Dedfryd o oes ar gyfer llofruddiaeth Bae Trecco

03/06/2015

Mae gwr a gurodd fachgen yn ei arddegau i farwolaeth wedi ei gamadnabod wedi ei garcharu am oes yn Llys y Goron Caerdydd.

Cyfaddefodd David Braddon o Gaerffili i ymosod ar Conner Marshall, 18 oed o'r Bari, ym mharc carafannau Bae Trecco ym Mhorthcawl.

Clywodd y llys i Braddon guro ei ddioddefwr gyda pholyn mewn pwl cynddeiriog dan ddylanwad alcohol a chyffuriau, wedi iddo'i gamgymryd am rywun arall.
 
Meddai Jeff Mark, Uwch Erlynydd y Goron ar gyfer Gwasanaeth Erlyn y Goron Cymru: "Ym Mawrth eleni, aeth Conner Marshall tua Phorthcawl i ymweld â ffrindiau mewn parc gwyliau. Yn drychinebus, fe gollodd ei fywyd o ganlyniad i ymosodiad disynnwyr, creulon a pharhaus gan David Braddon.

"Cyfaddefodd Braddon ei fod, ar adeg yr ymosodiad, yn flin a dan ddylanwad. Roedd wedi bod yn yfed yn drwm, cymryd cyffuriau ac allan o reolaeth. Roedd hwn yn achos o gamadnabod ac fe ymddengys fod Conner yn y lle anghywir ar yr adeg anghywir.

"Hoffwn ddiolch i bawb a gefnogodd ymchwiliad ac erlyniad yr achos hwn. Yn benodol, i bawb oedd yn barod i ddod i'r llys i gyflwyno tystiolaeth fel tystion neu i ddarparu datganiadau i'r heddlu. Arweiniodd cryfder yr achos yr oeddem yn gallu ei adeiladu yn erbyn Braddon at ei ble euog, sydd o leiaf wedi arbed teulu a ffrindiau Conner rhag gorfod mynd trwy broses achos troseddol llawn er mwyn sicrhau cyfiawnder.

"Mae Braddon nawr yn wynebu dedfryd hir o garchar am ei weithredoedd. Ni all y system gyfiawnder droseddol obeithio unioni'r hyn a wnaeth, ond gobeithiwn y bydd dedfryd heddiw o leiaf yn rhywfaint o gymorth i deulu a ffrindiau Conner wrth iddynt geisio symud ymlaen â'u bywydau."