Prif Ddogfennau

publications

Bydd y ddwy ddogfen allweddol hyn yn rhoi gwybod i chi beth rydym yn ei wneud, sut byddwn yn gwneud penderfyniadau, y gwasanaeth y gallwch ei ddisgwyl gennym.

Mae'r Safonau Ansawdd Craidd yn dweud wrthych am yr hyn y gallwch ddisgwyl i ni ei wneud pan fyddwn yn erlyn pobl yn y llys.

Safonau Ansawdd Craidd - PDF Cymraeg

Mae'r Côd ar gyfer Erlynwyr y Goron yn ddogfen gyhoeddus, a gyflwynir gan y Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus sy'n disgrifio'r egwyddorion cyffredinol y dylai Erlynwyr y Goron eu dilyn wrth wneud penderfyniadau ynghylch achosion.

Côd ar gyfer Erlynwyr y Goron - PDF Cymraeg

Ynghylch y CPS yng Nghymru

Gwasanaeth Erlyn y GoronGwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) yw'r prif awdurdod erlyn dros Gymru a Lloegr. Bydd yn dod ag achosion troseddol gerbron llys a chefnogi dioddefwyr a thystion.

Yng Nghymru, rydym yn gweithio'n agos gyda'r pedwar heddlu sy'n gwasanaethu Cymru, ond rydym yn annibynnol arnynt. Bydd ein cyfreithyddion yn adolygu tystiolaeth a gasglwyd gan yr heddlu a phenderfynu a ddylai'r achos fynd i'r llys.

Mae ein cyfrifoldebau yn cynnwys:

  • Cynghori'r heddlu yn ystod camau cynnar ymchwiliadau
  • Adolygu achosion a gyflwynir gan yr heddlu a phenderfynu ar gyhuddiadau priodol
  • Paratoi achosion ar gyfer y llys
  • Erlyn achosion yn Llys y Goron a llysoedd ynadon
  • Sicrhau bod achosion yn cael eu herlyn yn gadarn, teg ac effeithiol
  • Helpu i gefnogi dioddefwyr a thystion trwy gydol y broses erlyn.

Yn 20011/2012, fe wnaeth y CPS yng Nghymru erlyn 50,108 achos yn y llysoedd ynadon a 5,681 achos yn Llys y Goron. Ein cyfradd euogfarnu oedd 87.7 y cant yn y llysoedd ynadon ac 81.8 y cant yn Llys y Goron.

Mae'r CPS yn cyflogi tua 400 aelod o staff ar draws Cymru.  Y CPS yng Nghymru cael ei arwain gan Brif Erlynydd y Goron (CCP), Jim Brisbane, gyda chefnogaeth Rheolwr Busnes Rhanbarthol (ABM), Mike Grist.

Uned Gwaith Achos Cymhleth

Mae'r Uned Gwaith Achos Cymhleth yn delio ag achosion o bob rhan o Gymru.

Mae'n cynnwys tîm o gyfreithyddion, gweithwyr achos a staff gweinyddol profiadol ac arbenigol sy'n gweithio ar y cyd â'n partneriaid yn yr heddlu i fynd i'r afael â throsedd trawsffiniol, difrifol a chyfundrefnol.

Mae'r Uned yn rhoi arweiniad a chynghori'r heddlu yn ystod ymchwiliadau cymhleth a phwysig.
Mae Uned Gwaith Achos Cymhleth Cymru wedi'i lleoli yn ein swyddfa yng Nghaerdydd a'r pennaeth yw Catrin Evans.

Canolfan Gweithrediadau'r Rhanbarth

Mae ein busnes yng Nghymru yn cael ei gefnogi gan Ganolfan Gweithrediadau'r Rhanbarth (AOC), sy'n rhoi cefnogaeth, cyngor ac arweiniad i'r swyddfeydd lleol yng Nghymru.

Yn y Ganolfan mae arbenigwyr ar gyllid, perfformiad, cyfathrebu, cydraddoldeb, amrywiaeth, ymgysylltu â'r gymuned, adnoddau dynol ac arweiniad a dysgu.

Rhian Thomas yw pennaeth y Ganolfan sydd wedi'i lleoli yn ein swyddfa yng Nghaerdydd.