Skip to main content

Accessibility controls

Text size
Contrast
Select language
Main content area

Dioddefwyr a thystion

Mae bod yn ddioddefwr neu'n dyst i drosedd yn aml yn gallu bod yn anodd ac efallai nad ydych yn gwybod llawer iawn am y system cyfiawnder troseddol. Byddwn yn trin pob dioddefwr a thyst gyda pharch a dealltwriaeth trwy gydol y broses cyfiawnder.

O roi gwybod am y drosedd i basio'r ddedfryd, byddwn yn esbonio beth sy'n digwydd, isod, rôl Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) a beth y gallwch ei disgwyl gennym.

Rhoi datganiad

Datganiad tyst yw'ch cofnod ysgrifenedig neu ar fideo o'r hyn a ddigwyddodd i chi neu beth weloch chi/beth ddigwyddodd. Bydd yr heddlu yn gofyn cwestiynau i chi ac yn ysgrifennu cofnod o'ch atebion. Bydd gofyn i chi ei darllen a'i lofnodi gyda'ch enw. Pan rydych yn llofnodi datganiad tyst, rydych yn dweud eich bod yn cytuno bod y datganiad yn gofnod cywir o'ch profiad. Gellir defnyddio'ch datganiad tyst fel tystiolaeth yn y llys.

Dylech gysylltu â'r heddlu os ydych yn cofio rhywbeth nad sydd eisoes wedi'i gynnwys yn eich datganiad gwreiddiol. 

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yn y daflen Rhoi datganiad tyst i'r heddlu - beth sy'n digwydd nesaf?

Yr ymchwiliad

Ar ôl rhoi gwybod am drosedd, bydd yr heddlu'n penderfynu a ddylid ymchwilio'r achos. Gan ddibynnu ar gymhlethdod yr achos, gall ymchwiliadau'r heddlu gymryd ychydig amser i'w cwblhau. Fodd bynnag, bydd yr heddlu yn rhoi gwybod i chi am unrhyw ddiweddariadau trwy gydol eu hymchwiliad.

Mae'n bosib y bydd yr heddlu'n mynd at y CPS am gyngor cynnar am yr ymchwiliad yn ystod eu hymchwiliad. Bydd hyn yn digwydd mewn unrhyw achos sy'n cynnwys marwolaeth, trais neu drosedd rhywiol difrifol arall ond gall hefyd ddigwydd mewn unrhyw achos ble mae goruchwyliwr yr heddlu yn ystyried y byddai'n fuddiol er mwyn helpu pennu'r dystiolaeth a fydd yn ofynnol i gefnogi erlyniad neu i benderfynu a yw achos yn gallu symud ymlaen i'r llys.

Penderfynu cymryd achos i'r llys

Pan mae'r heddlu'n credu eu bod wedi cwblhau eu hymchwiliad, gallant basio'r wybodaeth ymlaen i'r CPS. Bydd y CPS yn penderfynu a ddylid erlyn ai peidio mewn achosion yn cynnwys troseddau mwy difrifol, tra bod yr heddlu yn gallu gwneud y penderfyniad hwn mewn achosion yn cynnwys mân droseddau. Ceir amlinelliad o hyn yng Nghyfarwyddyd y Cyfarwyddwr ar Gyhuddo.

Caiff achosion troseddol eu rhannu yn dri math o drosedd, sef:

