhyw un roi adborth i Wasanaeth Erlyn y Goron, ac nid oes cyfyngiad amser i wneud hynny. Bydd yr holl adborth yn cael ei gydnabod, ei gofnodi a'i ddadansoddi er mwyn ein helpu i barhau i ddarparu gwasanaeth o safon uchel i'r cyhoedd.

Cwynion

Ystyriwn fod cwyn yn fynegiant o anfodlonrwydd ynghylch unrhyw agwedd ar ein gwasanaeth gan aelod o'r cyhoedd sydd wedi bod yn ymwneud yn uniongyrchol â'r gwasanaeth y cwynir amdano.

Gall cwynion fod yn rhai:

  • Cyfreithiol - Cwynion yw'r rhain sy'n ymwneud â phenderfyniadau cyfreithiol Gwasanaeth Erlyn y Goron.
  • Gwasanaeth - Cwynion yw'r rhain sy'n ymwneud â'r ffordd yr ydym wedi ymddwyn.
  • Cymysg - Cwynion yw'r rhain sy'n cynnwys materion cyfreithiol a gwasanaeth.

Enghraifft o gŵyn gyfreithiol

Ymosodwyd ar Mr Singh ar ei ffordd adref o'i waith. Mae'n ysgrifennu at Wasanaeth Erlyn y Goron am ei fod yn anhapus â'r penderfyniad mae wedi'i wneud i gyhuddo ei ymosodwr o ymosodiad cyffredin.

Enghraifft o gŵyn am wasanaeth

Roedd Mrs Jones yn ddioddefwraig aflonyddu ac ni rhoddwyd cyfle iddi ddarllen ei Datganiad Personol y Dioddefwr allan yn y llys.

Enghraifft o gŵyn gymysg

Mae Mr King yn anhapus â phenderfyniad Gwasanaeth Erlyn y Goron i newid y cyhuddiad yn erbyn ei ymosodwr o ladrad i ddwyn. Mae hefyd yn bryderus ynglŷn â'r ffaith na chafodd lythyr yn rhoi gwybod iddo am y penderfyniad.


Beth nad yw'r polisi yn ei gynnwys?

Hawl Dioddefwyr I Adolygu Achioson

Mae gan ddioddefwyr sy'n anhapus ynghylch penderfyniad Gwasanaeth Erlyn y Goron i beidio â chyhuddo neu i ddirwyn yr holl achosion i ben, yr hawl i ofyn am adolygiad o dan Gynllun Hawl y Dioddefwr i Adolygiad (VRR).

Cafodd y cynllun ei ddatblygu fel ymateb i ddyfarniad y Llys Apêl yn achos Killick (R v Christopher Killick [2011] EWCA Crim 1608) lle pennodd y llys fod gan ddioddefwyr troseddau hawl i ofyn am adolygiad o benderfyniadau Gwasanaeth Erlyn y Goron i beidio ag erlyn neu i ddirwyn achos i ben. Penderfynodd y Llys hefyd na ddylai ceisiadau o'r fath gael eu hystyried yn gwynion.

Nid cwynion yw ceisiadau Hawl y Dioddefwr i Adolygiad, felly nid ydynt yn dod o fewn cylch gorchwyl y polisi cwynion. Nid oes modd i ddioddefwyr sy'n anfodlon â chanlyniad eu cais Hawl y Dioddefwr i Adolygiad wneud cwyn gyfreithiol o dan y polisi cwynion.

Ceisiadau Neu Apeliadau'r Amddiffyniad

Nid yw ein gweithdrefn gwynion yn ffordd i ddiffynyddion mewn achosion sy'n mynd rhagddynt geisio cael gollwng yr achosion yn eu herbyn neu i unigolion a gollfarnwyd geisio cael gwrthdroi eu dyfarniad.

Caiff gohebiaeth o'r fath ei chofnodi fel adborth ac ni chaiff ei hystyried fel rhan o'r weithdrefn gwynion. Dylai diffynyddion ac unigolion wedi'u collfarnu yn y sefyllfaoedd hyn geisio eu cyngor cyfreithiol annibynnol eu hunain.

Cwynion Am Achosion Cyfreithiol Sy'n Mynd Rhagddynt

Lle bo cwyn yn ymwneud ag achosion cyfreithiol sy'n mynd rhagddynt, efallai mai gwybodaeth gyfyngedig yn unig y gallwn ei rhoi. Mewn rhai sefyllfaoedd, efallai y bydd angen gohirio ystyried cwyn pe byddai gwneud hynny'n niweidiol i'r achos.

