Uno yn erbyn camfanteisio’n rhywiol ar blant

18/03/2015

oedd dydd Mercher 18 Mawrth 2015 yn Ddiwrnod Cenedlaethol Ymwybyddiaeth o Gamfanteisio’n Rhywiol ar Blant, gyda phobl ar draws Cymru yn cael eu hannog i fod yn ymwybodol o arwyddion masnachu ac i adrodd ar unrhyw weithgaredd amheus i’r awdurdodau priodol.

Mae grŵp Cyflawni Gweithredol Masnachu mewn Pobl Cymru yn gorff amlasiantaethol sy'n ceisio sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus Cymru yn gweithio mor effeithiol â phosibl i ddileu camfanteisio.

Meddai Kim-Ann Williamson o Wasanaeth Erlyn y Goron Cymru, sy'n cadeirio'r grŵp amlasiantaethol:

"Mae diogelu plant yn gyfrifoldeb i bawb ohonom. Gallai unrhyw blentyn fod yn ddioddefydd camfanteisio rhywiol - beth bynnag yw ei ddiwylliant, ethnigrwydd, crefydd, rhyw neu gefndir.

"Mae Diwrnod Cenedlaethol Ymwybyddiaeth o Gamfanteisio'n Rhywiol ar Blant yn ceisio amlygu'r materion dan sylw. Rydym eisiau annog pawb i feddwl, nodi arwyddion cam-drin a chodi llais yn ei erbyn. Rydym angen mabwysiadu agwedd o beidio goddef oedolion sy'n datblygu perthynas amhriodol â phlant a phlant yn ffurfio perthnasau rhywiol amhriodol gyda'u cyfoedion."

Mae aelodau'r grŵp hefyd yn arddangos y ffilm "Caught In Traffick", a grwyd gan Fforwm Ieuenctid Merthyr Tudful, sy'n amlygu pa mor hawdd ydi hi i blentyn ifanc fod yn ddioddefwr camfanteisio.


Gellir gweld y ffilm trwy glicio yma.