 • Troseddau diannod yn unig: mae'r rhain yn achosion y gellir gwrando arnynt yn y llysoedd ynadon yn unig. Maen nhw'n cynnwys amrediad o droseddau, gan gynnwys gyrru tra'ch bod dros y terfyn, ymosodiad cyffredin ac ymddygiad afreolus. Ar gyfer y troseddau mwyaf difrifol, gall y llysoedd ynadon osod dedfrydau o hyd at 6 mis yn y carchar am un drosedd a dirwy ddi-derfyn.
 • Troseddau "naill ffordd neu'r llall": mae'r rhain yn achosion mwy difrifol y gellid gwrando arnynt naill ai yn y llysoedd ynadon neu gerbron barnwr a rheithgor yn Llys y Goron gan ddibynnu ar ddifrifoldeb y drosedd. Mae amrediad y troseddau hyn yn cynnwys unrhyw honiad o anonestrwydd a chyffuriau, yn ogystal â rhai categorïau o ymosodiad. Y rheswm y gellid gwrando ar y troseddau hyn yn y naill llys neu'r llall yw oherwydd, er enghraifft, gallai'r drosedd o "ddwyn" ymwneud yn yr un modd â dwyn jar o goffi neu â dwyn darn o waith celf. Yr ynad sy'n penderfynu pa lys dylai wrando ar yr achos. Fodd bynnag, mae gwan y diffynnydd yr opsiwn i "ddewis" gael ei roi ar brawf yn Llys y Goron, hyd yn oed os yw'r ynadon yn cadw'r achos. Ble mae'r ynadon yn penderfynu cadw'r achos i gychwyn, os, ar ôl clywed y dystiolaeth eu bod yn dod i'r casgliad bod eu pwerau dedfrydu yn annigonol mewn gwirionedd, gall yr ynadon "anfon" y diffynnydd i Lys y Goron i gael ei dedfrydu ar ôl collfarn.
 • Troseddau ditiadwy yn unig: dyma'r achosion mwyaf difrifol a gellid gwrando arnynt gerbron barnwr a rheithgor yn Llys y Goron yn unig, ble mae gan y Llys bwerau dedfrydau hirach. Mae'r math hwn o drosedd yn cynnwys llofruddiaeth, trais, lladrad ac achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus.

Bydd pob achos yn cael eu gwrandawiad cyntaf yn y llys ynadon, ac yna bydd yr achosion mwy difrifol yn symud ymlaen i Lys i Goron.

Yn y llys ynadon, bydd yr achos yn cael ei wrando ar gan ddau neu dri ynad neu farnwr rhanbarth a fydd yn penderfynu a yw'r diffynnydd yn euog. 

Mae treialon yn Llys y Goron yn cael eu gwrando arnynt gerbron barnwr a rheithgor. Mae'r rheithgor yn cynnwys 12 aelod o'r cyhoedd sy'n penderfynu, ar ôl clywed y dystiolaeth, a yw'r diffynnydd yn euog. Os oes collfarn, bydd y Barnwr yn penderfynu ar y ddedfryd briodol i'w roi.

Mae'r CPS yn ystyried pob achos yn unol â Chod Erlynwyr y Goron, sy'n amlinellu'r egwyddorion y bydd y CPS yn eu dilyn wrth benderfynu a ddylid erlyn ai peidio. Nid yw'r CPS yn penderfynu a yw person yn euog o drosedd, ond yn gwneud penderfyniad teg, annibynnol ar a ddylai llys troseddol ystyried yr achos. Mae'r prawf hwn yng Nghod Erlynwyr y Goron yn wannach na'r prawf a ddefnyddir gan ynadon neu reithgor, ble mae'n rhaid profi'r achos y tu hwnt i bob amheuaeth resymol.

Os mai chi yw'r dioddefwr neu'r achwynydd a bod yr heddlu neu'r CPS yn penderfynu nes ymlaen i beidio â pharhau â'r achos neu i newid y cyhuddiad(au) yn sylweddol, byddwch yn cael gwybod y rhesymau o fewn pum niwrnod gwaith.

Os ydych yn anfodlon gyda phenderfyniad y CPS i beidio â chychwyn, neu i stopio, erlyniad, efallai byddwch yn gallu gofyn iddo gael ei adolygu trwy gynllun Hawl Dioddefwyr i Adolygiad.

Hawl dioddefwyr i adolygiad

Mae'r CPS wedi menter o'r enw Hawl Dioddefwyr i Adolygiad, sy'n ei gwneud yn haws i ddioddefwyr geisio adolygiad o benderfyniad y CPS i beidio â chyflwyno cyhuddiadau neu atal achos.

