Dedfrydu gang cyffuriau Sir Benfro

17/09/2010

Dedfrydwyd aelodau o gang cyffuriau a fu’n cyflenwi sylweddau rheoledig ar hyd a lled Sir Benfro yn Llys y Goron Abertawe heddiw, wedi eu cael yn euog o droseddau yn ymwneud â chyffuriau.

Yn y gwrandawiad heddiw, fe roddwyd dedfryd o garchar i'r canlynol:

Stephen Richard Morris - chwe blynedd
Michael Jackson Barnes - pum mlynedd
Alan Peter Lewis - pedair blynedd a hanner
Michael Orford - pedair blynedd a hanner
Dane Royston Gosling - pedair blynedd a hanner
Christopher James Morrissey - 12 mis
Peter Williams - 18 mis
Ceri Michael Smith - 18 mis

Fe ddaeth yr achos i amlygrwydd gan fod nifer o'r diffynyddion yn aelodau o adain Gorllewin Cymru o grŵp beiciau modur yr Outlaws. Roedd yr ymchwiliadau yn Nyfed Powys yn dilyn nifer o achosion tebyg yn ymwneud ag adain Gogledd Cymru y sefydliad.

Cyhoeddodd Gwasanaeth Erlyn y Goron ei fod yn bwriadu gwneud cais am Orchmynion Atal Troseddu Difrifol (SCPO) mewn perthynas â'r rhai a gafodd eu collfarnu. Bwriedi'r ir SCPOau gael eu defnyddio yn erbyn pobl sy'n cymryd rhan mewn troseddu difrifol a phwrpas eu telerau yw diogelu'r cyhoedd trwy atal, cyfyngu neu darfu ar eu hymwneud â throseddu difrifol.

Ar ôl y ddedfryd, dywedodd Iwan Jenkins, Prif Erlynydd y Goron dros CPS Dyfed Powys: 

"Rydym yn falch fod y grŵp troseddol hwn wedi cael ei ddwyn gerbron llys.  Dylai troseddwyr cyfundrefnol sy'n gwerthu cyffuriau ddisgwyl cael eu dal a'u herlyn yn gadarn.

"Yn yr achos hwn bu ymchwiliad arbennig o hir a chymhleth dan arweiniad Heddlu Dyfed Powys, ac yna erlyniad manwl a chynhwysfawr gan y CPS. Bu staff o'r ddau sefydliad yn gweithio mewn perthynas agos drwy'r adeg er mwyn cwblhau'r achos yn llwyddiannus.

"Ni fyddwn yn goddef pobl sy'n dod â thrallod i'n cymunedau trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau troseddol a byddwn yn parhau i wneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau bod troseddwyr yn gorfod wynebu canlyniadau eu gweithredoedd."