Carl Whant yn euog o lofruddio, difa plentyn, treisio a llosgi

22/02/2012

Mae Carl Whant wedi’i ddedfrydu i garchar am oes, am gyfnod o 35 mlynedd o leiaf, ar ôl i reithgor yn Llys y Goron Casnewydd ei gael yn euog o lofruddio a threisio Nikitta Grender, 19 mlwydd oed, difa ei phlentyn Kelsey-May yn y groth, a llosgi.

Wrth siarad ar ôl y ddedfryd, dywedodd David Wooler, Eiriolwr y Goron dros Wasanaeth Erlyn y Goron yng Nghymru: "Pan wnaethom ni adolygu'r dystiolaeth ddechreuol yn erbyn Carl Whant a gasglwyd gan Heddlu Gwent yn ôl ym mis Chwefror y llynedd, roedd natur erchyll y troseddau yn hollol glir.

"Ar y cam hwnnw roedd hi'n amlwg yn briodol awdurdodi cyhuddiad o lofruddiaeth mewn perthynas â marwolaeth Nikitta Grender. Ond, allwch chi ddim cyflawni trosedd o lofruddio yn achos plentyn heb ei eni ac roeddem yn teimlo ei bod hi'n bwysig dros ben bod marwolaeth Kelsey-May yn cael cyhuddiad ar wahân yn ei rhinwedd ei hun.

"Felly fe gafodd Carl Whant ei gyhuddo hefyd o gyflawni trosedd difa plentyn, dan Ddeddf Diogelu Bywydau Babanod 1929. Diolch byth, anaml y bydd y ddeddfwriaeth hon yn cael ei defnyddio, ond fe all helpu i ddiogelu hawliau plentyn yn y groth y gellid ei eni'n fyw. Yn ddi-os roedd Kelsey-May yn cyfateb i'r disgrifiad hwnnw.

"Dyma drosedd sy'n gwahardd gweithredoedd bwriadol sy'n achosi marwolaeth unrhyw blentyn a allai gael ei eni'n fyw - ac oherwydd bod Nikitta Grender mor agos at esgor, mae Kelsey-May yn sicr yn cyfateb i'r disgrifiad hwnnw.

"Diolch byth, mae difa plentyn yn gyhuddiad prin dros ben; nid ydym yn ymwybodol o achos arall tebyg yng Nghymru. Pan gafodd y ddeddfwriaeth ei drafftio'n wreiddiol yn y 1920au, y bwriad oedd rheoli gweithgareddau erthylwyr stryd-gefn. Ond yn y byd modern, mae'n bosib ei defnyddio mewn achosion ble bydd troseddwr yn mynd ati'n fwriadol i gymryd bywyd plentyn heb ei eni trwy weithred dreisgar neu ymosodol.

"Wrth i ymchwiliad yr heddlu barhau dros yr wythnosau a'r misoedd yn dilyn y digwyddiad gwreiddiol, fe ddaeth rhagor o dystiolaeth i'r amlwg. Yn y diwedd fe arweiniodd hyn at gyhuddiadau ychwanegol o dreisio a llosgi yn erbyn Carl Whant.

"Rwy'n credu bod llawer ohonom sy'n ymwneud ag achosion hynod emosiynol fel hyn yn teimlo cymysgedd rhyfedd o emosiynau ar y diwedd. Er y gallem deimlo bod dyfarniad euog yn cyfiawnhau'r holl waith caled sy'n mynd i ymchwiliad troseddol ac erlyniad mawr fel hyn, rydym yn boenus o ymwybodol na fydd dedfryd heddiw yn dod â Nikitta na Kelsey-May yn ôl.

"Yn yr un modd, er y byddwn ni'n symud ymlaen at yr achos nesaf, bydd teulu a ffrindiau'r dioddefwyr yn parhau i alaru am flynyddoedd i ddod. Y cyfan y gallwn ni ei obeithio yw y bydd euogfarniad heddiw yn caniatu iddynt gymryd un cam bach ymlaen at ailadeiladu eu bywydau.

"Mae nifer fawr o bobl wedi cefnogi'r treial hwn fel tystion ac fe hoffem ddiolch i bob un ohonynt am eu cryfder a'u dyfalbarhad."