Skip to main content

Accessibility controls

Text size
Contrast
Select language
Main content area

Cymru-Wales

Ar hyn o bryd mae CPS Cymru yn dal i weithio ac yn cadw i gynnal ein busnes craidd, tra'n gwneud popeth yn ein gallu i leihau cyswllt gydag unigolion.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, a fyddwch mor garedig a gwneud hynny drwy e-bost, neu dros y ffôn lle bynnag y bo modd. Bydd y Post Brenhinol a phost arall a ddaw i'n swyddfeydd yn cael eu gwirio'n rheolaidd, ond ni ellir gadarnhau ymateb o fewn yr amseroedd arferol. Dim ond drwy apwyntiad y dylid danfon gohebiaeth yn bersonol.

Ein prif rif cyswllt yw 02920 803800 gyda dewisiadau ar gyfer y gwahanol unedau. Mae rhifau cyswllt ar gyfer swyddfeydd penodol i'w gweld yn yr adran Cysylltwch â ni ar waelod y dudalen hon. Nodwch na fydd ein swyddfeydd yn cael eu staffio fel arfer.

Cyfeiriadau e-bost

Ar gyfer achosion yng Ngogledd Cymru, Abertystwyth a Llandrindod:

Ar gyfer achosion yn ne-ddwyrain Cymru:

Ar gyfer achosion yn ne-orllewin Cymru:

E-bost: SWestWalesCPS@cps.gov.uk.cjsm.net

Canolfan Twyll ardal:

Gwaith ar achosion trais a throseddau rhywiol difrifol (RASSO):


Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) yw'r prif awdurdod erlyn yng Nghymru a Lloegr. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â'r holl asiantaethau yn y system cyfiawnder troseddol, ac yn arbennig o agos gyda'r heddlu, er mai corff annibynnol ydym. Yr heddlu sy'n ymchwilio i droseddau a'n rôl ni yw paratoi a chyflwyno achosion i'r llysoedd.

Map of CPS Cymru-WalesMae gan y CPS 14 Ardal ledled Cymru a Lloegr. CPS Cymru-Wales yw ein Hardal ni. Mae'r CPS yng Nghymru'n gwasanaethu poblogaeth o dros dair miliwn o bobl ac mae'n timau lleol yn gweithio ochr yn ochr â sefydliadau partner yn mhedair ardal yr heddlu yng Nghymru: Dyfed Powys, Gwent, Gogledd Cymru a De Cymru.

Mae CPS Cymru-Wales yn cyflogi tua 280 aelod o staff, gan gynnwys cyfreithwyr, paragyfreithwyr a gweinyddwyr. Rydym yn gweithio o bell ar draws amryw leoliadau yng Nghymru ond mae ein tair prif swyddfa yng Nghaerdydd, yr Wyddgrug ac Abertawe.

Ein dyletswydd yw erlyn y bobl gywir am y troseddau cywir. Ein nod yw gweithredu'n broffesiynol ac rydym yn anelu at ragoriaeth, gan edrych yn gyson am ffyrdd i wella'n gwasanaeth a sut rydym yn gweithio.

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel yn Gymraeg neu Saesneg, ar sail gyfartal.

Caiff CPS Cymru-Wales ei gefnogi gan Ganolfan Fusnes sy'n cynnwys tîm o arbenigwyr ym meysydd Cyllid, Perfformiad, Newid, Cyfleusterau, Diogelwch, Iechyd a Diogelwch, Cyfathrebu, Cynhwysiant ac Ymgysylltu â'r Gymuned ac Adnoddau Dynol.

Caiff CPS Cymru-Wales ei arwain gan Brif Erlynydd y Goron (CCP), Jenny Hopkins, sydd â'r cyfrifoldebau canlynol: cynnal erlyniadau; gosod a chynnal safonau proffesiynol a moesegol; cynrychioli'r CPS yn lleol; cyfrannu at bolisi a strategaeth genedlaethol; a sicrhau cysylltiadau cyflogaeth effeithiol.

Caiff y CCP ei gefnogi gan dîm o uwch reolwyr gydag arbenigedd mewn materion cyfreithiol a rheolaeth busnes. Ar yr ochr gyfreithiol, darperir cefnogaeth gan Ddirprwy Brif Erlynwyr y Goron Deborah Rogers a Huw Rogers. Mike Grist yw Rheolwr Busnes yr Ardal gyda chyfrifoldeb dros y swyddogaethau busnes a chyflenwi gweithredol.