Os ydych yn ddioddefwr sy'n ceisio arfer eich hawl i wneud cais am adolygiad o benderfyniad y CPS i beidio â chyflwyno cyhuddiadau, atal achos neu gynnig dim tystiolaeth mewn achos, ewch i'r Hawl Dioddefwyr i Adolygiad Canllawiau.

Nodwch fod y cynllun hwn yn berthnasol mewn perthynas â phenderfyniadau cymhwysol a wnaed ar neu ar ôl 5 Mehefin 2013.

Unedau Cyswllt Dioddefwyr

Mae Unedau Cyswllt Dioddefwyr (VLU) y CPS yn gyfrifol am hysbysu dioddefwyr am benderfyniadau i stopio achos neu i newid cyhuddiadau yn sylweddol. Maen nhw'n bwynt cyswllt penodedig ar gyfer dioddefwyr sydd eisiau rhagor o wybodaeth am ein penderfyniadau. Mae'r VLU hefyd yn gallu cynghori dioddefwyr ar sut maen nhw'n gallu ceisio cael adolygiad, gwneud cwyn neu ddarparu adborth.

Eich hysbysu

Unwaith bod achos wedi cychwyn, bydd yr heddlu'n pasio'r ffeil ymlaen i'w Huned Gofal Tystion leol (WCU). Mae'r WCU yn rheoli gofal dioddefwyr a thystion o adeg y cyhuddiad tan ddiwedd yr achos. Yr heddlu sy'n rheoli'r WCU, nid y CPS.

Bydd y WCU yn pennu swyddog gofal tystion penodol i chi. Bydd eich swyddog gofal tystion yn gweithredu fel eich pwynt cyswllt ac yn eich hysbysu o gynnydd yr achos, o'r adeg o gyhuddo'r unigolyn a ddrwgdybir, i ddedfrydu neu ryddfarnu'r diffynnydd.

Bydd eich swyddog gofal tystion yn cysylltu â chi os yw'r diffynnydd/diffynyddion wedi pledio'n ddieuog er mwyn trafod unrhyw gefnogaeth a chymorth y gallai fod angen arnoch er mwyn mynychu'r llys. Mae hyn yn cynnwys yr angen am fesurau arbennig.

Bydd y WCU yn:

 • Rhoi gwybod i chi pryd a ble fydd y treial yn digwydd
 • Trefnu i chi ymweld â'r llys cyn i'r treial gychwyn, er mwyn i chi wybod beth i'w ddisgwyl
 • Eich helpu i fynd i'r treial a rhoi tystiolaeth, e.e. trwy eich cynorthwyo i drefnu gofal plant neu drafnidiaeth i'r llys
Mynd i'r llys

Ni fydd eich achos i mynd i dreial os yw'r diffynnydd yn pledio'n euog.
Os yw'r diffynnydd yn pledio'n ddieuog a'ch bod yn dyst, efallai byddwch yn cael eich galw i roi tystiolaeth. 
Gallwch ddarganfod mwy am sut mae'r llysoedd yn gweithredu.

Gwasanaeth Tystion

Os yw'ch achos yn mynd i'r llys, bydd yr heddlu'n pasio eich manylion i'r Gwasanaeth Tystion. Caiff y gwasanaeth ei redeg gan y Ganolfan Cyngor ar Bopeth ac maen nhw wedi'i seilio yn y llys ac yn gallu eich helpu gyda gwybodaeth a chefnogaeth trwy gydol y treial.

Cefnogaeth bellach

Os yw'ch achos yn mynd i'r llys ai peidio, mae cefnogaeth leol ar gael os oes ei angen arnoch i ymdopi a, cymaint ag y gallwch, i adfer.

Gallwch ddod o hyd i gefnogaeth yn eich ardal leol trwy ddefnyddio'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Ddioddefwyr.

Rhoi tystiolaeth

Gall roi tystiolaeth yn y llys deimlo fel rhywbeth brawychus, yn arbennig oherwydd y bydd yn brofiad gwbl anghyfarwydd i nifer o bobl.