Cwynion Difriol Nneu Ddi-Baid

Gallwn wrthod ymdrin â chwynion sy'n ddifrïol; gohebiaeth sy'n ddi-baid ac yn afresymol; neu gwynion lle mae ein gweithdrefn gwynion ffurfiol wedi'i disbyddu.

Cwynion Am Sefydliadau Eraill

Nid yw'r polisi hwn yn berthnasol i gwynion neu adborth am sefydliadau partner, fel yr heddlu, y llysoedd neu'r farnwriaeth. Dylid cyfeirio cwynion ac adborth ynghylch gwasanaethau a ddarperir gan sefydliadau eraill atyn nhw. Nodir y manylion cyswllt ar gyfer sefydliadau cyfiawnder troseddol eraill ar ddiwedd y canllawiau hyn.

Cwynion Am Arferion Recriwtio Neu Gyflogi Gwasanaeth Erlyn y Goron

Mae cwynion am ganlyniad ymgyrchoedd recriwtio neu arferion cyflogi Gwasanaeth Erlyn y Goron y tu allan i gylch gorchwyl y polisi hwn. Byddir yn ymdrin â chwynion o'r fath yn unol â pholisi recriwtio Gwasanaeth Erlyn y Goron a'r ddeddfwriaeth cyflogaeth berthnasol.

Gweithdrefn Adborth

Sut mae rhoi adborth?

Gall unrhyw un roi adborth i Wasanaeth Erlyn y Goron ac nid oes cyfyngiad amser i wneud hynny.

Gallwch roi adborth i ni drwy ddefnyddio'r ffyrdd canlynol:

Gwefan: Gallwch roi adborth ar ein gwefan drwy ddefnyddio'r ffurflen Adborth a Chwynion ar-lein.

E-bost: Gallwch lawrlwytho'r ffurflen Adborth a Chwynion o'n gwefan a'i hanfon mewn e-bost at Ardal berthnasol Gwasanaeth Erlyn y Goron.Mae cyfeiriadau e-bost ar gyfer holl Ardaloedd Gwasanaeth Erlyn y Gorons ar gael ar ein gwefan.

Post: Gallwch roi adborth yn ysgrifenedig neu drwy lenwi'r ffurflen Adborth a Chwynion sydd ar gael i'w lawrlwytho o'n gwefan. Mae cyfeiriadau post ar gyfer holl ardaloedd Gwasanaeth Erlyn y Goron ar gael ar ein gwefan.

Ffôn: Gallwch roi adborth dros y ffôn. Mae'r rhifau ffôn ar gyfer holl Ardaloedd Gwasanaeth Erlyn y Goron ar gael ar ein gwefan.

Sut gaiff fy adborth ei ddefnyddio?

Bydd yr holl adborth yn cael ei gydnabod, ei gofnodi'n ffurfiol a'i ddadansoddi er mwyn nodi gwelliannau i ddatblygu ein gwasanaethau fel eu bod yn parhau i gwrdd ag anghenion y cyhoedd.

Rydym wedi ymrwymo i gyflawni safonau gwasanaeth rhagorol a byddwn yn defnyddio'r adborth i nodi a datblygu arfer da.

Gweithdrefn Gwyno

Pwy all wneud cwyn?

Gellir gwneud cwyn yn uniongyrchol gan yr unigolyn dan sylw, neu ar ei ran gan gynrychiolydd enwebedig fel aelod o'r teulu neu ffrind, grŵp cefnogi, cyfreithiwr neu weithiwr proffesiynol arall. Os ydych yn enwebu cynrychiolydd i gwyno ar eich rhan, bydd yn rhaid i chi roi caniatâd ysgrifenedig i'r cynrychiolydd weithredu ar eich rhan. Byddwn yn cysylltu â'r cynrychiolydd ac yn ymdrin ag o fel pe bai ef yw'r achwynydd.

Mae tri cham i'r weithdrefn gwyno. Mae Cam Un a Dau yn berthnasol i Gwynion Cyfreithiol a Gwasanaeth. Mae Cam Tri yn berthnasol i Wasanaeth neu i elfen gwasanaeth Cwynion Cymysg.

