Erthyglau cyfryngau perthnasol

Gwent and south Wales CPS standards improving says watchdog  (BBC Wales, 20 March 2012)

Criticised CPS branches 'improving'  (Press Association, 20 March 2012)

Report praise for progress of Gwent court service (South Wales Argus, 20 March 2012)

Arolygwyr yn cydnabod datblygiad "sylweddol"

20/03/2012

Mae adroddiad gan Arolygiaeth Gwasanaeth Erlyn y Goron Ei Mawrhydi (HMCPSI) wedi canmol y gwelliannau a wnaed gan Wasanaeth Erlyn y Goron yng Nghymru ers yr arolygiadau blaenorol ar ranbarthau Gwent a De Cymru.

Mae'r adroddiad, a gyhoeddwyd heddiw, yn diweddaru'r sefyllfa o ran argymhellion a wnaed yn adroddiadau HMCPSI ar Went yn 2009 a De Cymru yn 2010. Yn ôl adroddiad heddiw fe wnaed cynnydd ar 31 o'r 32 argymhelliad yn yr adroddiadau hynny.

  • Dyma rai o'r prif welliannau sy'n ymddangos yn yr adroddiad:
  • Mae'r perfformiad yng Ngwent wedi gwella i'r graddau fel ei fod bellach yn uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol ar gyfer pob mesur perfformiad allweddol
  • Bu gwelliannau nodedig mewn perthynas ag achosion sy'n ymwneud â thrais yn erbyn menywod
  • Gwnaed gwelliannau sylweddol i bartneriaethau lleol, yn enwedig gyda'r heddlu a'r gwasanaeth llysoedd
  • Mae Safonau Ansawdd Craidd y CPS wedi rhoi sail glir ar gyfer mesur a gwella perfformiad
  • Mae gan CPS Cymru weledigaeth glir ar gyfer gwella ansawdd, cyflwyno gwasanaeth da a gwella canlyniadau i ddefnyddwyr

Wrth siarad am yr adroddiad, dywedodd Prif Erlynydd y Goron dros CPS Cymru, Jim Brisbane:

"Rwy'n falch iawn fod gwaith caled ac ymroddiad ein holl staff i wella'r gwasanaeth rydym yn ei ddarparu i gymunedau Cymru wedi'i gydnabod yn yr adroddiad hwn heddiw.

"Fe wnaeth adroddiadau blaenorol De Cymru a Gwent dynnu sylw at nifer o faterion yr oedd angen i ni fynd i'r afael â nhw ar frys.  Fe wnaethom ni dderbyn argymhellion yr adroddiadau hynny a gweithio'n galed i sicrhau ein bod yn symud i'r cyfeiriad cywir erbyn hyn.

"Mae'n deyrnged i gydymdrech ein holl staff ein bod wedi gallu creu newid mor gadarnhaol ar adeg o gyfyngder ariannol sylweddol. Mae Safonau Ansawdd Craidd y CPS wedi'n cynorthwyo i ganolbwyntio o ddifrif ar y prif feysydd yn ein gwaith y mae angen eu cael yn iawn. Ar yr un pryd, rydym hefyd wedi sefydlu'r llwyfan ar gyfer gweithio'n ddigidol ar draws ein holl swyddfeydd."

Er y newyddion cadarnhaol sydd yn yr adroddiad, mae Mr Brisbane yn cydnabod nad da lle gellir gwell:

"Er ein bod yn ddiolchgar bod yr adroddiad yn cydnabod yr hyn rydym wedi'i gyflawni eisoes a'r cynlluniau sydd gennym ar y gweill i gynnal ein gwelliannau, rydym yn cydnabod bod yr adroddiad yn amlinellu rhai meysydd y mae angen i ni ganolbwyntio arnynt o hyd.
 
"Yr her i ni nawr yw cynnal y cynnydd a wnaethom er mwyn darparu gwasanaeth sydd hyd yn oed yn well ac yn fwy effeithlon i'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Mae adroddiad heddiw yn rhoi'r hyder i ni wybod ein bod yn symud yn y cyfeiriad cywir."

I weld yr adroddiad, ewch i wefan HMCPSI.