Marwolaeth Dylan Seabridge: Gollwng cyhuddiadau yn erbyn Glynn a Julie Seabridge

05/11/2014

Mae Gwasanaeth Erlyn y Goron wedi cadarnhau na fydd rhieni Dylan Seabridge o Eglwyswrw yn Sir Benfro, a ganfuwyd yn farw tua diwedd 2011, bellach yn wynebu cyhuddiadau troseddol.

Meddai Iwan Jenkins, Erlynydd y Goron Rhanbarth ar gyfer Gwasanaeth Erlyn y Goron Cymru:

"Mae'n ofynnol i bob achos a ddygwyd gerbron y llysoedd gydymffurfio â'r safonau tystiolaethol a lles y cyhoedd a sefydlwyd yn y Cod ar gyfer Erlynyddion y Goron. Mae hefyd yn ofynnol i ni barhau i adolygu achosion, er mwyn sicrhau bod y safonau hyn yn dal wedi eu bodloni.

"Yn ddiweddar rydym wedi cwblhau adolygiad manwl o achos yr erlyniad yn erbyn Glynn a Julie Seabridge, parthed marwolaeth drasig eu mab Dylan.

"Oherwydd natur gymhleth iawn a difrifol yr achos hwn, fe geisiwyd cyngor a chanllaw arbenigol gan nifer o ffynonellau gan dimau'r erlyniad a'r amddiffyn.

"Wrth ystyried y nifer o ffactorau dan sylw, ein barn ni yw nad yw Julie Seabridge yn addas i wynebu cyhuddiadau troseddol ar sail iechyd.

"Parthed Glynn Seabridge, ein casgliad yw nad yw er lles y cyhoedd i geisio erlyniad yn ei erbyn. Mae yna nifer o ffactorau lles y cyhoedd yn pwyso yn erbyn yr angen am erlyniad o Mr Seabridge yn yr achos hwn. Mae'r rhain yn ymwneud â phryderon am ei iechyd a'r effaith debygol o erlyniad arno, yn gystal â natur yr achos a'r gosb debygol y byddai llys yn traddodi os y'i cafwyd yn euog.

"Dylid nodi nad yw unrhyw benderfyniad gan y CPS yn ymhlygu unrhyw gasgliad parthed euogrwydd nac ymddygiad troseddol; mae'r CPS yn gwneud penderfyniadau yn ôl y prawf a sefydlwyd yn y Cod ar gyfer Erlynyddion y Goron yn unig ac fe'i defnyddir ym mhob penderfyniad ar p'un a ddylid erlyn neu beidio.

"O ganlyniad i'n casgliadau adolygu, rydym wedi hysbysu'r llys heddiw nad yw'r erlyniad yn cynnig unrhyw dystiolaeth yn erbyn Glynn na Julie Seabridge."

Nodiadau i olygwyr

Nid yw'n swyddogaeth i'r CPS i benderfynu a yw rhywun yn euog o gamwedd troseddol, ond yn hytrach i wneud asesiadau teg, annibynnol a gwrthrychol o ran a yw'n briodol i gyflwyno cyhuddiadau i'r llys troseddol ystyried. Nid yw asesiad y CPS o unrhyw achos yn ganfyddiad o euogrwydd neu ymddygiad troseddol, nac yn awgrym o hynny. Nid yw'n gasgliad o ffaith, sy'n gyfrifoldeb i'r llys yn unig, ond yn hytrach yn asesiad o beth allai fod yn bosibl i'w brofi mewn llys, yn unol â'r Cod ar gyfer Erlynyddion y Goron, y ceir copi ohono ar y ddolen isod:

www.cps.gov.uk/publications/code_for_crown_prosecutors/index.html

Mae'r asesiad hwn yn seiliedig ar y dystiolaeth sydd ar gael sy'n deillio o archwiliad yr heddlu ac nid ar y dystiolaeth sy'n debygol o gael ei chasglu gan yr amddiffyniad, ac yn debygol o gael ei defnyddio i herio tystiolaeth yr erlyniad. Mae penderfyniad y CPS i gyhuddo felly o bosib yn asesiad ar sail y dystiolaeth sydd ar gael i'r CPS ar yr adeg pan wnaed y penderfyniad.

Rhaid i erlynyddion y CPS fod yn barod i adolygu pob achos, er mwyn iddynt fedru ystyried unrhyw newid mewn amgylchiadau sy'n digwydd wrth i'r achos ddatblygu, gan gynnwys yr hyn sy'n dod yn hysbys ynghylch achos yr amddiffyniad. Os yw'n briodol, gall y CPS newid y cyhuddiadau neu roi terfyn ar yr achos.