Skip to main content

Accessibility controls

Contrast
Select language
Main content area

Cymru-Wales

Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) yw'r prif awdurdod erlyn yng Nghymru a Lloegr. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â'r holl asiantaethau yn y system cyfiawnder troseddol, ac yn arbennig o agos gyda'r heddlu, er mai corff annibynnol ydym. Yr heddlu sy'n ymchwilio i droseddau a'n rôl ni yw paratoi a chyflwyno achosion i'r llysoedd.

Map of CPS Cymru-WalesMae gan y CPS 14 Ardal ledled Cymru a Lloegr. CPS Cymru-Wales yw ein Hardal ni. Mae'r CPS yng Nghymru'n gwasanaethu poblogaeth o dros dair miliwn o bobl ac mae'n timau lleol yn gweithio ochr yn ochr â sefydliadau partner yn mhedair ardal yr heddlu yng Nghymru: Dyfed Powys, Gwent, Gogledd Cymru a De Cymru.

Mae CPS Cymru-Wales yn cyflogi tua 280 aelod o staff, gan gynnwys cyfreithwyr, paragyfreithwyr a gweinyddwyr. Rydym yn gweithio o bell ar draws amryw leoliadau yng Nghymru ond mae ein tair prif swyddfa yng Nghaerdydd, yr Wyddgrug ac Abertawe.

Ein dyletswydd yw erlyn y bobl gywir am y troseddau cywir. Ein nod yw gweithredu'n broffesiynol ac rydym yn anelu at ragoriaeth, gan edrych yn gyson am ffyrdd i wella'n gwasanaeth a sut rydym yn gweithio.

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel yn Gymraeg neu Saesneg, ar sail gyfartal.

Caiff CPS Cymru-Wales ei gefnogi gan Ganolfan Fusnes sy'n cynnwys tîm o arbenigwyr ym meysydd Cyllid, Perfformiad, Newid, Cyfleusterau, Diogelwch, Iechyd a Diogelwch, Cyfathrebu, Cynhwysiant ac Ymgysylltu â'r Gymuned ac Adnoddau Dynol.

Caiff CPS Cymru-Wales ei arwain gan Brif Erlynydd y Goron (CCP), Jenny Hopkins, sydd â'r cyfrifoldebau canlynol: cynnal erlyniadau; gosod a chynnal safonau proffesiynol a moesegol; cynrychioli'r CPS yn lleol; cyfrannu at bolisi a strategaeth genedlaethol; a sicrhau cysylltiadau cyflogaeth effeithiol.

Caiff y CCP ei gefnogi gan dîm o uwch reolwyr gydag arbenigedd mewn materion cyfreithiol a rheolaeth busnes. Ar yr ochr gyfreithiol, darperir cefnogaeth gan Ddirprwy Brif Erlynwyr y Goron Iwan Jenkins a Huw Rogers. Rhian Thomas yw Rheolwr Busnes yr Ardal gyda chyfrifoldeb dros y swyddogaethau busnes a chyflenwi gweithredol.

Jenny Hopkins, Prif Erlynydd y Goron

Jenny Hopkins is Head of the Special Crime and Counter Terrorism Division

Cafodd Jenny ei magu yng Nghymru a bu'n gyfreithiwr mewn practis preifat cyn ymuno â CPS Llundain ym 1998 fel Uwch Erlynydd y Goron.  Daeth yn Rheolwr Cyfreithiol yn CPS Llundain cyn treulio 5 mlynedd fel Pennaeth Uned yn yr Is-adran Troseddau Cyfundrefnol.  Dychwelodd i CPS Llundain fel Pennaeth Dynladdiad ac yn 2011 fe'i penodwyd yn Ddirprwy Brif Erlynydd y Goron gyda chyfrifoldeb am yr Uned Gwaith Achos Cymhleth.

Rhwng 2014 a 2018 Jenny oedd Prif Erlynydd y Goron ar gyfer Ardal Dwyrain Lloegr y CPS cyn dechrau yn ei swydd fel Pennaeth yr Is-adran Troseddau Arbennig a Gwrthderfysgaeth.  Penodwyd Jenny yn Brif Erlynydd y Goron dros Gymru ym mis Mai 2021.

 


Iwan Jenkins, Dirprwy Brif Erlynydd y Goron

Iwan JenkinsYmunodd Iwan Jenkins â’r CPS yn 1992 wedi iddo weithio fel cyfreithiwr amddiffyn troseddau am nifer o flynyddoedd.  Mae wedi arwain amryw o dimau a llifau gwaith o fewn CPS Cymru-Wales, gan gynnwys CC, RASSO, a CCU, ar hyn o bryd mewn gweithredu fel DCCP gyda chyfrifoldeb am waith CCU a MC.

Bu Iwan yn arweinydd ardal ar gyfer amryw o brosiectau.  Yn ddiweddar, arweiniodd yr ymgysylltiad gyda Llywodraeth Cymru wrth gynllunio a gweithredu’r newidiadau a ddaeth yn sgil Deddf Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) 2020.  

Cymhwysodd Iwan fel Eiriolwr Llys Uwch yn 1999 ac wedi erlyn achosion llys yn Llys y Goron ac wedi ymddangos yn y Llys Apêl.

Yn 2019 penodwyd Iwan yn Llywydd Tribiwnlys yr Iaith Gymraeg ac mae’n gyfrannwr rheolaidd ar faterion cyfreithiol yn y cyfryngau Cymraeg.

Huw Rogers, Dirprwy Brif Erlynydd y Goron

Huw RogersYmunodd Huw â'r CPS yn 2004 ar ôl sawl blwyddyn mewn practis preifat lle bu'n bennaeth adran droseddol y cwmni.  Bu'n Bennaeth Gwaith Achos Cymhleth a RASSO yn y De Orllewin cyn iddo ymuno â CPS Cymru yn 2018. 

Mae gan Huw brofiad o erlyn achosion yn Llysoedd y Goron a Llysoedd yr Ynadon, ac fe yw Dirprwy Brif Erlynydd y Goron sy'n gyfrifol am ein gwaith yn y Llysoedd Ynadon.

 

 

 

Rhian Thomas, MBE, Rheolwr Busnes Ardal

Rhian ThomasRhian Thomas yw'r Rheolwr Busnes Ardal ac mae'n gyfrifol am y swyddogaethau busnes a chyflawni gweithredol.

Ar ôl ymuno â’r CPS yn 1989, mae Rhian wedi ymgymryd â sawl rôl cyflawni gweithredol gan gynnwys Pennaeth y Ganolfan Fusnes Ardal, rôl a ddaliodd Rhian o gyflwyno’r Canolfannau Busnes ar draws y CPS yn 2011 tan 2022.

Derbyniodd Rhian MBE yn 2022 am ei gwasanaethau i’r System Cyfiawnder Troseddol.

Mae Uned y Llys Ynadon yn erlyn amrywiaeth eang o droseddau ble nad yw'r ddedfryd hiraf ar gyfer pob trosedd yn hwy na chwe mis o garchar neu flwyddyn os oes dwy drosedd perthnasol neu ragor yn cael eu hystyried.  Mae pob achos yn cychwyn yn y llys ynadon.

Mae Uned Llys y Goron yn ymdrin ag achosion mwy difrifol a'r sawl sy'n debygol o dderbyn cosbau uwch.   Mae ein Huned Llys y Goron yn cynnwys timau sy'n ymdrin â gwaith achos cymhleth a thrais a throseddau rhywiol difrifol.

Gweithio gyda chi

Mae Cymru yn wlad fywiog ac amrywiol gyda hunaniaeth unigryw.

Mae Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) yng Nghymru wedi ymrwymo i ymgysylltu â chymunedau lleol er mwyn gwella'n gwasanaethau ac rydym eisiau darparu gwasanaeth deg i bawb.

