Ymateb CPS Cymru-Wales i adroddiad HMCPSI

17/08/2016

Yn ôl adroddiad gan Arolygiaeth ei Mawrhydi Gwasanaeth Erlyn y Goron (HMCPSI), mae'r CPS yng Nghymru yn cyflawni canlyniadau da ac yn cynnig gwasanaeth gwerth arian i'r cyhoedd.

Mae'r adroddiad yn dod i'r casgliad bod y CPS yng Nghymru yn Ardal sy'n cael ei lywodraethu'n dda, gyda system monitro perfformiad priodol, mae cyfraddau euogfarnau yn uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol, a chost pob achos unigol yr isaf yn y Gwasanaeth.

Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at yr angen i ni barhau i wella lefel y gwasanaeth a ddarperir i ddioddefwyr a thystion, yn ogystal a'r angen i herio'r heddlu yn fwy trwyadl er mwyn cryfhau achosion a gwella ansawdd a safon y dystiolaeth a dderbyniwn oddi wrth yr heddlu  Wrth ymateb i adroddiad yr arolygiad, mae CPS Cymru wedi datblygu Cynllun Gweithredu manwl er mwyn sicrhau bod gwelliant yn y meysydd a nodwyd gan yr arolwg.

Meddai Ed Beltrami, Prif Erlynydd y Goron ar gyfer CPS Cymru:

"Mae adroddiad yr Arolygiaeth yn cydnabod bod CPS Cymru drwy llywodraethu da a gwaith caled ein gweithlu, yn darparu canlyniadau da ac yn cynnig gwasanaeth sydd gwerth arian i'r cyhoedd.

"CPS Cymru yw yr Ardal sydd yn perfformio orau o ran rheoli achosion yn Llys yr Ynadon fel rhan o fenter Trawsnewid Cyfiawnder. Mae ein cyfraddau euogfarnu yn y Llysoedd Ynadon a Llysoedd y Goron yn uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol, ac yn ein hachos ni mae cost pob achos unigol yr isaf yn y Gwasanaeth.

"Mae'r adroddiad yn amlygu meysydd lle mae angen gwella. Rydym yn cydnabod yr angen i ddarparu gwasanaeth ardderchog i ddioddefwyr a thystion ac rydym eisoes yn gweithio'n galed i sicrhau bod ansawdd ein cyfathrebu gyda dioddefwyr a thystion o safon uchel ac yn diwallu anghenion unigol. Mae hyn yn cynnwys cynyddu'r adnoddau sydd ar gael o fewn ein Uned Cyswllt i Ddioddefwyr, gweithredu trefniadau newydd ar gyfer siarad â thystion yn y Llys, hyfforddiant parhaus ar gyfer erlynwyr a chasglu adborth oddi wrth ddioddefwyr.

"Mae adroddiad yr Arolygiaeth hefyd yn codi rhai materion ynglŷn â'r ffordd y mae'r Ardal yn cydweithio gyda'r heddlu. Mae ein staff yn gweithio'n galed gyda'r heddlu i gynnal perthynas adeiladol tra yn gweithio yn annibynnol ar draws Cymru, ac rydym yn credu bod ein ffigurau perfformio yn dyst i ansawdd y gwaith hwn. Wedi dweud hynny, rydym yn cydnabod yr angen i weithio gyda'n cydweithwyr yn yr heddlu i wella safonau ymhellach."

Diwedd

Adroddiad HMCPSI:

https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmcpsi/