Cysylltiadau 'r Cyfryngau

Cyfryngau lleol a rhanbarthol

Dylai cyfryngau lleol a rhanbarthol sydd ag ymholiadau ynghylch y CPS yng Nghymru gysylltu:

Richard Paull
Rheolwr Cyfathrebu'r Grwp
Ffn: 02920 803950
E-bost: richard.paull

Cyfryngau cenedlaethol

Dylai cyfryngau cenedlaethol gysylltu'n gyntaf oll phrif swyddfa'r wasg genedlaethol y CPS yn Llundain.

Canolfan Newyddion

Date

Outline

07/11/2017

Tad yn euog o lofruddiaeth

Mae tad a achosodd anafiadau angheuol i ferch mabwysiedig 18 mis oed wedi'i gollfarnu o'i llofruddio.

15/09/2017

Cafodd cyn-athro ei garcharu am gam-drin disgyblion

Mae athro ysgol gynradd sydd ymhellach wedi ymddeol wedi cael ei garcharu am droseddau rhywiol yn erbyn plant bun dysgu yn y 1970au ar 80au.

18/07/2017

Dyn cael ei garcharu am drais a lladd dros bedwar degawd nl

Cafwyd dyn 58 oed ei farnu yn euog o ladd merch yn y Gogledd dros 40 mlynedd yn l, yn dilyn datblygiadau mewn tystiolaeth DNA.

28/02/2017

Llofruddiaeth Matalan: Carchar am oes i Andrew Saunders

Heddiw danfonwyd llofrudd 20 mlwydd oed i garchar am oes ar l trywanu ei gyn-gariad, a'i chariad newydd, dro ar l dro, wrth iddynt fynd i'w gwaith. Arhosodd Andrew Saunders y tu allan i siop Matalan ar Stryd y Frenhines yng nghanol Dinas Caerdydd cyn lladd Zoe Morgan, 21, a Lee Simmons, 33 ym mis Medi 2016.

17/08/2016

Ymateb CPS Cymru-Wales i adroddiad HMCPSI

Yn l adroddiad gan Arolygiaeth ei Mawrhydi Gwasanaeth Erlyn y Goron (HMCPSI), mae'r CPS yng Nghymru yn cyflawni canlyniadau da ac yn cynnig gwasanaeth gwerth arian i'r cyhoedd.

03/06/2015

Dedfryd o oes ar gyfer llofruddiaeth Bae Trecco

Mae gwr a gurodd fachgen yn ei arddegau i farwolaeth wedi ei gamadnabod wedi ei garcharu am oes yn Llys y Goron Caerdydd.

30/04/2015

Tad-cu yn euog o lofruddiaeth Amelia Jones

Mae gwr o Gwmbrn wedi ei ddedfrydu i garchar am oes, gydag isafswm o 25 mlynedd, wedi ei gael yn euog o lofruddio ei wyres pum wythnos oed.

30/04/2015

Carchar i ladron peiriannau arian

Mae dau ddyn wedi eu carcharu am gymryd rhan mewn achosi ffrwydradau mewn peiriannau arian ym Mhontypridd a Phen-y-bont.

20/03/2015

Dedfryd o oes ar gyfer ymgais i lofruddio yng Nghaerdydd

Mae gwr a geisiodd drywanu ei bartner yn ei chartref yng Nghaerdydd wedi derbyn dedfryd o oes yn Llys y Goron Caerdydd.

18/03/2015

Uno yn erbyn camfanteisio’n rhywiol ar blant

oedd dydd Mercher 18 Mawrth 2015 yn Ddiwrnod Cenedlaethol Ymwybyddiaeth o Gamfanteisio’n Rhywiol ar Blant, gyda phobl ar draws Cymru yn cael eu hannog i fod yn ymwybodol o arwyddion masnachu ac i adrodd ar unrhyw weithgaredd amheus i’r awdurdodau priodol.

