Adroddiad arolygu yn nodi penderfyniad i wella

11/11/2010

Mae Arolygiaeth Gwasanaeth Erlyn y Goron Ei Mawrhydi wedi cyhoeddi adroddiad i’w arolygiaeth ar CPS De Cymru, a gynhaliwyd ym mis Ebrill eleni.

Roedd yr arolygwyr wedi'u calonogi gyda'r newidiadau diweddar a wnaed gan y tîm rheoli, yn ogystal â'u bod yn benderfynol o ddelio â'r heriau a amlinellir yn yr adroddiad.

Mae gwaith y Rhanbarth mewn perthynas â thrais yn erbyn menywod, ei wasanaeth i ddioddefwyr a thystion, ac ennill hyder y gymuned yn cael ei asesu'n dda gan yr Arolygiaeth. Mae agweddau ar y gwaith fel gwneud penderfyniadau, paratoi a gwneud cynnydd mewn achosion yn Llys y Goron ac erlyn achosion yn y llys yn cael eu hystyried yn weddol. Fodd bynnag, mae'r adroddiad yn datgan bod y perfformiad wrth roi cyngor cyn cyhuddo a gwneud penderfyniadau, paratoi a gwneud cynnydd mewn achosion yn y Llysoedd Ynadon, terfynau amser yn y ddalfa a datgelu yn wael; er y nodir bod perfformiad ym maes datgelu yn gwella. Wrth grynhoi mae'r adroddiad yn nodi mai gwael yn gyffredinol yw perfformiad y Rhanbarth.

Wrth ymateb i'r adroddiad, dywedodd Prif Erlynydd y Goron dros dro De Cymru, Jim Brisbane: "Rydym wedi symud ymlaen ers yr archwiliad ac, er nad yw hwn yn adroddiad hawdd i ni ei ddarllen mewn mannau, rydym yn cydnabod casgliadau'r arolygwyr ac yn derbyn eu hargymhellion. 

"Er ei bod yn siomedig derbyn canlyniad gwael yn gyffredinol, yn enwedig i'n staff sy'n gweithio'n galed, mae'n galondid i mi fod yr adroddiad yn cydnabod y newidiadau a wnaed eisoes i wella effeithlonrwydd CPS De Cymru.  Rwy'n falch hefyd fod elfennau o'n gwaith, er enghraifft ym meysydd treisio, trais yn erbyn menywod a hyder y gymuned, yn cael eu hystyried yn dda. 

"Fodd bynnag, rydym yn cydnabod pwysigrwydd mynd ati'n barhaus i wella ein gwasanaeth  i'r cymunedau a wasanaethwn.  Mae ein Safonau Ansawdd Craidd newydd, sy'n nodi'r hyn y gall y cyhoedd ei ddisgwyl gan y CPS ar bob cam yn ystod erlyniad, eisoes yn helpu ein staff i ganolbwyntio ar wella a chynnal perfformiad ar draws pob maes yn ein gwaith.

"Yn yr hinsawdd ariannol bresennol, rydym yn cydnabod yr heriau sy'n ein hwynebu ond rydym yn benderfynol o greu newid cadarnhaol, gan weithio'n agos â'n cydweithwyr yn yr heddlu ac eraill yn y system cyfiawnder troseddol.  Byddwn yn canolbwyntio'n glir ar yr hyn sydd angen i ni ei wneud ac mae gennym gynlluniau clir ar gyfer gwella."

Ers cynnal yr arolygiad ym mis Ebrill eleni, mae'r Rhanbarth wedi:

  • Adolygu ei strwythurau rheoli a gweithredu, a chyflwyno system monitro perfformiad newydd ar sail Safonau Ansawdd Craidd y CPS.
  • Dechrau ar waith cydweithio, yn enwedig gyda'r heddlu, gyda'r nod o gynyddu effeithlonrwydd a gwella'r ffordd y bydd sefydliadau partner o fewn y system cyfiawnder troseddol yn gweithio gyda'i gilydd.
  • Datblygu cynlluniau gwella penodol i fynd i'r afael â'r prif feysydd syn peri pryder yn ôl yr arolygiad. Mae'r adroddiad arolygu yn nodi bod y gweithgarwch hwn eisoes yn dwyn ffrwyth.