Dedfryd amhenodol i dreisiwr Hengoed

02/12/2010

Yn Llys y Goron Caerdydd fe garcharwyd dyn o Hengoed am gyfnod amhenodol am gyflawni amryw o droseddau treisgar a rhywiol yn erbyn pedair menyw.

Yn gynharach fe gafodd Tyrone Clarke, 36, ei gollfarnu am dri chyhuddiad o dreisio, un cyhuddiad o herwgipio, un cyhuddiad o garcharu ar gam a phum cyhuddiad o ymosod gan achosi gwir niwed corfforol mewn perthynas â phedwar dioddefwr. Methodd y rheithgor â chyrraedd rheithfarn mewn perthynas â phum cyhuddiad pellach yn erbyn Clarke.

Bu CPS Gwent yn gweithio'n agos ag uned arbenigol heddlu Gwent ar droseddau rhywiol, sef uned Onyx, drwy gydol yr ymchwiliad a'r broses erlyn.

Wrth siarad ar ôl cyhoeddi'r ddedfryd, dywedodd Kath Coleman, arbenigwraig CPS Gwent ar droseddau rhywiol: "Fe ymosododd Tyrone Clarke mewn ffordd ddiraddiol ar ei ddioddefwyr gan eu gadael â chreithiau emosiynol erchyll yn ogystal â chreithiau corfforol. Aeth ati i ddychryn a bwlio er mwyn cael ei ffordd ei hun ac roedd yn greulon yn y ffordd y bu'n egsbloetio ei ddioddefwyr.

"Rydym eisiau anfon neges glir fod CPS Gwent a heddlu Gwent yn gwneud popeth o fewn ein gallu i ddod â throseddwyr rhyw treisgar gerbron llys. Os oes unrhyw un o bosib yn gyndyn o roi gwybod am drosedd, rydym eisiau iddynt wybod ein bod yn ymrwymo'n llwyr i gefnogi dioddefwyr trwy broses sy'n amlwg yn anodd dros ben.

"Ni allwn ddad-wneud y niwed y mae Tyrone Clarke wedi'i wneud, ond rydym yn gobeithio y bydd dedfryd heddiw o leiaf yn ddiwedd ar gyfnod o ansicrwydd i'r pedair menyw ac o bosib yn eu helpu i ddechrau symud ymlaen â'u bywydau."

Methodd y rheithgor â chyrraedd rheithfarn mewn perthynas â phum cyhuddiad pellach yn erbyn Tyrone Clarke, a chadarnhaodd CPS Gwent na fyddai'n gofyn am aildreial.

Dywedodd Kath Coleman: "Yn y treial, fe wnaethom ni gyflwyno'r holl dystiolaeth mor gadarn a theg ag y gallem. Rhoddodd y rheithgor reithfarn euog mewn perthynas â deg cyhuddiad ond teimlent na allent gyrraedd rheithfarn ar bum cyhuddiad pellach.

"Wrth ystyried aildreial, rhaid i ni ystyried a oes digon o dystiolaeth i awgrymu a ellid disgwyl i reithgor arall gyrraedd rheithfarn wahanol. Rhaid i ni hefyd ystyried natur drawmatig treial pellach o ran y dioddefwyr a'u teuluoedd.

"Yn naturiol mae hyn yn benderfyniad anodd i'w wneud ac rydym wedi ceisio rhoi gwybod i'r dioddefwyr a'u teuluoedd beth sy'n digwydd drwy'r adeg."