Cymru yn ledio’r ffordd gyda chynlluniau ar gyfer erlyn digidol

04/11/2011

Mewn anerchiad i Gymdeithas Ynadon Caerdydd a Chymdeithas y Cyfreithwyr, mae’r Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus, Keir Starmer QC, wedi egluro sut mae Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) yng Nghymru yn ledio’r ffordd gyda chynlluniau beiddgar i gyflwyno gweithio’n ddigidol i’r System Cyfiawnder Troseddol.

Dywedodd Mr Starmer: "Mae gostyngiadau yn ein cyllidebau wedi peri i bob sefydliad yn y System Cyfiawnder Troseddol oedi a meddwl o ddifrif am sut gallwn gydweithio er mwyn gwella effeithlonrwydd.

"Mae pawb ohonom yn wynebu'r un heriau wrth gyflwyno gwasanaeth o ansawdd o fewn y cyd-destun ariannol newydd. Mae'n glir fod angen i ni feddwl yn radicalaidd ac mae hyn wedi arwain at ein huchelgais i wneud y CPS yn sefydliad gwir ddigidol."

Mae Rhanbarth CPS Cymru yn ledio'r ffordd fel un o'r ardaloedd sy'n treialu'r ffyrdd newydd o weithio. Yn genedlaethol, erbyn Ebrill 2012 mae'r CPS yn bwriadu bod yn gweithio fel sefydliad digidol yn bennaf. Erbyn y dyddiad hwnnw, mae'r Gwasanaeth yn bwriadu bod mewn sefyllfa i:

  • Dderbyn y rhan fwyaf o wybodaeth gan yr heddlu yn ddigidol
  • Defnyddio ffeiliau achosion digidol yn brif ffynhonnell wybodaeth
  • Cyflwyno gwybodaeth i lysoedd, cwmnïau'r amddiffyniad a phartneriaid eraill yn electronig
  • Defnyddio gliniaduron i erlyn achosion yn y llys
  • Cyflwyno tystiolaeth yn y llys yn electronig
  • Darparu gwasanaeth Gofal Tystion dibapur

Dywedodd Mr Starmer: "Fe gafodd Cymru ei dewis yn un o'r ardaloedd treialu ar gyfer gweithio'n ddigidol, oherwydd mewn gwirionedd yma yng Nghymru yr oedd y camau cyntaf eisoes wedi'u cymryd.

"Er enghraifft, yng Nghymru y cafodd gwybodaeth ei hanfon at lys yn electronig am y tro cyntaf, ar ôl cael ei derbyn gan yr heddlu yn y ffurf honno. Ac yng Nghymru y dangosodd erlynydd, am y tro cyntaf, ei bod yn bosib cynnal achos yn y llys gan ddefnyddio gliniadur yn hytrach na ffeil bapur.

"Mae hwn yn gyfnod cyffrous i'r CPS a'r System Cyfiawnder Troseddol yn gyffredinol a byddaf yn edrych ar gynnydd y gwaith hwn yng Nghymru gyda chryn ddiddordeb."

Ychwanegodd Prif Erlynydd y Goron CPS Cymru, Jim Brisbane: "Rwy'n falch fod y CPS yng Nghymru yn cael ei weld yn mynd ati o ddifrif i weithio'n ddigidol.

"Rydym wedi amcangyfrif, yng Nghymru, fod ein prosesau presennol yn cynhyrchu ymhell dros 2 filiwn dalen o bapur mewn ffeiliau achosion bob blwyddyn.  Does ond angen meddwl am ddaearyddiaeth Cymru i sylweddoli bod symud yr holl bapur o gwmpas y system yn creu baich gweinyddol enfawr a chynyddu aneffeithlonrwydd a dyblygu.

"Mae gweithio'n ddigidol yn caniatu yn gynyddol i ni gael prosesau llawer llai cymhleth, gan olygu ei bod yn gyflymach a haws i ni brosesu'r wybodaeth sy'n gysylltiedig â phob achos dan sylw ac, yn y pen draw, yn arbed adnoddau gwerthfawr i ni.

"Rydym yn hyderus, wrth gydweithio'n agos â'n holl bartneriaid yn y System Cyfiawnder Troseddol, ein bod yn gwneud newidiadau a fydd yn cael effaith gadarnhaol a pharhaol ar y gwasanaethau rydym yn eu darparu i'r cyhoedd."