Sut i roi adborth i ni neu wneud cwyn

Gallwch anfon eich sylwadau neu gwyn atom ar lein neu drwy'r post.

Ar lein

Ar lein1. Ewch i'r ffurflen adborth a chwynion.

2. Llenwch y ffurflen.

3. Cliciwch y botwm 'anfon' ar ddiwedd y ffurflen.

E-bost

Ar lein1. Lawr lwythwch y Ffurflen Adborth a Chwynion Word.

2. Llenwch y wybodaeth ar y ffurflen a chynnwys eich manylion cyswllt.

3. Anfonwch eich ffurflen adborth trwy e-bost at y swyddfa CPS berthnasol.

 Trwy'r Post

Trwy'r Post1. Lawrlwythwch ffurflen adborth a chwynion.

2. Printiwch y ffurflen adborth a chwynion.

3. Ysgrifennwch eich gwybodaeth ar y ffurflen, a rhowch eich manylion cyswllt.

4. Postiwch eich ffurflen adborth at swyddfa berthnasol y CPS.

Dros y Ffôn

Ffon1. Cysylltwch â'r Swyddfa CPS berthnasol.

2. Byddwn yn ceisio datrys eich cwyn dros y ffôn, ond gallwn ofyn i chi gyflwyno eich cwyn yn ysgrifenedig os na fyddwn yn gallu deall natur eich cwyn ar y ffôn neu os yw eich cwyn yn gymhleth.

Taflen Adborth a Chwynion

Taflen Adborth a ChwynionLawrlwythwch y adborth ac arweiniad chwynion yn y Gymraeg a'r Saesneg:

English Feedback and complaints PDF-Saesneg

Adborth a chwynion - PDF Cymraeg

Sylwch: Bydd arnoch angen Adobe Reader i weld ac argraffu ffeiliau PDF

Adborth a chwynion

Adborth a chwynionOs hoffech roi adborth neu gyflwyno cwyn ar unrhyw agwedd o'n gwasanaeth, byddem yn hoffi clywed gennych. 

Mae adborth am eich profiadau, yn rhai cadarnhaol a negyddol, yn ein helpu i ddynodi arfer da a gwneud gwelliannau i'n gwasanaethau fel eu bod yn parhau i fodloni anghenion y cyhoedd.

Pan fyddwch yn dweud wrthym am brofiad da mae'n ein helpu i ddynodi arfer gorau ac yn ein hannog i wella ein gwasanaeth. Os cawsoch brofiad gwael gallwch gyflwyno cwyn (os ydych wedi bod â rhan uniongyrchol yn y mater yr ydych yn cwyno amdano). Os nad oes gennych ran uniongyrchol yn y mater yr ydych am gwyno amdano gallwch roi adborth negyddol i ni.

Os dymunwch gyflwyno cwyn, y peth cyntaf i'w wneud yw cysylltu â'ch swyddfa CPS leol neu'r aelod o staff dan sylw. Byddant yn ceisio datrys y broblem ar unwaith.

Gallwch hefyd gyflwyno cwyn yn uniongyrchol i ni trwy lenwi'r ffurflen ar-lein.

Hawl Dioddefwyr i Adolygiad

Mae'r CPS wedi lansio menter newydd dan yr enw Cynllun Hawl y Dioddefwyr i Adolygiad, sydd yn ei gwneud hi'n haws i ddioddefwyr geisio adolygiad o benderfyniad gan y CPS i beidio â dwyn cyhuddiadau yn erbyn rhywun dan amheuaeth neu i ddwyn camau i ben.

Os ydych chi'n ddioddefwr sydd am arfer eich hawl i ofyn am adolygiad ar benderfyniad gan y CPS i beidio â dwyn cyhuddiadau yn erbyn rhywun dan amheuaeth, atal camau cyfreithiol neu beidio â chynnig tystiolaeth mewn achos, cliciwch yma.

Cyfarwyddyd Adborth a Chwynion

Mae Cyfarwyddyd Adborth a Chwynion y CPS yn amlinellu sut i roi adborth neu gyflwyno cwyn ar unrhyw agwedd o'n gwasanaeth. Rydym yn annog adborth cadarnhaol a negyddol ar bolisïau, gweithdrefnau, gwasanaeth a pherfformiad a bydd pob adborth yn cael ei gofnodi a'i ddadansoddi.

Mae ein hymrwymiad i ymdrin â chwynion yn dda yn amlinellu y byddwn:

 1. Yn gwrando ar eich pryderon
 2. Yn ymchwilio yn llawn i'r pryderon a godwyd
 3. Pan fyddwn wedi gwneud camgymeriad, byddwn yn:
  • Cyfaddef ein bod wedi gwneud camgymeriad
  • Ymddiheuro
  • Gweithredu i'w atal rhag digwydd eto
 4. Os byddwn yn casglu nad ydym wedi gwneud camgymeriad, byddwn yn esbonio ein rhesymau i chi.
 5. Os na fyddwch yn fodlon ar ein hesboniad, byddwn yn dweud wrthych sut y gallwch fynd â'r gŵyn ymhellach.

Byddwn yn ymateb i gwynion yn brydlon ac yn ymdrin yn effeithiol â nhw mewn modd sensitif, teg a thrylwyr. Bydd pob adborth a chwyn yn cael eu trin yn hollol gyfrinachol.

Pwy all roi adborth neu gyflwyno cwyn?

Gall unrhyw un roi adborth i'r CPS ac nid oes cyfyngiad amser i wneud hynny. Os ydych wedi cael cyswllt uniongyrchol â'r CPS, gallwch gyflwyno cwyn.

Gallwch chi gyflwyno cwyn neu rywun y byddwch yn gofyn iddo wneud hynny ar eich rhan, fel:

 • aelod o'ch teulu neu ffrind
 • grŵp cefnogi
 • cynghorydd cyfreithiol neu weithiwr proffesiynol arall

Bydd raid rhoi caniatâd ysgrifenedig i gynrychiolydd weithredu ar eich rhan.

Os byddwch am gwyno am rywbeth sydd wedi digwydd i rywun arall, yna bydd eich pryderon yn cael eu cofnodi fel adborth negyddol. Ni fyddwn yn gohebu â chi os byddwch yn rhoi adborth i ni.

Am beth allaf fi gwyno?

Complaints imageOs ydych wedi cael cyswllt uniongyrchol â'r CPS a chael profiad negyddol, gallwch gyflwyno cwyn.

Gall cwynion fod naill ai yn:

Gwynion Cyfreithiol (ac eithrio hawl dioddefwr i adolygu achosion) yn ymwneud â phenderfyniadau cyfreithiol a wnaed gan y CPS.

Gwynion Gwasanaeth yn ymwneud â'r ffordd yr ydym wedi ymddwyn. Dim ond cwynion gwasanaeth y bydd yr Asesydd Cwynion Annibynnol (IAC) dros y CPS yn eu hystyried.

Weithiau mae pobl yn cwyno wrthym am broblemau gydag asiantaethau cyfiawnder troseddol eraill er enghraifft, pryderon am y modd yr ymdriniwyd ag ymchwiliad, sydd yn gyfrifoldeb i'r Heddlu neu broblemau yn y llys sy'n gyfrifoldeb i'r Gwasanaeth Llysoedd.

Yn yr achoson hyn, byddwn yn rhoi gwybod i chi sut i anfon eich cwyn at y sefydliad cywir.

Weithiau mae cwynion yn cynnwys mwy nag un sefydliad er enghraifft, yr heddlu a'r CPS. Yn yr achosion hyn, byddwn yn ceisio datrys y broblem a byddwn yn gweithio gyda'r sefydliad arall i roi ateb ar y cyd os gallwn.

Faint o amser sydd gennyf i gyflwyno cwyn?

Dylech gyflwyno cwyn gyfreithiol neu wasanaeth cyn gynted ag sy'n bosibl. Nid ydym yn ymdrin â chwynion a wneir am ddigwyddiadau sydd wedi digwydd fwy na chwe mis yn ôl.

Sut i roi adborth neu gyflwyno cwyn

Gellir cyflwyno cwynion ac adborth am y CPS yn y ffyrdd canlynol:

Ar-lein

Ewch i'r Ffurflen Adborth a Chwynion.

Llenwch y ffurflen.

Cliciwch y botwm 'anfon' ar ddiwedd y ffurflen.

E-bost

Lawr lwythwch y Ffurflen Adborth a Chwynion Word.

Llenwch y wybodaeth ar y ffurflen a chynnwys eich manylion cyswllt.

Anfonwch eich ffurflen adborth trwy e-bost at y swyddfa CPS berthnasol.

Trwy'r Post

Lawr lwythwch y Ffurflen Adborth a Chwynion Word.

Llenwch y wybodaeth ar y ffurflen a chynnwys eich manylion cyswllt.

Anfonwch eich ffurflen adborth trwy'r post at y swyddfa CPS berthnasol.