05/03/2015

CPS yn cwblhau ei adolygiad o achos milwyr Bannau Brycheiniog

Mae Gwasanaeth Erlyn y Goron wedi cwblhau adolygiad o’r achos yn ymwneud marwolaethau tri o filwyr ar Fannau Brycheiniog yn 2013.

20/02/2015

Carcharu Royston Jones am 15 mlynedd am ymgais i lofruddio yn Y Fenni

Mae gwr a ymosododd ar ei wraig oedd wedi ymddieithrio mewn ysbyty yn y Fenni wedi ei garcharu am 15 mlynedd, wedi ei gael yn euog o ymgais i lofruddio.

29/01/2015

Carcharu diddanwr plant o Ogledd Cymru

Mae gwr o Gonwy a blediodd yn euog i 20 cyhuddiad yn cynnwys creu, meddiannu ar a dosbarthu delweddau anweddus o blant; meddiant o ddelweddau eithafol a chyflenwi cyffur Dosbarth A wedi ei ddedfrydu i ddwy flynedd o garchar.

18/12/2014

Carcharu gang twyll morgeisi Abertawe

Mae pedwar o bobl oedd ynghlwm thwyll morgeisi gwerth dros £5miliwn wedi eu dedfrydu yn Llys y Goron Abertawe.

01/12/2014

Dedfrydu deliwr heroin o Gaerdydd i 94 mis wedi ei estraddodi

Mae deliwr o Gaerdydd wedi ei ddedfrydu i saith mlynedd a 10 mis o garchar yn Llys y Goron Caerdydd, wedi pledio’n euog mewn gwrandawiad blaenorol i gynllwynio i gyflenwi cyffur Dosbarth A.

28/11/2014

Carcharu gwr o Fae Colwyn am dreisio ac ymosodiad anweddus hanesyddol

Mae gwr 74 oed o Fae Colwyn wedi ei ddedfrydu yn Llys y Goron Caernarfon am gyfres o achosion hanesyddol o drais ac ymosodiadau anweddus.

27/11/2014

Dedfrydu perchennog cartref gofal yng Ngogledd Cymru am droseddau rhyw difrifol

Cafwyd perchennog a rheolwr 11 o gyn gartrefi plant yng Ngogledd Cymru yn euog o 33 o droseddau rhyw difrifol, yn dilyn treial yn Llys y Goron yr Wyddgrug.

07/11/2014

Carcharu dau mewn achos o fasnachu mewn pobl

Carcharwyd menyw am wyth mlynedd a gwr am ddwy flynedd yn Llys y Goron Caerdydd, wedi ei gael yn euog o droseddau yn gysylltiedig masnachu menywod o Nigeria i’r Deyrnas Unedig ar gyfer camfanteisio rhywiol.

05/11/2014

Marwolaeth Dylan Seabridge: Gollwng cyhuddiadau yn erbyn Glynn a Julie Seabridge

Mae Gwasanaeth Erlyn y Goron wedi cadarnhau na fydd rhieni Dylan Seabridge o Eglwyswrw yn Sir Benfro, a ganfuwyd yn farw tua diwedd 2011, bellach yn wynebu cyhuddiadau troseddol.

18/12/2013

Ian Watkins dedfrydu

Dywedodd Catrin Evans, Pennaeth Uned Achosion Cymhleth Cymru Gwasanaeth Erlyn y Goron:

18/07/2013

Carl Mills euog o dair llofruddiaeth yn Cwmbran

Carl Mills wedi ei gael yn euog o lofruddio tair cenhedlaeth o'r un teulu ac wedi cael ei garcharu am oes.

06/06/2013

Caerdydd taro a ffoi: dyn ddedfrydu

Mae dyn a laddodd fam i dri ac anafu 17 o bobl eraill wedi cael ei ddedfrydu i gyfnod amhenodol mewn uned seiciatryddol.