I'ch helpu i baratoi i roi tystiolaeth, mae'r CPS wedi cynhyrchu taflen gyngor i dystion.

Mesurau arbennig

Mae mesurau arbennig yn fesurau y gellir eu rhoi yn eu lle i helpu dioddefwyr troseddau difrifol a dioddefwyr a thystion yr ystyrir sy'n agored i niwed ac yn hawdd eu dychryn er mwyn rhoi eu tystiolaeth orau posib yn y llys. Bydd yr heddlu a'r Uned Gofal Tystion yn trafod hyn gyda chi.

Bydd y barnwr neu'r ynad yn penderfynu a dylid caniatáu mesurau arbennig yn dilyn cais gan yr erlynydd a byddwch yn cael gwybod am benderfyniad y Llys.

Gall y mesurau arbennig gynnwys:

 • Rhoi tystiolaeth trwy gyswllt teledu: Gall y tyst eistedd mewn ystafell y tu allan i'r llys a rhoi ei dystiolaeth trwy gyswllt teledu byw i'r llys. Bydd y tyst yn gallu gweld y llys a gall y sawl yn y llys weld y tyst ar sgrin deledu; ond nid oes rhaid i'r tyst fod yn y llys;
 • Tystiolaeth a recordir ar fideo: Caiff tystiolaeth y tyst ei recordio a'i chwarae i'r llys;
 • Sgriniau o amgylch blwch y tyst: Caiff sgrin ei roi o amgylch blwch y tyst i atal y diffynnydd rhag gweld y tyst; 
 • Tynnu wigiau a gynau: Nid yw'r barnwr na'r cyfreithwyr yn Llys y Goron yn gwisgo gynau na wigiau er mwyn i'r llys deimlo'n llai ffurfiol. Defnyddir hyn fel arfer ar gyfer tystion ifanc; 
 • Rhoi tystiolaeth yn breifat: Dyma pan nad oes caniatâd i aelodau o'r cyhoedd ddod i mewn i'r llys; 
 • Defnyddio cymhorthion cyfathrebu: Dyma pan mae'r tyst angen defnyddio cymorth i gyfathrebu;
 • Croesholiad trwy gyfryngwr Cyfryngwr: yw rhywun sy'n gallu helpu tyst i ddeall y cwestiynau sy'n cael eu gofyn iddynt, a sicrhau bod y llys yn deall ei atebion.

Os ydych yn arbennig o bryderus neu ofnus, gallwch hefyd ofyn i'r Swyddog Heddlu Ymchwiliadol neu'r Swyddog Gofal Tystion am gymorth ychwanegol.

Datganiad Personol y Tyst

Os mai chi yw'r achwynydd, yn ychwanegol at roi datganiad tyst gallwch hefyd, os ydych chi eisiau, roi Datganiad Personol Tyst (VPS). Mae hyn yn caniatáu i chi ddisgrifio'r effaith mae trosedd wedi ei chael arnoch a gallai hyn gynnwys y canlynol:

 • Sut mae'r drosedd wedi effeithio arnoch yn gorfforol, yn emosiynol neu'n ariannol
 • Os ydych chi'n teimlo'n fregus neu'n ofnus
 • Os ydych chi'n poeni y bydd y diffynnydd yn cael mechnïaeth
 • Os ydych chi'n ystyried hawlio iawndal 
 • Unrhyw beth yr ydych yn meddwl allai fod yn ddefnyddiol neu'n berthnasol

Gellir gwneud y datganiad ar yr un pryd â'ch datganiad tyst a gellir ychwanegu ato ar unrhyw adeg cyn y gwrandawiad llys. Bydd yn dod yn rhan o'r papurau mae'r llys yn eu gweld. Bydd hyn yn golygu bod yr heddlu, y CPS, yr amddiffyniad, yr ynad a'r barnwyr yn y llysoedd yn gweld y datganiad. Os yw effaith y drosedd yn newid dros amser, dylech ychwanegu at eich VPS neu ei addasu ac efallai bydd yr heddlu yn gofyn i chi wneud hyn yn ddiweddarach.