Dros y Ffôn

Cysylltwch â'r Swyddfa CPS berthnasol.

Byddwn yn ceisio datrys eich cwyn dros y ffôn, ond gallwn ofyn i chi gyflwyno eich cwyn yn ysgrifenedig os na fyddwn yn gallu deall natur eich cwyn ar y ffôn neu os yw eich cwyn yn gymhleth.

Cyfarwyddyd Adborth a Chwynion

Lawr lwythwch y Cyfarwyddyd Adborth a Chwynion yn Saesneg a Chymraeg.

Beth sy'n digwydd i'm Hadborth?

Bydd yr holl adborth a dderbynnir yn cael ei gofnodi yn ffurfiol a bydd yn cael ei ddadansoddi er mwyn dynodi gwelliannau i'n gwasanaethau fel y byddant yn parhau i fodloni anghenion y cyhoedd. Ni fyddwn yn gohebu â'r rhai sydd wedi rhoi adborth ond byddwn yn rhoi adroddiad ar yr adborth a dderbyniwyd ac yn amlinellu'r camau a gymerwyd o ganlyniad i'r adborth a ddarparwyd.

Beth sy'n digwydd i'm Cwyn?

Pan fyddwch yn cyflwyno cwyn byddwn yn:

Cam 1

 1. Cofnodi eich cwyn.
 2. Byddwn yn rhoi gwybod i chi ein bod wedi derbyn eich cwyn cyn pen pum diwrnod gwaith.
 3. Anfon eich cwyn at reolwr y swyddfa lle digwyddodd y broblem.
 4. Ymchwilio i'ch cwyn.
 5. byddwn wedi gwneud camgymeriad, byddwn yn:
 • 1. Cyfaddef y camgymeriad.
 • 2. Ymddiheuro
 • 3. Gweithredu i atal y camgymeriad rhag digwydd eto.
 1. Os byddwn yn teimlo nad ydym wedi gwneud camgymeriad, byddwn yn esbonio ein penderfyniad i chi.
 2. Byddwn yn gwneud hyn cyn pen 20 diwrnod gwaith o dderbyn eich cwyn.
 3. Os nad yw'n bosibl rhoi ymateb gan gadw at yr amserlen hon, byddwn yn ysgrifennu atoch gan nodi erbyn pa ddyddiad yr ydym yn gobeithio rhoi ateb.

Cam 2

 1. Os nad ydych yn fodlon ar ein hymateb ar Gam 1, rhaid i chi ddweud wrthym cyn pen un mis o dderbyn ein hesboniad. Ni fydd cwynion a dderbynnir tu allan i'r amserlen hon yn cael eu hystyried.
 2. Bydd eich cwyn yn cael ei hadolygu gan Brif Erlynydd y Goron (CCP) neu Gyfarwyddwr Adran Gwaith Achos (CCD).
 3. Bydd y CCP neu CCD yn adolygu eich cwyn ac yn penderfynu â yw'n cytuno neun anghytuno â'r camau a gymerwyd a bydd yn esbonio ei benderfyniad i chi.
 4. Byddwn yn gwneud hyn cyn pen 20 diwrnod o'i derbyn
 5. Os nad yw'n bosibl rhoi ymateb gan gadw at yr amserlen hon, byddwn yn ysgrifennu atoch gan nodi erbyn pa ddyddiad yr ydym yn gobeithio rhoi ateb.
 6. Dyma ddiwedd y broses ar gyfer cwynion sy'n ymwneud â phenderfyniadau cyfreithiol a gweithdrefn gwynion ffurfiol y CPS.

Cam 3

 1. Os nad ydych yn fodlon ar yr ymateb gan y CCP neu CCD ar Gam Dau a bod eich cwyn yn un gwasanaeth (y ffordd yr ydym wedi ymddwyn) gallwch gyfeirio eich cwyn at yr Asesydd Cwynion Annibynnol (IAC) i'r CPS i'w hadolygu. Rhaid i chi wneud hyn cyn pen un mis o dderbyn ein hesboniad.
 2. Dylech amlinellu pam nad ydych yn fodlon ar yr ymatebion a roddwyd ar Gam Un a Dau o'r weithdrefn gwynion a pham y dylid adolygu'r mater. Rhaid i chi wneud hyn yn ysgrifenedig trwy e-bost neu trwy'r post.
 3. Bydd eich cwyn yn cael ei chydnabod a'i hadolygu gan yr IAC a byddwch yn derbyn ymateb cyn pen 40 diwrnod gwaith.