30/05/2013

Mark Bridger euog o lofruddio April Jones

Mae rheithgor yn Llys y Goron Yr Wyddgrug wedi dyfarnu bod Mark Bridger yn euog o lofruddio April Jones.

18/01/2013

Datganiad gan y CPS ar ymchwiliad Glofa'r Gleision

Dywedodd Malcolm McHaffie, Dirprwy Bennaeth Troseddau Arbennig ar rhan Gwasanaeth Erlyn y Goron:

22/09/2012

Cyhuddo dyn yn dilyn trychineb tn mewn ty yng Nghwmbrn

Cafodd dyn 28 mlwydd oed ei gyhuddo o dri chownt o lofruddiaeth yn dilyn tn a arweiniodd at farwolaeth tri o bobl mewn ty yng Nghwmbrn.

17/09/2012

Darren Jackson: Dedfryd oes i lofrudd Llanllwni

Cafodd dyn ei garcharu am oes ar l cyfaddef iddo dreisio a llofruddio mam-gu yn ei chartref yn Sir Gaerfyrddin.

10/07/2012

Gorchymyn i ddau adfer difrod i safle amgylcheddol sensitif

Mae dau ddyn a ddifrododd goetir gwarchodedig ar fferm yn Llanrhaedr yn Nyffryn Clwyd wed cael gorchymyn i wneud gwaith adfer ar y safle, ar l cyfaddef iddynt gyflawni troseddau dan y Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad.

06/07/2012

Mam yn euog yn achos gwenwyno baban yn Abertawe

Cafwyd mam yn euog o lofruddio ei merch fach, ar l rhoi tabledi lladd poen oedolion iddi.

03/07/2012

Barry Bowyer yn euog o lofruddio Gary Suller

Mae dyn a ymosododd yn ddidostur ar Gary Suller a'i ladd yn ei gartref yng Nghwmbrn wedi'i garcharu am oes, ar l cael ei ddyfarnu'n euog o lofruddiaeth.

02/07/2012

Dyn o Frynmawr yn euog o ddynladdiad yn y Fenni

Mae rheithgor yn Llys y Goron Casnewydd wedi cael Gareth Jenkins o Frynmawr yn euog o ddynladdiad, yn dilyn treial i’r amgylchiadau yn gysylltiedig marwolaeth Harry Towers o’r Fenni.

22/06/2012

Karl Lang yn euog o droseddau rhyw

Yn Llys y Goron Casnewydd fe gafwyd seicig o Gasnewydd yn euog o dargedu dwy fenyw agored i niwed a’u hargyhoeddi i gyflawni gweithredoedd rhywiol.

29/05/2012

Dau yn euog o lofruddiaeth Gabor Sarkozi

Mae dau ddyn o’r Rhyl wedi’u dyfarnu’n euog yn Llys y Goron yr Wyddgrug o lofruddio Gabor Sarkozi yn Sir Ddinbych.

25/05/2012

Dedfrydu dyn o Ben-y-Bont wedi iddo gael ei estraddodi o wlad Thai

Mae dyn 58 mlwydd oed o Ben-y-bont ar Ogwr wedi’i ddedfrydu i 12 mlynedd dan glo am dreisio ac ymosod yn anweddus, ar l cael ei estraddodi o Wlad Thai.

23/05/2012

Trydydd dyn yn cael ei ddedfryd fel rhan o ymgyrch troseddau rhyw

Mae trydydd dyn wedi’i ddedfrydu ar l pledio’n euog i dalu am wasanaethau rhywiol yn gysylltiedig phlentyn, fel rhan o ymgyrch fawr i dargedu ymddygiad rheibus yn ardal Gwent.

21/05/2012

Rhaid i berchennog ty bwyty yng Nghaerdydd dalu £34,000 am anwybyddu gwaharddiad masnachu

Mae perchennog bwyty yng Nghaerdydd wedi cael gorchymyn i dalu bron i £34,000 am fethu talu bond gwarant rhag colledion posib gan y cwmni.