Os ydych yn blentyn neu'n oedolyn bregus, gall eich rhiant neu ofalwr wneud y VPS ar eich rhan os ydych am iddynt wneud hynny.

Os ydych chi'n fusnes, gallwch hefyd wneud 'Datganiad Effaith' yn esbonio sut mae wedi cael ei effeithio gan y drosedd.

Unwaith i ni lofnodi'ch datganiad, ni fyddwch yn gallu ei newid. Ond, fe allwch roi un newydd i'r heddlu os ydych am ychwanegu mwy o wybodaeth.

Gallwch ofyn i ddarllen eich VPS yn uchel yn y llys, neu i gael rhywun arall i'w darllen drosoch, os dyfernir bod y diffynnydd yn euog.

Bydd y llys yn ystyried eich VPS cyn dedfrydu troseddwr, os yw'n cael ei darllen yn uchel ai peidio.

Dioddefwyr a thystion ifanc

Mae mesurau arbennig ar gael i gefnogi dioddefwyr a thystion ifanc i roi eu tystiolaeth orau ac i helpu leihau rhai o'r pryder sy'n cyd-fynd â mynychu'r llys.

Mae tystion sy'n blant dan 18 mlwydd oed yn awtomatig yn gymwys i wneud cais am fesurau arbennig yn rhinwedd adran 16 YJCEA 1999 ac mae'n rhaid i'r llys fod yn fodlon bod y mesur arbennig yn debygol o wella ansawdd tystiolaeth y tyst cyn cymeradwyo cais.

Mae'r mesurau arbennig a allai fod ar gael yn cynnwys croesholi'r tyst trwy gyfryngwr yn ystod cyfweliad yr heddlu ac yn y llys; rhoi tystiolaeth "yn breifat" trwy beidio â chael aelodau o'r cyhoedd yn y llys; tynnu wigiau a gynau barnwyr a chyfreithwyr rhoi tystiolaeth yn y llys o'r tu ôl i sgrin; defnyddio tystiolaeth a recordiwyd ar fideo; rhoi tystiolaeth trwy gyswllt fideo byw o ystafell ar wahân; defnyddio fideo o'r croesholiad a recordiwyd cyn y treial; a, darparu cymhorthion cyfathrebu a allai olygu cyfieithydd ar y pryd, cyfrifiadur neu ddyfais arall. 

Mae'r Fenter Tystion Ifanc wedi arwain at y CPS, yr heddlu a Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd ei Mawrhydi yn cytuno i roi achosion sy'n cynnwys tyst o dan 10 mlwydd oed ar lwybr carlam.

Mae rhaglen ieuenctid Cefnogaeth Ieuenctid, You & Co, yn helpu dioddefwyr a thystion ifanc i ymdopi ag effaith trosedd. Nid oes rhaid i chi roi gwybod i'r heddlu am y drosedd i gael cefnogaeth ganddynt.
Dewch i wybod mwy am You & Co trwy ymweld â'u gwefan.

Cod Dioddefwyr

Mae'r Cod Dioddefwyr yn amlinellu pa wybodaeth a chefnogaeth y dylai dioddefwyr trosedd eu disgwyl o'r asiantaethau cyfiawnder troseddol gan gynnwys yr heddlu, y CPS a'r llysoedd.

Siarter Tystion

Mae'r Siarter Tystion yn amlinellu pa wybodaeth a chefnogaeth y dylai dioddefwyr trosedd eu disgwyl o'r asiantaethau cyfiawnder troseddol gan gynnwys yr heddlu, y CPS a'r llysoedd.