Jenny Hopkins, Prif Erlynydd y Goron

Jenny Hopkins is Head of the Special Crime and Counter Terrorism Division

Cafodd Jenny ei magu yng Nghymru a bu'n gyfreithiwr mewn practis preifat cyn ymuno â CPS Llundain ym 1998 fel Uwch Erlynydd y Goron.  Daeth yn Rheolwr Cyfreithiol yn CPS Llundain cyn treulio 5 mlynedd fel Pennaeth Uned yn yr Is-adran Troseddau Cyfundrefnol.  Dychwelodd i CPS Llundain fel Pennaeth Dynladdiad ac yn 2011 fe'i penodwyd yn Ddirprwy Brif Erlynydd y Goron gyda chyfrifoldeb am yr Uned Gwaith Achos Cymhleth.

Rhwng 2014 a 2018 Jenny oedd Prif Erlynydd y Goron ar gyfer Ardal Dwyrain Lloegr y CPS cyn dechrau yn ei swydd fel Pennaeth yr Is-adran Troseddau Arbennig a Gwrthderfysgaeth.  Penodwyd Jenny yn Brif Erlynydd y Goron dros Gymru ym mis Mai 2021.

 


Deborah Rogers, Dirprwy Brif Erlynydd y Goron

Galwyd Deborah i'r Bar yn 1983. Dechreuodd ei gyrfa fel Clerc y Llys Ynadon yn Bradford a Manceinion.

Ymunodd Deborah â'r CPS yn 1986 ac roedd yn gweithio yn Llundain cyn ymuno â CPS De Cymru. Gyda dros 25 mlynedd o brofiad fel Uwch Erlynydd y Goron, mae Deborah wedi bod yn Bennaeth yr Uned Trais a Throseddau Rhywiol Difrifol a hefyd Uned Llys y Goron yng Nghaerdydd.

Hi yw cydlynydd trais yn erbyn menywod a merched (VAWG) yng Nghymru ac fe'i phenodwyd yn Ddirprwy Brif Erlynydd y Goron ym mis Mawrth 2013. Mae ei rôl fel Dirprwy CCP yn ymwneud â gwaith achos Llys y Goron a chyflawnir yn CPS Cymru-Wales.

Huw Rogers, Dirprwy Brif Erlynydd y Goron

Ymunodd Huw â'r CPS yn 2004 ar ôl sawl blwyddyn mewn practis preifat lle bu'n bennaeth adran droseddol y cwmni.  Bu'n Bennaeth Gwaith Achos Cymhleth a RASSO yn y De Orllewin cyn iddo ymuno â CPS Cymru yn 2018. 

Mae gan Huw brofiad o erlyn achosion yn Llysoedd y Goron a Llysoedd yr Ynadon, ac fe yw Dirprwy Brif Erlynydd y Goron sy'n gyfrifol am ein gwaith yn y Llysoedd Ynadon.

Mike Grist, Rheolwr Busnes yr Ardal

Yn Rheolwr Busnes profiadol, mae Mike wedi bod gyda'r CPS ers ei sefydliad yn 1986.

Ymunodd Mike yn wreiddiol â Hampshire County Prosecuting Solicitors yn 1975 fel Clerc y Gyfraith ac wedi hynny bu'n gweithio fel Uwch Glerc y Gyfraith a Phrif Glerc y Gyfraith Dros Dro.

Yn 1991, fe'i benodwyd yn Brif Glerc y Gyfraith dros CPS Wiltshire a Swydd Gaerloyw. Yn 1993, fe symudodd i Gymru i gychwyn swydd Gweithrediadau ac yn 1996 fe'i benodwyd yn Weinyddwr Ardal dros Gymru.

Yn 1999, penodwyd Mike yn Rheolwr Busnes yr Ardal ar gyfer CPS Gorllewin Canolbarth Lloegr ac ar ôl wyth mlynedd o wasanaeth, dychwelodd i Gaerdydd i gychwyn swydd debyg gyda CPS De Cymru.

Yn 2011, daeth Mike yn Rheolwr Busnes yr Ardal ar gyfer ardal Cymru-Wales, ardal newydd ei chreu.

Mae Uned y Llys Ynadon yn erlyn amrywiaeth eang o droseddau ble nad yw'r ddedfryd hiraf ar gyfer pob trosedd yn hwy na chwe mis o garchar neu flwyddyn os oes dwy drosedd perthnasol neu ragor yn cael eu hystyried.  Mae pob achos yn cychwyn yn y llys ynadon.