Mae'n bwysig bod pobl yn deall sut mae'r system cyfiawnder troseddol yn gweithio a sut rydym yn gwneud ein penderfyniadau.Yn rhy aml, nid yw pobl yn gwybod pwy ydym neu'n deall beth rydym yn ei wneud/ Mae'r CPS yng Nghymru wedi ymrwymo at newid hyn a chael presenoldeb gweladwy.

Ledled Cymru, ein nod yw gweithio gyda phob grwp a chymuned er mwyn sicrhau bod polisïau newydd a fabwysiedir gan y CPS yn adlewyrchu'r gymuned amrywiol rydym yn byw ynddi a bod ein gweithrediadau'n cael eu hysbysu gan anghenion y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.

Mae gennym sawl ffordd o geisio cynnwys cymunedau lleol yn sut rydym yn cynllunio ac yn cyflwyno ein gwasanaethau.

Paneli Craffu ac Ymgysylltu Lleol

Mae Paneli Craffu ac Ymgysylltu Lleol (LSIPs) yn fecanwaith allweddol a ddefnyddir gennym i ymrwymo gyda chymunedau lleol a'u cynrychiolwyr. Yn benodol, y cymunedau hynny gyda nodweddion gwarchodedig mewn perthynas ag oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, beichiogrwydd a mamolaeth, crefydd, cred, hil neu rhywioldeb.

Mae tri LSIP. Un ar gyfer ardal heddlu De Cymru a Gwent; un ar gyfer heddlu Gogledd Cymru ac un ar gyfer heddlu Dyfed Powys. Nod y Paneli yw: 

  • Sicrhau bod CPS Cymru-Wales yn ystyried barn cymunedau er mwyn adnabod pryderon lleol. 
  • Craffu ar achosion o Droseddau Casineb, Trais yn erbyn Menywod ac achosion o ddiddordeb lleol er mwyn gwella perfformiad yn lleol a chefnogi dioddefwyr a thystion mewn modd effeithiol. 
  • Ymgynghori â chymunedau lleol ar strategaethau a chynlluniau gan gyfeirio'n benodol at wella polisi, gwaith achos, cyfflogaeth a hyfforddiant.

Lansio Cynllun Gweithredu Gwrth-hiliaeth newydd ar gyfer Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru

Mwy o wybodaeth am y Cynllun Gweithredu gwrth-Hiliaeth

Dioddefwyr a Thystion

Rydym wedi ymrwymo at ymdrin â Dioddefwyr a Thystion â pharch.  Deallwn fod bod yn ddioddefwr neu'n dyst i drosedd yn gallu bod yn anodd a bod rhai pobl yn gallu deimlo'n fregus yn ei sgil.  Byddwn yn eu cefnogi trwy'r broses er mwyn iddynt allu rhoi eu tystiolaeth orau yn y llys.

Rydym yn erlyn achosion ar ran bob cymuned ac eisiau i gymunedau barhau i gael hyder yn eu system cyfiawnder troseddol, i gredu bod eu buddion yn cael eu cynrychioli'n deg a'u bod yn gallu gweld bod cyflawnder yn digwydd.

Byddwn yn darparu gwasanaeth cyfartal yn Gymraeg neu Saesneg.

Hawl Dioddefwyr i Adolygiad (VRR)

Mae cynllun VRR yn ei gwneud yn haws i ddioddefwyr geisio adolygiad o benderfyniad y CPS i beidio â ddwyn cyhuddiad neu i roi terfyn ar brawf.

Os ydych yn ddioddefwr yn ceisio arfer eich hawl i wneud cais am adolygiad o benderfyniad y CPS i beidio â dwyn cyhuddiad, i roi terfyn ar brawf neu i gynnig dim tystiolaeth mewn achos, cliciwch yma.

Pwynt cyswllt Cymru-Wales ar gyfer ymholiadau Hawl Dioddefwyr i Adolygiad:
E-bost: VictimLiaison.Cymru-Wales@cps.gov.uk
Ffôn: 02920 803966 - nodwch y dylid defnyddio'r rhif hwn ar gyfer ymholiadau VRR YN UNIG
Nodwch fod y cynllun yn berthnasol mewn perthynas â phenderfyniadau cymwys a wnaed ar neu ar ôl 5 Mehefin 2013.