Beth yw'r camau yn y weithdrefn gwyno?

Datrys yn Gynnar

Mae nifer o unigolion sy'n anfodlon â'r gwasanaeth yr ydym wedi'i roi yn dymuno i rywun adolygu eu pryderon cyn gynted â phosibl. Y cam cyntaf yw cysylltu â swyddfa leol Gwasanaeth Erlyn y Goron fel bod modd datrys y gŵyn yn anffurfiol. Efallai bod modd datrys achos yr anfodlonrwydd ar unwaith a byddwn yn ceisio gwneud hyn drwy roi eglurhad, ymddiheuriad neu ganlyniad priodol arall o fewn tri diwrnod gwaith.

Os nad oes modd i ni ddatrys eich pryderon yn foddhaol, efallai y byddwch yn dymuno gwneud cwyn ffurfiol.

Cam Un

Bydd cwynion yng Ngham Un yn cael eu cofnodi'n ffurfiol a'u rheoli gan swyddfa leol Gwasanaeth Erlyn y Goron sy'n weithredol yn yr ardal y daeth y gŵyn ohoni'n wreiddiol. Bydd y gŵyn yn cael ei chyfeirio at y rheolwr perthnasol sy'n gyfrifol am yr hyn y mae'r gŵyn yn ymdrin ag o. Byddwn yn ymchwilio i'ch cwyn ac yn ymateb o fewn 20 diwrnod gwaith. Os nad oes modd cwblhau'r ymchwiliad ac ymateb o fewn y cyfnod hwnnw, byddwn yn ysgrifennu atoch gan nodi erbyn pryd yr ydym yn gobeithio ymateb.

Cam Dau

Os ydych yn parhau i fod yn anfodlon â'r ymateb a gafwyd yng Nghyfnod Un, gallech gyfeirio eich cwyn at Ddirprwy Brif Erlynydd y Goron neu Ddirprwy Bennaeth yr Adran Gwaith Achos perthnasol o fewn mis i'r ymateb. Rhowch fanylion pam yr ydych yn parhau i fod yn anfodlon. Bydd Dirprwy Brif Erlynydd y Goron neu Ddirprwy Bennaeth yr Adran Gwaith Achos yn adolygu eich cwyn ac yn ymateb o fewn 20 diwrnod gwaith. Os nad oes modd cwblhau'r ymchwiliad ac ymateb o fewn y cyfnod hwnnw, byddwn yn ysgrifennu atoch gan nodi erbyn pryd yr ydym yn gobeithio ymateb.

Dyma ddiwedd y broses ar gyfer cwynion sy'n ymwneud â phenderfyniadau cyfreithiol.

Cam Tri – Asesydd Cwynion Annibynnol

Os yw eich cwyn yn cyfeirio at y ffordd yr ydym wedi ymddwyn (cwyn ynghylch gwasanaeth), a'ch bod yn parhau i fod yn anfodlon ar ôl Camau Un a Dau, gallwch gyfeirio eich cwyn at yr Asesydd Cwynion Annibynnol (IAC) i'w hadolygu o fewn mis i dderbyn ymateb Cam Dau. Mae'r IAC yn gweithredu'n annibynnol ar Wasanaeth Erlyn y Goron, ac mae'n gyfrifol am adolygu cwynion gan aelodau o'r cyhoedd mewn perthynas â safon y gwasanaeth a ddarperir gan Wasanaeth Erlyn y Goron a'n hymlyniad wrth ein gweithdrefn gwyno gyhoeddedig. Mae mwy o wybodaeth am rôl yr IAC ar gael ar wefan Gwasanaeth Erlyn y Goron.

Bydd Swyddfa'r IAC yn cydnabod derbyn eich cwyn a bydd yr IAC yn ymateb yn llawn o fewn 40 diwrnod gwaith i dderbyn y gŵyn (Mae'n bosibl y bydd y dyddiad derbyn yn wahanol i'r dyddiad cyrraedd oherwydd efallai y bydd angen cynnal ymholiadau i weld a yw'r achos o fewn cylch gorchwyl yr IAC). Os nad oes modd cwblhau'r ymchwiliad ac ymateb o fewn y cyfnod hwnnw, bydd Swyddfa'r IAC yn cysylltu â chi i egluro'r rheswm dros yr oedi a nodi erbyn pryd mae'n gobeithio ymateb. Os nad yw'r IAC yn derbyn cwyn, er enghraifft oherwydd nad yw'n berthnasol i gŵyn ynghylch gwasanaeth neu os nad yw wedi bod drwy Gamau Un a Dau o'r broses gwyno, byddwch yn cael gwybod pam o fewn pum niwrnod i'r penderfyniad.