Mae Uned Llys y Goron yn ymdrin ag achosion mwy difrifol a'r sawl sy'n debygol o dderbyn cosbau uwch.   Mae ein Huned Llys y Goron yn cynnwys timau sy'n ymdrin â gwaith achos cymhleth a thrais a throseddau rhywiol difrifol.

Gweithio gyda chi

Mae Cymru yn wlad fywiog ac amrywiol gyda hunaniaeth unigryw.

Mae Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) yng Nghymru wedi ymrwymo i ymgysylltu â chymunedau lleol er mwyn gwella'n gwasanaethau ac rydym eisiau darparu gwasanaeth deg i bawb.

Mae'n bwysig bod pobl yn deall sut mae'r system cyfiawnder troseddol yn gweithio a sut rydym yn gwneud ein penderfyniadau.Yn rhy aml, nid yw pobl yn gwybod pwy ydym neu'n deall beth rydym yn ei wneud/ Mae'r CPS yng Nghymru wedi ymrwymo at newid hyn a chael presenoldeb gweladwy.

Ledled Cymru, ein nod yw gweithio gyda phob grwp a chymuned er mwyn sicrhau bod polisïau newydd a fabwysiedir gan y CPS yn adlewyrchu'r gymuned amrywiol rydym yn byw ynddi a bod ein gweithrediadau'n cael eu hysbysu gan anghenion y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.

Mae gennym sawl ffordd o geisio cynnwys cymunedau lleol yn sut rydym yn cynllunio ac yn cyflwyno ein gwasanaethau.

Paneli Craffu ac Ymgysylltu Lleol

Mae Paneli Craffu ac Ymgysylltu Lleol (LSIPs) yn fecanwaith allweddol a ddefnyddir gennym i ymrwymo gyda chymunedau lleol a'u cynrychiolwyr. Yn benodol, y cymunedau hynny gyda nodweddion gwarchodedig mewn perthynas ag oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, beichiogrwydd a mamolaeth, crefydd, cred, hil neu rhywioldeb.

Mae tri LSIP. Un ar gyfer ardal heddlu De Cymru a Gwent; un ar gyfer heddlu Gogledd Cymru ac un ar gyfer heddlu Dyfed Powys. Nod y Paneli yw: 

  • Sicrhau bod CPS Cymru-Wales yn ystyried barn cymunedau er mwyn adnabod pryderon lleol. 
  • Craffu ar achosion o Droseddau Casineb, Trais yn erbyn Menywod ac achosion o ddiddordeb lleol er mwyn gwella perfformiad yn lleol a chefnogi dioddefwyr a thystion mewn modd effeithiol. 
  • Ymgynghori â chymunedau lleol ar strategaethau a chynlluniau gan gyfeirio'n benodol at wella polisi, gwaith achos, cyfflogaeth a hyfforddiant.

Dioddefwyr a Thystion

Rydym wedi ymrwymo at ymdrin â Dioddefwyr a Thystion â pharch.  Deallwn fod bod yn ddioddefwr neu'n dyst i drosedd yn gallu bod yn anodd a bod rhai pobl yn gallu deimlo'n fregus yn ei sgil.  Byddwn yn eu cefnogi trwy'r broses er mwyn iddynt allu rhoi eu tystiolaeth orau yn y llys.

Rydym yn erlyn achosion ar ran bob cymuned ac eisiau i gymunedau barhau i gael hyder yn eu system cyfiawnder troseddol, i gredu bod eu buddion yn cael eu cynrychioli'n deg a'u bod yn gallu gweld bod cyflawnder yn digwydd.

Byddwn yn darparu gwasanaeth cyfartal yn Gymraeg neu Saesneg.

Hawl Dioddefwyr i Adolygiad (VRR)

Mae cynllun VRR yn ei gwneud yn haws i ddioddefwyr geisio adolygiad o benderfyniad y CPS i beidio â ddwyn cyhuddiad neu i roi terfyn ar brawf.

Os ydych yn ddioddefwr yn ceisio arfer eich hawl i wneud cais am adolygiad o benderfyniad y CPS i beidio â dwyn cyhuddiad, i roi terfyn ar brawf neu i gynnig dim tystiolaeth mewn achos, cliciwch yma.

