Gorchymyn i ddau adfer difrod i safle amgylcheddol sensitif

10/07/2012

Mae dau ddyn a ddifrododd goetir gwarchodedig ar fferm yn Llanrhaedr yn Nyffryn Clwyd wed cael gorchymyn i wneud gwaith adfer ar y safle, ar ôl cyfaddef iddynt gyflawni troseddau dan y Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad.

Mewn gwrandawiad blaenorol, roedd Edward Prys Jones a John Bryn Jones wedi pledio'n euog i ddinistrio rhan o goetir, lledu ffosydd a chreu llwybr newydd yn fferm Llwyn Mawr, gan achosi difrod sylweddol i'r cynefin. Mae'r fferm yn rhan o ardal sy'n cael ei gwarchod fel Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SSSI), sy'n golygu ei bod yn un o'r ardaloedd mwyaf amgylcheddol sensitif yng Nghymru.

Llwyn MawrYn dilyn gwaith agos rhwng Cyngor Cefn Gwlad Cymru (CCW), Heddlu Gogledd Cymru a Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) fe gafwyd achos troseddol yn erbyn y ddau ddyn oedd yn gyfrifol am y difrod.

Yr achos hwn yw'r tro cyntaf yng Nghymru i'r CPS arwain erlyniad troseddol yn gysylltiedig â difrod amgylcheddol; yn flaenorol, y Cyngor Cefn Gwlad fu'n arwain erlyniadau o'r fath.

Dywedodd yr Uwch Erlynydd y Goron dros CPS Cymru, Peter Jones: "Roedd y ddau ddiffynnydd yn gyfrifol am ddifrod bwriadol a di-hid i safle hynod sensitif.

"Dynodiad SSSI yw un o'r mesurau gwarchod amgylcheddol cryfaf sydd gennym yn y wlad hon, ac mae hynny'n dangos pa mor bwysig yw'r darn hwn o dir.

"Diolch byth, ni fyddwn yn dod ar draws llawer o achosion sy'n mynd yn groes i ddeddfwriaeth Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad; mae'r mwyafrif helaeth ohonom sy'n byw yng Nghymru yn falch o'n hamgylchedd prydferth ac yn awyddus i'w amddiffyn. Ond, os bydd pobl yn mynd ati i ddifrodi neu ddinistrio cynefinoedd gwarchodedig, fe ddylen nhw fod yn ymwybodol y byddwn yn mynd ar eu hôl yn ffyrnig trwy'r system cyfiawnder troseddol."

Dywedodd Cyfarwyddwr Rhanbarthol Cyngor Cefn Gwlad Cymru, David Worrall: "Mae yna dros 1000 SSSI yng Nghymru a bydd y Cyngor Cefn Gwlad  yn ceisio gweithio mewn partneriaeth â pherchnogion tir i reoli'r safleoedd pwysig hyn. Mae gennym dros 650 o gytundebau Rheoli gyda thirfeddianwyr, ble bydd taliadau yn cael eu gwneud yn gyfnewid am reoli'n gadarnhaol. Felly, mae'n destun tristwch mawr ein bod wedi gorfod dod â'r achos hwn gerbron llys oherwydd, er gwaethaf ein hymdrechion gorau nid ydym wedi gallu cytuno gyda'r perchnogion sut dylai'r cynefin prin hwn gael ei adfer. Rydym yn falch, felly, fod y Barnwr Andrew Shaw wedi cefnogi ein gorchymyn adfer."