02/05/2012

Cyhuddo William Jones o iorfruddiaeth Peter Lewis

Mae'r dyn 31 mlwydd oed a arestiwyd ar amheuaeth o lofruddiaeth Peter Lewis yn Roath, wedi cael ei gyhuddo.

01/05/2012

David Cook yn euog o lofruddio Leonard Hill

Mae dyn a honnodd iddo ladd ei gymydog ar l colli rheolaeth dros dro, wedi’i gael yn euog o lofruddiaeth gan reithgor yn Llys y Goron Casnewydd.

20/04/2012

Dedfryd o bum mlynedd i Evans am dreisio yn y Rhyl

Fe gafodd y pl-droediwr Ched Evans ei garcharu am bum mlynedd ar l cael ei ganfod yn euog yn Llys y Goron Caernarfon o dreisio menyw mewn gwesty ger y Rhyl.

29/03/2012

Oes o garchar i John Mason, llofrudd Arberth

Rhoddwyd dedfryd o garchar am oes i John Mason, gydag o leiaf 30 o flynyddoedd dan glo, ar l i reithgor yn Llys y Goron Abertawe ei gael yn euog o lofruddio Angelika Dries-Jenkins yn Arberth, Sir Benfro.

27/03/2012

Carcharu dyn o Bontypridd am roi sylwadau hiliol ar Twitter

Fe gafodd Liam Stacey o Bontypridd ei garcharu am 56 o ddiwrnodau ar l cyfaddef iddo gyflawni trosedd trefn gyhoeddus gwaethygedig ar sail hil yn Llys Ynadon Abertawe.

20/03/2012

Arolygwyr yn cydnabod datblygiad "sylweddol"

Mae adroddiad gan Arolygiaeth Gwasanaeth Erlyn y Goron Ei Mawrhydi (HMCPSI) wedi canmol y gwelliannau a wnaed gan Wasanaeth Erlyn y Goron yng Nghymru ers yr arolygiadau blaenorol ar ranbarthau Gwent a De Cymru.

16/03/2012

Gollwng achos yn erbyn protestwyr Meddiannwn Caerdydd

Mae Gwasanaeth Erlyn y Goron wedi cadarnhau bod yr achos wedi’i ollwng yn erbyn dau brotestiwr a gafodd eu harestio a’u cyhuddo yng ngwrthdystiad Meddiannwn Caerdydd ym mis Tachwedd 2011.

01/03/2012

Dedfrydu gang cyffuriau Gogledd Cymru i dros 130 mlynedd

Mae gang o 23 o werthwyr cyffuriau oedd yn gyfrifol am gyflenwi cyffuriau Dosbarth A ar draws Gogledd Cymru wedi cael cyfanswm dedfrydau o dros 130 mlynedd dan glo yn Llys y Goron Caernarfon.

29/02/2012

Carcharu dau am esgeuluso bachgen tair oed

Mae Lisa Brooks a Tomas Lewis wedi derbyn dedfrydau o garchar ar l pledio’n euog i esgeuluso bachgen tair oed yn fwriadol yn Nhrefddyn, ger Pont-y-pwl.

23/02/2012

Julian Emms yn euog o ddefnyddio arian clefyd niwronau motor yn dwyllodrus

Fe gafwyd dyn o Sir Fynwy yn euog yn Llys y Goron Caerdydd ar l cael ei gyhuddo o dwyll mewn cysylltiad chronfa a sefydlwyd i gefnogi ei fab sydd salwch marwol.

22/02/2012

Carl Whant yn euog o lofruddio, difa plentyn, treisio a llosgi

Mae Carl Whant wedi’i ddedfrydu i garchar am oes, am gyfnod o 35 mlynedd o leiaf, ar l i reithgor yn Llys y Goron Casnewydd ei gael yn euog o lofruddio a threisio Nikitta Grender, 19 mlwydd oed, difa ei phlentyn Kelsey-May yn y groth, a llosgi.