Manylion Cyswllt Yr IAC

Asesydd Cwynion Annibynnol ar gyfer Gwasanaeth Erlyn y Goron, 102 Petty France, Llundain SW1H 9EA

Cyfeiriad e-bost: IAComplaints@cps.gov.uk

Rhif ffôn - Cynorthwyydd yr IAC: 020 3357 0893 (10am-4pm dydd Llun i ddydd Gwener)

Cyfeirio Cwynion at yr Ombwdsmon Seneddol a Gwasanaeth Iechyd

Mae manylion cyswllt yr Ombwdsmon Seneddol a Gwasanaeth Iechyd yn yr adran cysylltiadau isod.

Sut byddir yn ymdrin â'm cwyn a beth fydd y canlyniad?

Byddwn yn ymdrin â phob cwyn yn sensitif, yn deg ac yn gyfrinachol, a byddwn yn rhoi gwybod i chi a yw eich cais wedi'i ganiatáu, un ai'n llwyr neu'n rhannol, neu heb ei ganiatáu.

Os caiff eich cwyn ei chyfiawnhau, byddwn yn ymddiheuro, ac yn ceisio unioni'r mater ac yn cymryd camau i sicrhau nad yw'n digwydd eto. Mewn achosion eithriadol, lle bu camgymeriad ar ein rhan ni a bod tystiolaeth glir o golled sylweddol heb ei hyswirio neu ofid difrifol a achoswyd gan gamweinyddu neu wasanaeth gwael, gellid cynnig tâl cysurol cymharol fychan.

Sut mae gwneud cwyn?

Mae sawl ffordd y gellir gwneud cwyn:

Gwefan: Gallwch wneud cwyn ar ein gwefan drwy ddefnyddio'r ffurflen Adborth a Chwynion ar-lein.

E-bost: Gallwch lawrlwytho'r ffurflen Adborth a Chwynion o'n gwefan a'i hanfon mewn e-bost at Ardal berthnasol Gwasanaeth Erlyn y Goron.Mae cyfeiriadau e-bost ar gyfer holl Ardaloedd Gwasanaeth Erlyn y Goron ar gael ar ein gwefan.

Post: Gallwch wneud cwyn yn ysgrifenedig neu drwy lenwi'r ffurflen Adborth a Chwynion sydd ar gael i'w lawrlwytho o'n gwefan. Mae cyfeiriadau e-bost ar gyfer holl Ardaloedd Gwasanaeth Erlyn y Goron ar gael ar ein gwefan.

Ffôn: Cysylltwch ag Ardal leol Gwasanaeth Erlyn y Goron lle daeth eich cwyn ohoni'n wreiddiol. Mae'r rhifau ffôn ar gyfer holl Ardaloedd Gwasanaeth Erlyn y Goron ar gael ar eingwefan. Byddwn yn ceisio datrys eich cwyn dros y ffôn, ond efallai y byddwn yn gofyn i chi gyflwyno eich cwyn yn ysgrifenedig (er enghraifft os na allwn ganfod beth yw natur eich cwyn dros y ffôn neu os yw eich cwyn yn gymhleth). Os na allwch gyflwyno'ch cais yn ysgrifenedig byddwn yn anfon copi o'n cofnod o'r sgwrs i chi gael cytuno ag o.

Fel arfer dylai'r holl gwynion a gyfeirir at yr Aseswr Annibynnol yng Nghyfnod Tri o'r weithdrefn gwyno fod yn rhai ysgrifenedig, naill ai mewn e-bost neu drwy'r post.

Hygyrchedd

Ein nod yw gwneud yn siŵr ei bod hi'n hawdd i bawb wneud cwyn neu roi adborth am ein gwasanaeth. Os nad ydych chi'n gallu defnyddio'r opsiynau a amlinellir, byddwn yn hapus derbyn eich cwyn ar ffurf wahanol.

