Dedfrydu deliwr heroin o Gaerdydd i 94 mis wedi ei estraddodi

01/12/2014

Mae deliwr o Gaerdydd wedi ei ddedfrydu i saith mlynedd a 10 mis o garchar yn Llys y Goron Caerdydd, wedi pledio’n euog mewn gwrandawiad blaenorol i gynllwynio i gyflenwi cyffur Dosbarth A.

Roedd ymchwiliad gan yr heddlu yn 2010 i gynllwyn honedig i gyflenwi heroin wedi nodi Saned Saleh fel un a ddrwgdybiwyd yn wreiddiol. Cafodd pedwar gŵr arall eu harestio a chyhuddo am eu rhan yn y cynllwyn a'u dedfrydu yn 2011.

Fodd bynnag, cyn y gellid arestio Saleh, fe ddihangodd o'r wlad. Credwyd yn wreiddiol ei fod yng Ngwlad Thai, ond wedi ymchwilio pellach fe'i lleolwyd yn Sbaen. Gofynnwyd am Warant Arestio Ewropeaidd a'i ganiatu, gan arwain at ddychwelyd Saleh i'r Deyrnas Unedig i wynebu cyhuddiadau troseddol.

Yn Chwefror 2014, plediodd Saleh yn euog i gynllwynio i gyflenwi heroin. Gohiriwyd ei ddedfryd nes y byddai achos pellach yn ei erbyn am droseddau drylliau wedi ei gwblhau. Yna cafwyd dau achos ble nad oedd y rheithgorau yn gallu penderfynu ar ddedfrydau ar gyfer y troseddau drylliau. Fe hysbysodd yr erlyniad y llys wedi hynny na fyddai'n gofyn am drydydd achos ar y materion hynny.

Meddai Catrin Evans, Pennaeth Uned Gwaith Achos Cymhleth CPS Cymru:

"Mae Saned Saleh yn euog o chwarae rhan ganolog mewn cynllwyn i gyflenwi heroin i strydoedd De Cymru. Nid oes amheuaeth o ran yr effaith niweidiol y gall y cyffur hwn ei gael ar unigolion a chymunedau lleol. Mae yna gyswllt pendant rhwng defnydd o gyffuriau a mathau eraill o droseddolrwydd, wrth i'r rhai sydd yng nghrafangau caethiwed droi at unrhyw ddull posibl i ariannu eu harfer.

"Mae delwyr dideimlad fel Saleh yn ceisio elwa o'r trallod hwn, a dyma beth sy'n gwneud gweithredoedd delwyr fel hyn mor atgas i'r rhai sy'n gorfod byw gyda'r canlyniadau.

"Fe ffodd Saleh o'r wlad mewn ymgais i osgoi cael ei arestio, ond ni ystyriodd ddyfalwch a phenderfyniad tîm amlasiantaethol yn cynnwys arbenigwyr estraddodiad y CPS ac ymchwilwyr arbenigol yr heddlu. O ganlyniad i'w proffesiynoldeb, mae'r deliwr cyffuriau peryglus hwn wedi ei ddwyn i gyfiawnder.

"Byddwn yn parhau i wneud popeth o fewn ein grym i sicrhau bod y rhai sy'n difetha ein cymunedau fel hyn yn cael eu gorfodi i dderbyn canlyniadau eu gweithredoedd."