Pwynt cyswllt Cymru-Wales ar gyfer ymholiadau Hawl Dioddefwyr i Adolygiad:
E-bost: VictimLiaison.Cymru-Wales@cps.gov.uk
Ffôn: 02920 803966 - nodwch y dylid defnyddio'r rhif hwn ar gyfer ymholiadau VRR YN UNIG
Nodwch fod y cynllun yn berthnasol mewn perthynas â phenderfyniadau cymwys a wnaed ar neu ar ôl 5 Mehefin 2013.

Cysylltwch â ni

Pencadlys Ardal CPS Cymru-Wales a Swyddfa Caerdydd
20fed Llawr, Capital Tower
Ffordd Greyfriars
Caerdydd 
CF10 3PL
Ffôn: 02920 803800

Swyddfa'r Wyddgrug
Ty Glyndwr (Uned 19)
Parc Busnes yr Wyddgrug
Ffordd Wrecsam
Yr Wyddgrug 
CH7 1XP
Ffôn: 01352 918000

Swyddfa Abertawe
3ydd Llawr
Gorsaf Heddlu Canol Abertawe
Grove Place
Abertawe 
SA1 5AE
Ffôn: 01792 452900

Canolfan Newyddion

Am ymholiadau cyfryngau lleol a rhanbarthol, cysylltwch â

Rheolwr Cyfathrebu Ardal
Richard Paull

Ffôn: 0292 080 3950
Ebost: wales.communications@cps.gov.uk

Os ydych chi'n aelod o'r cyfryngau cenedlaethol, ffoniwch Swyddfa'r Wasg CPS ar 020 3357 0906 neu anfonwch e-bost at cps.pressoffice@cps.gov.uk

Allan o oriau: 07590 617233 ar gyfer ymholiadau brys yn unig.

Gwybodaeth cyswllt ar gyfer yr Amddiffyniad

Os oes gyfrif e-bost cjsm.net gyda chi, defnyddiwch y canlynol:

Ar gyfer achosion yn Llysoedd Gogledd Cymru, Aberystwyth a Llandrindod: NorthWalescps@cps.gov.uk.cjsm.net

Ar gyfer achosion yn Ne Ddwyrain Cymru: SEastWalescps@cps.gov.uk.cjsm.net

Ar gyfer achosion yn Llysoedd Abertawe: SWestWalescps@cps.gov.uk.cjsm.net

Ar gyfer achosion sy'n cael eu trin gan yr Uned Trais a Throseddau Rhywiol Difrifol: CymruWalesRASSO@cps.gov.uk.cjsm.net

Canolfan Twyll yr Ardal - 029 20 923734
Canolfan Twyll yr Ardal e-bost: CymruWales.fraudcentre@cps.gov.uk.cjsm.net

Sylwch nad yw'r cyfeiriadau e-bost cjsm.net hyn yn hygyrch i'r cyhoedd - maent yn gyfeiriadau diogel yw defnyddio yn y system cyfiawnder troseddol.

Os nad oes gyfrif cjsm.net gyda chi, fe allech chi ddefnyddio'r cyfeiriadau canlynol, ond cofiwch efallai na fydd y rhain yn ddiogel ac felly na ddylid eu defnyddio i anfon deunydd achos sensitif.

Ar gyfer achosion yn Llysoedd Gogledd Cymru, Aberystwyth a Llandrindod: NorthWalescps@cps.gov.uk

Ar gyfer achosion yn Ne Ddwyrain Cymru: SEastWalescps@cps.gov.uk

Ar gyfer achosion yn Llysoedd Abertawe: SWestWalescps@cps.gov.uk

Ar gyfer achosion sy'n cael eu trin gan yr Uned Trais a Throseddau Rhywiol Difrifol: CymruWalesRASSO@cps.gov.uk

Canolfan Twyll yr Ardal - 029 20 923734
Canolfan Twyll yr Ardal e-bost: CymruWales.fraudcentre@cps.gov.uk

E-bostiwch wales.communications@cps.gov.uk os hoffech ragor o wybodaeth am waith y CPS yng Nghymru, ond gofynnir ichi nodi:

  • Nid ydym yn darparu cyngor cyfreithiol. 
  • Os oes gennych adborth neu gwyn, defnyddiwch y ddolen gwynion. 
  • Gofynnir ichi beidio â chynnwys atodiadau yn eich e-bost. 
  • Nid ydym yn cynnig gwaith gwirfoddol, interniaethau neu leoliadau cysgodi swydd yn CPS Cymru-Wales. 
Scroll to top