Carcharu dau am esgeuluso bachgen tair oed

29/02/2012

Mae Lisa Brooks a Tomas Lewis wedi derbyn dedfrydau o garchar ar ôl pledio’n euog i esgeuluso bachgen tair oed yn fwriadol yn Nhrefddyn, ger Pont-y-pwl.

Mewn gwrandawiad yn Llys y Goron Caerdydd, cafodd Brooks ddedfryd o dair blynedd a charcharwyd Lewis am dair blynedd a hanner.
Roedd y bachgen yn dioddef o ddiffyg hylif a hypothermia pan gafodd ei ddarganfod gan Heddlu Gwent.

Dywedodd Claire Burton, Uwch Erlynydd y Goron dros CPS Cymru:

"Mae achosion sy'n ymwneud ag esgeuluso plentyn bob amser yn destun gofid, ac nid oedd yr achos hwn yn eithriad. 

"Roedd Lisa Brooks a Tomas Lewis yn gyfrifol am gam-drin plentyn ifanc iawn yn ddifrifol. Pan edrychodd y CPS ar y dystiolaeth a gasglwyd gan Heddlu Gwent, nid oedd unrhyw amheuaeth yn ein meddyliau fod yr amodau ofnadwy ble cadwyd y plentyn yn golygu bod cyhuddiadau troseddol yn angenrheidiol.

"Mae esgeuluso plant yn rhywbeth na ddylid ei oddef na'i esgusodi. Bydd Gwasanaeth Erlyn y Goron yn parhau i weithio'n agos â'r heddlu, yn ogystal â phob asiantaeth arall sy'n gysylltiedig â diogelu plant a phobl ifanc, er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn chwarae ein rhan yn llawn wrth sicrhau ein bod yn mynd i'r afael âr materion hyn."

Ychwanegodd DI Mark Johnson, Uned Diogelu'r Cyhoedd, Heddlu Gwent:

"Ynghyd â'n partneriaid, mae'n ddyletswydd arnom i ddiogelu plant rhag esgeulustod a gwneud ein gorau glas i'w cadw rhag niwed.

"Roedd yr esgeulustod a wynebodd y plentyn yn yr achos hwn yn arswydus, ond does dim amheuaeth fod y camau a gymerwyd gan yr asiantaethau dan sylw yn yr achos cymhleth hwn wedi helpu yn y pen draw i osgoi trasiedi ac mae'r plentyn yn gwneud yn dda erbyn hyn, diolch i'r drefn. Mae'r ddedfryd yn adlewyrchu difrifoldeb yr esgeulustod ac rydym yn obeithiol y bydd yn helpu i atal a rhwystro unrhyw gam-drin plant posib yn y dyfodol."