Cysylltwch â ni

Pencadlys Ardal CPS Cymru-Wales a Swyddfa Caerdydd
20fed Llawr, Capital Tower
Ffordd Greyfriars
Caerdydd 
CF10 3PL
Ffôn: 02920 803800

Swyddfa'r Wyddgrug
Ty Glyndwr (Uned 19)
Parc Busnes yr Wyddgrug
Ffordd Wrecsam
Yr Wyddgrug 
CH7 1XP
Ffôn: 01352 918000

Swyddfa Abertawe
Y Ganolfan Ddinesig
Heol Ystumllwynarth
Abertawe
SA1 3SN
Ffôn: 01792 452900

Canolfan Newyddion

Am ymholiadau cyfryngau lleol a rhanbarthol, cysylltwch â

Rheolwr Cyfathrebu Ardal
Richard Paull
Ffôn: 0292 080 3950
Ebost: wales.communications@cps.gov.uk

Os ydych chi'n aelod o'r cyfryngau cenedlaethol, ffoniwch Swyddfa'r Wasg CPS ar 020 3357 0906 neu anfonwch e-bost at cps.pressoffice@cps.gov.uk

Allan o oriau: 020 3357 0913 ar gyfer ymholiadau brys yn unig.

Gwybodaeth cyswllt ar gyfer yr Amddiffyniad

Os oes gyfrif e-bost cjsm.net gyda chi, defnyddiwch y canlynol:

Ar gyfer achosion yn Llysoedd Gogledd Cymru, Aberystwyth a Llandrindod: NorthWalescps@cps.gov.uk.cjsm.net

Ar gyfer achosion yn Ne Ddwyrain Cymru: SEastWalescps@cps.gov.uk.cjsm.net

Ar gyfer achosion yn Llysoedd Abertawe: SWestWalescps@cps.gov.uk.cjsm.net

Ar gyfer achosion sy'n cael eu trin gan yr Uned Trais a Throseddau Rhywiol Difrifol: CymruWalesRASSO@cps.gov.uk.cjsm.net

Canolfan Twyll yr Ardal - 029 20 923734
Canolfan Twyll yr Ardal e-bost: CymruWales.fraudcentre@cps.gov.uk.cjsm.net

Sylwch nad yw'r cyfeiriadau e-bost cjsm.net hyn yn hygyrch i'r cyhoedd - maent yn gyfeiriadau diogel yw defnyddio yn y system cyfiawnder troseddol.

Os nad oes gyfrif cjsm.net gyda chi, fe allech chi ddefnyddio'r cyfeiriadau canlynol, ond cofiwch efallai na fydd y rhain yn ddiogel ac felly na ddylid eu defnyddio i anfon deunydd achos sensitif.

Ar gyfer achosion yn Llysoedd Gogledd Cymru, Aberystwyth a Llandrindod: NorthWalescps@cps.gov.uk

Ar gyfer achosion yn Ne Ddwyrain Cymru: SEastWalescps@cps.gov.uk

Ar gyfer achosion yn Llysoedd Abertawe: SWestWalescps@cps.gov.uk

Ar gyfer achosion sy'n cael eu trin gan yr Uned Trais a Throseddau Rhywiol Difrifol: CymruWalesRASSO@cps.gov.uk

Canolfan Twyll yr Ardal - 029 20 923734
Canolfan Twyll yr Ardal e-bost: CymruWales.fraudcentre@cps.gov.uk

E-bostiwch wales.communications@cps.gov.uk os hoffech ragor o wybodaeth am waith y CPS yng Nghymru, ond gofynnir ichi nodi:

  • Nid ydym yn darparu cyngor cyfreithiol. 
  • Os oes gennych adborth neu gwyn, defnyddiwch y ddolen gwynion. 
  • Gofynnir ichi beidio â chynnwys atodiadau yn eich e-bost. 
  • Nid ydym yn cynnig gwaith gwirfoddol, interniaethau neu leoliadau cysgodi swydd yn CPS Cymru-Wales. 
Scroll to top