Er mwyn sicrhau y gellir ymdrin â'ch cais yn gyflym ac yn effeithiol, a fyddech cystal â rhoi'r wybodaeth a ganlyn:

Os yw eich cwyn yn ymwneud ag achos, a fyddech cystal hefyd â chynnwys:

Os ydych chi wedi ceisio datrys eich pryderon yn anffurfiol gyda Gwasanaeth Erlyn y Goron yn barod, a fyddech gystal â nodi manylion yr aelod o staff a oedd wedi'ch cynorthwyo.

Faint o amser sydd gennyf i wneud cwyn?

Dylid gwneud cwyn o fewn chwe mis i'r mater y cwynwyd amdano. Dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y bydd cwynion sy'n cyrraedd y tu allan i'r cyfnod hwn yn cael eu hystyried, er enghraifft lle daethoch yn ymwybodol o'r mater y cwynwyd yn ei gylch fwy na chwe mis ar ôl iddo ddigwydd.

Os ydych chi'n parhau i fod yn anfodlon ar ôl cael ymateb i'ch cwyn gallwch gyfeirio eich cwyn ymlaen at y cam nesaf. Dylid gwneud hyn o fewn mis i ddyddiad ei derbyn. Os na allwch gadw at yr amserlen hon, cysylltwch â'ch swyddfa Gwasanaeth Erlyn y Goron leol cyn gynted â bo modd i egluro'r rheswm neu resymau dros yr oedi.

Dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y bydd cwynion sy'n cyrraedd y tu allan i'r cyfnod hwn yn cael eu hystyried.

Pryd fyddaf i'n cael ymateb i'm cwyn?

  • Byddwn yn cydnabod eich cwyn ym mhob cam o'r broses gwyno o fewn tri diwrnod i'w derbyn.
  • Byddwn yn ymateb i gwynion yng Ngham Un a Dau o fewn 20 diwrnod gwaith i'w derbyn.
  • Bydd yr IAC yn ymateb i gwynion o fewn 40 diwrnod gwaith i dderbyn y gŵyn a gyfeiriwyd.

Os nad oes modd ymateb o fewn y cyfnodau hyn, byddwn yn cysylltu â chi i egluro'r rheswm dros yr oedi a rhoi gwybod erbyn pryd y gobeithiwn ymateb.

Manylion Cyswllt

Cysylltiadau Gwasanaeth Erlyn y Goron

Gallwch weld y manylion cyswllt ar gyfer holl swyddfeydd Ardal ac Adrannau Gwaith Achos Gwasanaeth Erlyn y Goron ar ein gwefan.

Uned Seneddol a Chwynion Gwasanaeth Erlyn y Goron
Desg Gymorth Ymholiadau y Cyhoedd Gwasanaeth Erlyn y Goron
Rhif ffôn: 020 3357 0899, 020 3357 0000 (9am – 5pm, dydd Llun i ddydd Gwener)
E-bost: enquiries@cps.gov.uk

Cysylltiadau eraill

Ombwdsmon Seneddol a Gwasanaeth Iechyd
Rhif ffôn: 0345 015 4033
Gwefan: www.ombudsman.org.uk/home

Swyddfa'r Twrnai Cyffredinol
Rhif ffôn: 020 7271 2492
E-bost: correspondence@attorneygeneral.gov.uk
Gwefan: www.gov.uk/government/organisations/attorney-generals-office

Y Swyddfa Gartref
Rhif ffôn: 020 7035 4848
E-bost: public.enquiries@homeoffice.gov.uk
Gwefan: www.gov.uk/government/organisations/home-office

Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu
Rhif ffôn: 0300 020 0096
E-bost: enquiries@policeconduct.gov.uk
Gwefan: www.policeconduct.gov.uk/

Y Weinyddiaeth Gyfiawnder
Rhif ffôn: 020 3334 3555
E-bost: general.queries@justice.gov.uk
Gwefan: www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-justice

Gwasanaeth Gwybodaeth i Ddioddefwyr a Thystion
Gwefan: https://www.victimandwitnessinformation.org.uk/

Cymorth i Ddioddefwyr
Rhif ffôn: 08 08 16 89 111
Gwefan: www.victimsupport.org.uk

Cyngor ar Bopeth
Gallwch ddod o hyd i'ch swyddfa Cyngor ar Bopeth leol yma: www.citizensadvice.org.uk/index/getadvice
Gwefan: www.citizensadvice.org.uk

Scroll to top