Rhaid i berchennog ty bwyty yng Nghaerdydd dalu £34,000 am anwybyddu gwaharddiad masnachu

21/05/2012

Mae perchennog bwyty yng Nghaerdydd wedi cael gorchymyn i dalu bron i £34,000 am fethu talu bond gwarant rhag colledion posib gan y cwmni.

Fe wnaeth Cyllid a Thollau EM (HMRC) ofyn i Darren Beddis o Landmark Place, Churchill Way, Caerdydd dalu'r bond gwarant adeg cofrestru ei fwyty ym Mhenarth ar gyfer Treth ar Werth (TAW). Roedd ganddo gefndir o ddiffyg cydymffurfio gyda'i fenter flaenorol, ac roedd angen y bond o £84,855 i'w roi yn erbyn unrhyw rwymedigaeth TAW yn y dyfodol. Ond methodd Beddis â thalu'r warant a daliodd ati i fasnachu nes iddo werthu'r busnes, sy'n dal i fasnachu dan berchennog newydd.

Dywedodd Catrin Davies, Erlynydd y Goron Ardalol dros Uned Gwaith Achos Cymhleth Cymru, Gwasanaeth Erlyn y Goron:

"Mae'r CPS wedi ymrwymo i weithio'n agos gyda HMRC er mwyn cael mwy o fusnesau i gydymffurfio â deddfwriaeth TAW. Yn yr hinsawdd sydd ohoni, ni ellir cynnal y golled barhaus i'r pwrs cyhoeddus oherwydd troseddau fel hyn - y bobl sy'n dioddef yn y pen draw yw aelodau o'r cyhoedd sy'n gweithio'n galed ac onest."

Dywedodd Simon De Kayne, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Ymchwiliadau Troseddol dros HMRC:

"Mae masnachwyr sy'n fethdalwyr yn cyfrannu at fwlch treth y Deyrnas Unedig. Felly, os yw rhywun yn cofrestru ar gyfer TAW a bod ganddynt hanes o fethu ym myd busnes yn y gorffennol, mae'n bosib gofyn iddynt am warant rhag colledion posib. Mae hyn yn sicr yn wir pan fydd busnes yn rhoi'r gorau i fasnachu ac yna'n cael ei ddisodli gan fusnes newydd sy'n cynnig gwasanaethau tebyg neu'r un fath. 

"Mae'n iawn ein bod yn mynd i'r afael â diffyg cydymffurfio, yn anad dim i sicrhau'r busnesau hynny sy'n talu eu dyledion y byddwn yn cymryd camau ymlaen llaw yn erbyn y rhai allai beidio â gwneud hynny."

Methodd Beddis ymddangos gerbron Llys Ynadon Caerdydd ar 16 Mai ond fe gafodd ei ddedfrydu yn ei absenoldeb. Cafodd ddirwy o £600 ar gyfer pob un o'r chwe throsedd o gyflenwi nwyddau a gwasanaethau trethadwy tra oedd bond gwarant yn parhau heb ei dalu. Yn ychwanegol at hyn, dywedwyd wrtho dalu iawndal o £30,000, costau o £200 a £15 o dâl dioddefwyr ychwanegol.