Ar ôl y treial

Ar ôl y treial, bydd Uned Gofal Tystion yr Heddlu yn rhoi gwybod i chi am ganlyniad eich achos. Os dedfrydir bod y diffynnydd:

 • Yn ddieuog (gelwir hyn hefyd yn 'rhyddfarnu'), golyga hynny bod dim modd profi'r cyhuddiad yn erbyn y diffynnydd y tu hwnt i bob amheuaeth resymol.  
 • Yn euog, bydd y barnwr neu'r ynad yn penderfynu ar y ddedfryd

Os nad yw'r WCU neu'r swyddog yn gallu ateb pob un o'ch cwestiynau am y ddedfryd, dylent eich rhoi mewn cysylltiad ag Uned Cyswllt Dioddefwyr eich CPS lleol, a fydd yn gallu helpu. 
Cynhyrchir canllawiau dedfrydu gan y Cyngor Dedfrydu ac maen nhw'n helpu barnwyr ac ynadon i benderfynu ar y ddedfryd briodol ar gyfer trosedd. Gallwch ddarganfod mwy am sut mae dedfrydu'n gweithio yma.

Dedfryd rhy drugarog

Os yw'r CPS yn teimlo bod dedfryd yn rhy drugarog, bydd y CPS yn gofyn i'r Twrnai Cyffredinol ystyried yr achos. Gall unrhyw aelod o'r cyhoedd hefyd gysylltu â'r CPS, neu'r Twrnai Cyffredinol yn uniongyrchol, os oes ganddynt bryderon bod dedfryd yn rhy drugarog.

Mae dedfryd yn rhy drugarog: "...ble mae'n cwympo y tu allan i amrediad y dedfrydau y gallai'r barnwr, gan gymryd yr holl ffactorau perthnasol i ystyriaeth, eu hystyried i fod yn briodol."

Does dim hawl i apelio yn erbyn dedfryd a osodwyd gan y Llys Ynadon a rhai troseddau yn unig y gellir eu hadolygu. Mae'r pŵer hyn yn berthnasol gyda dedfrydau sy'n rhy drugarog yn unig ac nid gyda dedfrydau sy'n drugarog.

Mae'r Twrnai Cyffredinol yn gyfrifol am gyfeirio dedfrydau Llys y Goron i'r Llys Apêl os yw'n teimlo y gallai dedfryd fod yn rhy drugarog.  Rhaid cyfeirio'r mater at y Llys Apêl o fewn 28 diwrnod o ddyddiad y ddedfryd. Mae'r terfyn o 28 diwrnod yn absoliwt a does dim pŵer i ymestyn y terfyn amser neu i wneud cais i gyfeirio y tu hwnt i'r cyfnod hwn.

Mae rhagor o wybodaeth am y broses ar gael yma.

Cefnogaeth ar gyfer perthnasau dioddefwyr llofruddiaeth

Mae perthnasau dioddefwyr llofruddiaeth mewn achosion ble mae unigolyn yn cael ei ryddfarnu ar ôl treial yn cael cynnig cefnogaeth ychwanegol o'r CPS a'r heddlu. Datblygwyd y Safonau Cefnogaeth Cenedlaethol ar y cyd gan Justice After Acquittal, mudiad gwirfoddol a sefydlwyd i gefnogi teuluoedd, y CPS a'r heddlu. Bydd teuluoedd galarus yn cael y cyfle i ddysgu, mewn cymaint o fanylder â phosib, beth allai fod wedi arwain at y rhyddfarniad a pha gamau y gellir eu cymryd.

Treuliau

Mae'r CPS yn gyfrifol am dalu lwfansau a threuliau i dystion y'u gelwir i roi tystiolaeth mewn erlyniadau a gynhelir gan y CPS. Gall hyn gynnwys dalu tuag at gostau teithio, colli enillion, prydau bwyd a lluniaeth a chost gofal plant.  Mae'r swm y gallwch ei hawlio yn cael ei osod gan y Twrnai Cyffredinol ac mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

Rydym yn talu hawliadau tystion am dreuliau sydd wedi'u cwblhau'n gywir o fewn 10 diwrnod gwaith o'u derbyn a byddwn yn rhoi copi o'r ffurflen dreuliau i chi yn y llys.

