Gwell gwasanaeth i ddioddefwyr treisio gan CPS Gwent

06/09/2010

Mae CPS Gwent wedi amlinellu’r gwelliannau y mae’r gwasanaeth yn eu gwneud yn y ffordd y mae’n ymdrin ag achosion o dreisio.

O ganlyniad i'r newidiadau, mae'r CPS yng Ngwent bellach yn mynd â mwy o droseddau treisio i'r llys ac yn sicrhau mwy o gollfarnau llwyddiannus. Yn 2009/10, aethpwyd â 69 o achosion treisio i'r llys, o gymharu â 46 o achosion y flwyddyn flaenorol - sef cynnydd o 50%. Bu cynnydd yn y collfarnau llwyddiannus hefyd dros yr un cyfnod, o 29 i 38.

Dywedodd Kath Coleman, arbenigwraig ar droseddau rhywiol dros CPS Gwent:

"Mae treisio yn un o'r troseddau mwyaf difrifol a niweidiol, ond does dim gwadu'r ffaith ei fod hefyd yn un o'r troseddau mwyaf anodd i'w erlyn.

"Bu'r CPS yn gweithio'n agos â'n partneriaid yn yr heddlu i wella'r ffordd rydym yn delio ag achosion ac, yn hanfodol, y gwasanaeth rydym yn ei roi i ddioddefwyr.

"Erbyn hyn mae gennym erlynwyr arbenigol sy'n canolbwyntio ar achosion o droseddau rhywiol. Bydd yr arbenigwyr hyn yn derbyn hyfforddiant ychwanegol i'w helpu i gefnogi dioddefwyr a sicrhau ein bod yn gallu adolygu a pharatoi achosion yn drwyadl ac yna eu cyflwyno'n gadarn ond yn deg yn y llys.

"Bydd ein herlynwyr bellach yn treulio llawer mwy o amser yn cwrdd â dioddefwyr cyn unrhyw achos llys, er mwyn egluro'r prosesau.  Fwyfwy, rydym yn defnyddio 'mesurau arbennig', a all olygu bod dioddefwyr yn osgoi'r trawma o orfod wynebu'r diffynnydd yn y llys. Erbyn hyn hefyd rydym yn gweithio'n llawer agosach ag asiantaethau cefnogi lleol fel Canolfannau Cyfeirio Ymosodiadau Rhywiol (SARC)."

"Rydym eisiau sicrhau bod cyfraddau collfarnu ar gyfer troseddau treisio yn gwella. Er mwyn gwneud hynny, rydym yn benderfynol o sicrhau ein bod yn edrych ar holl agweddau'r dystiolaeth a chefnogi dioddefwyr i roi eu tystiolaeth orau. Yna rhaid gadael y dyfarniad yn nwylo'r rheithgor.

"Mae ein hymdrechion yn dechrau dwyn ffrwyth o ran nifer yr achosion o dreisio sy'n mynd gerbron llys. Yng Ngwent, dros gyfnod o flwyddyn, gwelwyd cynnydd o 50% yn nifer yr achosion o dreisio a aeth gerbron llys. Mae hyn yn golygu bod mwy o droseddwyr bellach yn mynd o flaen eu gwell.

"Rydym yn parhau i ganolbwyntio ar sicrhau bod dioddefwyr yn teimlo eu bod yn gallu dod ymlaen a rhoi gwybod am ddigwyddiadau, gan wybod y byddant yn cael eu trin yn deg gan y system cyfiawnder troseddol."