Dedfrydu dau am ecsbloetio plant yn rhywiol

20/01/2012

Rhoddwyd dedfryd o garchar i ddau ddyn o Gasnewydd a blediodd yn euog i gyflawni troseddau yn gysylltiedig ag ecsbloetio plant yn rhywiol.

Carcharwyd Basharat Javid, 23, am bedair blynedd a thri mis yn Llys y Goron Casnewydd, ar ôl pledio'n euog i dalu am wasanaethau rhywiol plentyn a gweithgarwch rhywiol gyda phlentyn.

Yr wythnos diwethaf, rhoddwyd dedfryd o ddwy flynedd i Rigobert Mudingay, 38, ar ôl iddo bledio'n euog o dalu am wasanaethau rhywiol plentyn.

Dywedodd Catrin Evans, Pennaeth Uned Achosion Cymhleth CPS Cymru: "Mae Basharat Javaid yn gyfrifol am droseddau llechwraidd, ecsbloetiol na ellir eu goddef mewn unrhyw gymdeithas wâr.

"Rydym yn gobeithio bod y ddedfryd hon heddiw, a dedfryd Rigobert Mudingay am droseddau tebyg yn gynharach yn yr wythnos, yn ei gwneud yn hollol glir i'r rhai sy'n ceisio ecsbloetio pobl ifanc a phobl agored i niwed, y bydd yr awdurdodau erlyn yn gweithio'n ddiflinio i ddod â nhw gerbron llys."

Ychwanegodd y Ditectif Arolygydd Chris Adams o Heddlu Gwent: "Roedd hwn yn ymchwiliad cymhleth.  Bu Heddlu Gwent, y Gwasanaethau Cymdeithasol a Gwasanaeth Erlyn y Goron yn gweithio'n agos mewn partneriaeth gyda chefnogaeth gan Wasanaeth Seraf Barnardo's Cymru.
 
"Ni fyddwn yn goddef y math hwn o drosedd anrheithgar a thrwy weithio gyda'n gilydd byddwn yn parhau i dargedu ac erlyn troseddwyr, gan fod ymddygiad fel hyn yn annerbyniol. Mae strategaethau gan Heddlu Gwent, Gwasanaeth Erlyn y Goron a'r pum awdurdod lleol o fewn ardal yr Heddlu i oresgyn ecsbloetio plant yn rhywiol a byddwn yn parhau i gydweithio i erlyn pobl sy'n targedu plant a phobl ifanc sy'n agored i niwed."