Apeliadau

Gall y troseddwr ofyn bod penderfyniad y llys ar gollfarn neu ddedfryd yn cael ei adolygu gan uwch lys.  Bydd yr Uned Gofal Tystion yn dweud wrthych pryd a ble bydd gwrandawiad yr apêl yn digwydd.

Gallwch fynychu, os ydych eisiau. Efallai byddwch hefyd yn cael eich gofyn i roi tystiolaeth. Byddant hefyd yn dweud wrthych beth yw'r canlyniad, gan gynnwys unrhyw newid i'r ddedfryd.

Yn y mwyafrif o achosion, os nad yw'r diffynnydd yn cael ei ganfod yn euog, nid yw'r CPS yn gallu apelio yn erbyn y penderfyniad hwn. Fodd bynnag, bydd eich Uned Cyswllt Dioddefwyr leol yn gallu eich cynorthwyo os oes gennych chi unrhyw gwestiynau. 

Cynllun Cyswllt Dioddefwyr

Os ydych yn ddioddefwr trosedd dreisgar neu rywiol a bod y troseddwr yn eich achos yn cael dedfryd o 12 mis neu ragor yn y carchar, yna byddwch yn cael eich gwahodd gan y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol i ymuno â'r Cynllun Cyswllt Dioddefwyr. Os ydych yn ymuno, byddwch yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf o ran beth sy'n digwydd gyda'r troseddwr. Gallai hynny gynnwys: 

 • newidiadau pwysig yn eu dedfryd, e.e. os ydynt yn cael eu symud i garchar agored
 • sut a phryd byddant yn cael eu rhyddhau

Ni fyddwch yn cael gwybod ble mae'r troseddwr yn cael ei dal.

Mae'r Cynllun Cyswllt Dioddefwyr hefyd yn gallu'ch cynrychioli ar wrandawiad y troseddwr gerbron y Bwrdd Parôl. Gallant gyflwyno eich barn ar y rheolau sy'n rhaid i'r troseddwr eu dilyn, megis peidio â chysylltu â chi neu'ch teulu. Gelwir y rheolau hyn yn 'amodau trwydded'.

Mae rhagor o wybodaeth ar ymuni â'r Cynllun ar gael ar eu gwefan.

Gwneud cwyn

Rhaid i chi gael eich trin â pharch a dealltwriaeth trwy gydol y broses. Ond os ydych yn anhapus gyda gweithrediadau'r CPS, gallwch wneud cwyn.

Adnoddau i ddioddefwyr a thystion

Mae'r dogfennau canlynol yn rhoi gwybodaeth fanwl am sut rydym yn gweithio a sut rydym yn gwneud penderfyniadau. Os ydych am gael gwybodaeth fwy manwl, mae hwn yn lle da i gychwyn.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yn yr adran Adnoddau Cyfreithiol. Gweler hefyd yr  Rhestr Termau.

Polisi Erlyn

Codau ymarfer yn ymwneud â dioddefwyr a thystion

Cymorth arbennig ar gyfer dioddefwyr a thystion

Treial

Hawl dioddefwyr i adolygiad

Mae'r CPS wedi lansio menter o'r enw Hawl Dioddefwyr i Adolygiad, sy'n ei gwneud yn haws i ddioddefwyr geisio adolygiad o benderfyniad y CPS i beidio â chyflwyno cyhuddiadau neu atal achos.

Os ydych yn ddioddefwr sy'n ceisio arfer eich hawl i wneud cais am adolygiad o benderfyniad y CPS i beidio â chyflwyno cyhuddiadau, atal achos neu gynnig dim tystiolaeth mewn achos, ewch i'r dudalen Hawl Dioddefwyr i Adolygiad.

Nodwch fod y cynllun hwn yn berthnasol mewn perthynas â phenderfyniadau cymhwysol a wnaed ar neu ar ôl 5 Mehefin 2013.

Parhewch i ddarllen
Scroll to top