30/01/2012

Cyhuddo Bleddyn Rees King wedi iorfruddiaeth Pentyrch

Mae'r dyn 18 mlwydd oed a arestiwyd ar amheuaeth o lofruddiaeth David Evans yn Pentyrch, wedi cael ei gyhuddo.

27/01/2012

Cyhuddo Darren Jackson o lofruddiaeth Irene Lawless

Mae'r dyn 26 mlwydd oed a arestiwyd ar amheuaeth o lofruddiaeth Irene Lawless yn Llanllwni yn Sir Gaerfyrddin wedi cael ei gyhuddo.

20/01/2012

Dedfrydu dau am ecsbloetio plant yn rhywiol

Rhoddwyd dedfryd o garchar i ddau ddyn o Gasnewydd a blediodd yn euog i gyflawni troseddau yn gysylltiedig ag ecsbloetio plant yn rhywiol.

25/11/2011

Carcharu treisiwr am 18 mlynedd

Mae dyn o Fargoed a gafodd ei gollfarnu am gyflawni 13 trosedd corfforol a rhywiol difrifol, gan gynnwys wyth achos o dreisio, wedi’i ddedfrydu i 18 mlynedd dan glo yn Llys y Goron Caerdydd.

24/11/2011

Cyhuddo dyn mewn cysylltiad ag ymosodiad rhyw Casnewydd

Cafodd dyn ei gyhuddo mewn cysylltiad digwyddiad ar ddydd Sul, 20 Tachwedd 2011, mewn isffordd sy’n mynd dan orsaf reilffordd Casnewydd.

18/11/2011

Dedfrydu gang cyffuriau Caerdydd i dros 52 mlynedd dan glo

Cafodd naw o bobl a fu’n cyflenwi cyffuriau Dosbarth A yn ardal Caerdydd eu dedfrydu i gyfanswm o 52 mlynedd a dau fis dan glo yn Llys y Goron Caerdydd, ar l cael eu dyfarnu’n euog o amryw o droseddau yn ymwneud chyflenwi cyffuriau Dosbarth A.

14/11/2011

Cyhuddo John Clifton Davies o lofruddio Colette Davies yn India

Cafodd John Clifton Davies ei gyhuddo o lofruddio Colette Davies, 39 mlwydd oed yn India yn 2004. Fe gyhuddwyd Davies hefyd o ddau gownt o dwyll.

04/11/2011

Cymru yn ledio’r ffordd gyda chynlluniau ar gyfer erlyn digidol

Mewn anerchiad i Gymdeithas Ynadon Caerdydd a Chymdeithas y Cyfreithwyr, mae’r Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus, Keir Starmer QC, wedi egluro sut mae Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) yng Nghymru yn ledio’r ffordd gyda chynlluniau beiddgar i gyflwyno gweithio’n ddigidol i’r System Cyfiawnder Troseddol.

21/07/2011

Dyfarnu John Pope yn euog o lofruddio Karen Skipper yn dilyn aildreial

Yn dilyn aildreial yn Llys y Goron Caerdydd, fe gafwyd John Pope yn euog gan reithgor heddiw o lofruddio Karen Skipper yng Nghaerdydd yn 1996.

13/02/2011

Cyhuddo Carl Whant o lofruddio Nikitta Grender

Mae’r dyn 26 mlwydd oed a oedd dan amheuaeth o lofruddio Nikitta Grender bellach wedi’i gyhuddo o’i llofruddio.

08/02/2011

Dedfrydu pedwar yn dilyn llofruddiaeth Antoni Robinson

Cafodd dwy chwaer a’u cariadon eu dedfrydu i garchar am oes yn Llys y Goron yr Wyddgrug heddiw, ar l cael eu collfarnu am lofruddio tad 61 mlwydd oed y merched.

