Datganiad Hygyrchedd

Fe gafodd gwefan Gwasanaeth Erlyn y Goron Grŵp Cymru ei llunio gan geisio gwneud y cynnwys mor hygyrch â phosib ir ystod fwyaf eang o ymwelwyr, ni waeth am anabledd neu nam.  Cyflawnwyd hyn trwy gadw at arferion gorau, megis cydymffurfio â safonau W3C a thrwy gyfeirion ofalus at y safonau a bennir gan Swyddfar E-Gennad.

Maer datganiad hygyrchedd swyddogol hwn yn cofnodir prif gamau a gymerwyd gan y CPS i ddiwallu anghenion pobl anabl.

Bysellau Mynediad

Mae rhai porwyr yn cefnogi neidio i ddolenni penodol trwy deipio allweddau a ddiffinnir ar y wefan. Ar Windows, gallwch bwyso bysell alt gyda bysell access, ac yna clicio bysell return ar eich bysellfwrdd.  Er enghraifft, er mwyn gwe-lywio i fap or safle byddech yn clicio bysell alt, bysell rhif un a bysell return ar eich bysellfwrdd.  Ar Macintosh, gallwch bwyso bysell ctrl a bysell access.

Sylwch: mae bysellau mynediad yn cael eu cefnogin unig yn fersiynau Microsoft Internet Explorer 4 ac uwch a Netscape 6.x.

Maer tudalennau ar y wefan hon yn cadw at safon argymelledig llywodraeth y Deyrnas Unedig ar fysellau mynediad:

S - Osgoi'r Gwe-lywio
3 Map or safle
4 Chwilio
6 Cysylltu â Ni
8 Hawlfraint y Goron ac Ymwadiad
0 Manylion bysellau mynediad

Cydymffurfio â safonau

Fe gafodd tudalennau ar y wefan hon eu hadeiladu i gydymffurfio â safon Blaenoriaeth AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We.

Fe roddwyd prawf ar dudalennaur safle hwn, a ble mae canlyniadau profion un ai wedi nodi rhybudd neu fethiant i gydymffurfio â safonau rydym wedi mynd ir afael âr materion hyn, a gwneud penderfyniadau yn unigol ynghylch yr hyn a ystyriwn yn arfer gorau.

Mae tudalennau ar y safle hwn yn dilysu fel XHTML 1.0 Transitional.

Maer holl dudalennau ar y safle hwn yn defnyddio arwyddnodau semantig strwythuredig. Defnyddir tagiau H1 ar gyfer prif deitlau, tagiau H2, H3 a H4 ar gyfer isdeitlau.

Gall defnyddwyr JAWS neidio ir pennawd nesaf o fewn tudalennau ar y wefan hon trwy bwyso ALTINSERT1, ALTINSERT2, ALTINSERT3 neu ALTINSERT4.

Cymhorthion gwe-lywio

Mae pob tudalen yn cynnwys dolen ir dudalen hafan a chafodd system y ddewislen ei chreu mewn dull cyson yn y wefan drwyddi draw.  Mae system gwe-lywio ychwanegol breadcrumb ar blychau dolenni cyflym dethol wediu cynllunio i atgyfnerthu ymwybyddiaeth o leoliad y dudalen syn cael ei gweld o fewn y wefan, a chynyddu mynediad cyffredinol at yr holl wybodaeth sydd ar gael.

Maer holl dudalennau ar y wefan yn cynnwys blwch chwilio (bysell mynediad 4); mae dewisiadau chwilio manwl ar gael ar y dudalen chwilio manwl.

Dolenni

Mae priodoleddau teitl gan lawer o ddolenni, syn disgrifior ddolen mewn mwy o fanylder. Bydd dolenni yn cael eu hysgrifennu er mwyn gwneud synnwyr o gyd-destun.

Delweddau

Mae holl ddelweddaur cynnwys a ddefnyddir yn y safle hwn yn cynnwys priodoleddau ALT disgrifiadol. Mae graffeg addurnol llwyr yn cynnwys priodoleddau ALT dinod.  Mae delweddau cymhleth yn cynnwys priodoleddau LONGDESC neu ddisgrifiadau mewnol i egluro arwyddocâd pob delwedd i ddarllenwyr anweledol.

Dyluniad gweledol

Maer safle hwn yn defnyddio dalennau diwyg rhaeadrol ar gyfer y gosodiad gweledol.

Os nad yw eich porwr neu ddyfais pori yn cefnogi dalennau diwyg, maen dal yn bosib darllen cynnwys pob tudalen.

Ffontiau

Maer safle hwn yn defnyddio ffontiau o faint cymharol yn unig, yn gydwedd â dewis maint y testun a bennir gan y defnyddiwr mewn porwyr gweledol.

Y porwr gweledol mwyaf cyffredin yw Microsoft Internet Explorer ac rydym wedi darparur disgrifiad canlynol o sut i newid maint eich ffont yn Internet Explorer fersiwn 6:

Dewiswch 'View' o blith y dewisiadau yn y ddewislen dynnu i lawr yn y top. Dewiswch 'Font Size' o ddewislen View. Dewiswch faint ffont o blith y rhestr o bump sydd ar gael. Mae llawer o ymwelwyr âr wefan sydd â nam ar eu golwg yn dewis cynyddu maint y ffont o ganolig (yr arferol) i fwy neu fwyaf. Er bod gwefan y CPS wedii hadeiladu i ddarparu ar gyfer newid maint ffontiau, fe ddylech fod yn ymwybodol nad yw hyn yn wir am bob gwefan.

Mae angen i rai defnyddwyr y we sydd â nam ar eu golwg gymryd camau pellach er mwyn gwneud gwefannau yn weladwy. Mae Internet Explorer a llawer o borwyr eraill yn eich galluogi i nodi eich Dalennau Diwyg Rhaeadrol eich hun a fydd yn diystyru diwyg y gwefannau rydych yn ymweld â nhw.  Bydd hyn yn golygu y gallwch lwyr reoli edrychiad gweledol y testun mewn gwefannau. Gallwch ddarganfod rhagor am ragnodi eich ffeil CSS eich hun trwy ddefnyddio swyddogaeth Help o fewn eich meddalwedd porir we.

Cyfeirnodau hygyrchedd

Canllawiau hygyrchedd W3C, syn egluror rhesymau y tu ôl i bob canllaw.

Cafodd y wefan hygyrch hon ei dylunio ai hadeiladu gan asiantaeth dylunio gwefannau Ecru