Rhoi’r Gorchymyn Atal Troseddu Difrifol cyntaf yng Nghymru i werthwr Cyffuriau Cyson

14/05/2010

Paul Richards, 51 oed, oedd y cyntaf yng Nghymru i dderbyn gorchymyn atal troseddu difrifol (SCPO).

Bwriad SCPOau yw cael eu defnyddio yn erbyn y rhai syn ymhel â throseddu difrifol, a phwrpas eu telerau yw diogelur cyhoedd trwy atal, cyfyngu neu darfu ar droseddu difrifol.

Cafodd Richards, o Fryntirion, Ynysboeth, Aberpennar ei gollfarnu yn Llys y Goron Casnewydd am Gynllwynio i Gyflenwi cyffuriau Dosbarth A, sef 3.58kg o gocên, ai ddedfrydu i 12 mlynedd dan glo.

Wrth ddedfrydu, fe wnaeth y Barnwr hefyd ganiatur gorchymyn atal troseddu difrifol (SCPO), syn para am bum mlynedd ar ôl i Richards gael ei ryddhau or carchar, er mwyn tarfu ar unrhyw droseddu yn y dyfodol. Maer gorchymyn yn cyfyngu ar allu Richards i ddefnyddio dyfeisiau telathrebu ac maen rhestru cyfyngiadau eraill gan gynnwys cyfyngiadau ar ei allu i fod yn berchen ar gerbydau modur. Os bydd y gorchymyn yn cael ei dorri mewn unrhyw ffordd, mae hynnyn drosedd a gall olygu dedfryd o hyd at 5 mlynedd dan glo a/neu ddirwy diderfyn.

Cafodd yr SCPO ei greu gan Ran 1 Deddf Troseddu Difrifol 2007 ac maen orchymyn sifil gydar bwriad o atal troseddu difrifol. Rhaid gwneud cais un ai ir Uchel Lys neu, yn yr achos hwn, i Lys y Goron adeg collfarnur unigolyn. Mae torrir gorchymyn yn drosedd.

Dywedodd Jason Howells, Adfocad y Goron y CPS:

"Maer dyfarniad hwn yn garreg filltir, gan mai dymar tro cyntaf i SCPO gael ei ddefnyddion llwyddiannus yng Nghymru. 

"Bwriad y Gorchymyn yw rhwystro Richards rhag gallu trefnu gweithgarwch troseddol ar ôl bwrw ei ddedfryd o garchar. Rydym yn hyderus mai dymar peth cywir iw wneud er mwyn helpu i fynd ir afael âi weithgarwch troseddol cyson a difrifol.

"Bu staff y CPS, yn enwedig y gweithiwr achos, yn gweithion agos ochr yn ochr âr cwnsler an cydweithwyr yn Heddlu Gwent trwy gydol yr ymchwiliad ar broses erlyn. Maer ddedfryd a roddwyd heddiw ar Gorchymyn a ganiatawyd yn tystio i waith caled pawb fu ynghlwm âr achos.

"Gan mai dymar tro cyntaf i SCPO gael ei ganiatu yn lleol, fe fyddwn yn awyddus i asesu pa mor effeithiol fydd hyn o ran helpu i ddelio â throseddu or math hwn."

Ychwanegodd y Ditectif Arolygydd Paul Evans o Heddlu Gwent:

"Rwyf wrth fy modd fod yr ymchwiliad hwn wedi atal llawer iawn o gyffuriau rhag cael eu cyflenwi yng Ngwent. Maer ddedfryd yn adlewyrchu natur gyson troseddu Richards ac maen cadwr unigolyn peryglus hwn oddi ar y strydoedd am gyfnod hir.

"Fe wnaethom ni gais am yr SCPO ar y cyd âr CPS. Bwriad SCPO yw atal a chyfyngu ar unrhyw ymwneud â throseddu difrifol yn y dyfodol ac maer ffaith mai dymar cyntaf oi fath yn dangos pa mor ddifrifol yw ei droseddau.

"Os oes yna droseddwyr cyfundrefnol syn delio mewn cyffuriau yna fe ddylen nhw ddisgwyl cael eu dal a mynd ir carchar am gyfnod hir. Wnawn ni ddim goddef pobl syn troseddu a gwneud ein cymdogaethau yn lleoedd digalon i fyw. Rwyn annog unrhyw un sydd ag unrhyw wybodaeth am unrhyw droseddau yn gysylltiedig â chyffuriau yn eu hardal i gysylltu â Heddlu Gwent ar 101 neu Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111. Yna gallwn gymryd camau cadarnhaol i wneud gwir wahaniaeth, fel mae dedfryd heddiw yn ei ddangos."