31/01/2011

Saith mlynedd i dreisiwr Llandrindod

Yn Llys y Goron Merthyr fe roddwyd dedfryd o garchar am saith mlynedd i ddyn o Bowys a ymosododd ar fenyw 16 mlwydd oed yn ystod oriau mn Dydd Calan.

02/12/2010

Dedfryd amhenodol i dreisiwr Hengoed

Yn Llys y Goron Caerdydd fe garcharwyd dyn o Hengoed am gyfnod amhenodol am gyflawni amryw o droseddau treisgar a rhywiol yn erbyn pedair menyw.

15/11/2010

Carcharu Martin Mather mm lofruddio dyn anabl yn y Rhyl

Yn Llys y Goron yr Wyddgrug heddiw fe ddedfrydwyd dyn o’r Rhyl i garchar am oes gan dreulio o leiaf 17 mlynedd dan glo.

12/11/2010

Dedfrydu llofruddwyr Aberpennar

Yn Llys y Goron Caerdydd heddiw fe ddedfrydwyd Adam Smith a Richard Shanahan i garchar am oes gydag argymhelliad eu bod yn treulio o leiaf 17 a 18 mlynedd, yn y drefn honno, dan glo am lofruddio Richard Dyas.

11/11/2010

Adroddiad arolygu yn nodi penderfyniad i wella

Mae Arolygiaeth Gwasanaeth Erlyn y Goron Ei Mawrhydi wedi cyhoeddi adroddiad i’w arolygiaeth ar CPS De Cymru, a gynhaliwyd ym mis Ebrill eleni.

01/10/2010

Cyfnod amhenodol dan glo i droseddwr rhyw treisgar

Rhoddwyd dedfryd o garchar am gyfnod amhenodol i Kyle John gan Lys y Goron Merthyr heddiw am achosi niwed corfforol difrifol gyda bwriad ac ymosod trwy dreiddio.

29/09/2010

Y Llys Apl yn cynyddu’r ddedfryd am drosedd drylliau

Yn y Llys Apl yn Llundain yr wythnos hon fe gynyddwyd y dedfrydau a roddwyd am droseddau drylliau a gyflawnwyd gan David John Smith a Rhys Gethin.

20/09/2010

Collfarnu dyn o Bowys ar l aildreial

Cafodd Ben Roberts o Hawau, ger Llandrindod, ei gollfarnu o gyflawni gwir niwed corfforol ac ymosod yn rhywiol ar fachgen dan 13 mlwydd oed, mewn aildreial yn Llys y Goron Caerdydd yr wythnos hon.

17/09/2010

Dedfrydu gang cyffuriau Sir Benfro

Dedfrydwyd aelodau o gang cyffuriau a fu’n cyflenwi sylweddau rheoledig ar hyd a lled Sir Benfro yn Llys y Goron Abertawe heddiw, wedi eu cael yn euog o droseddau yn ymwneud chyffuriau.

06/09/2010

Gwell gwasanaeth i ddioddefwyr treisio gan CPS Gwent

Mae CPS Gwent wedi amlinellu’r gwelliannau y mae’r gwasanaeth yn eu gwneud yn y ffordd y mae’n ymdrin ag achosion o dreisio.

06/08/2010

Sylw i drosedd casineb homoffobig yn yr Eisteddfod

Mae CPS Gwent wedi ymuno Heddlu Gwent a Stonewall Cymru i lansio ymgyrch i dargedu trosedd casineb homoffobig. Cafodd yr ymgyrch ei lansio yn yr Eisteddfod eleni, yng Nglynebwy.

14/05/2010

Rhoi’r Gorchymyn Atal Troseddu Difrifol cyntaf yng Nghymru i werthwr Cyffuriau Cyson

Paul Richards, 51 oed, oedd y cyntaf yng Nghymru i dderbyn gorchymyn atal troseddu difrifol (SCPO).