Gweithio'n DDigidol

Ar hyn o bryd mae'r CPS yn ymgymryd â rhaglen waith bwysig sy'n ceisio ein helpu i gyflwyno gwasanaeth cyflymach a mwy effeithlon trwy ddefnyddio technoleg uwch.

Ein gweledigaeth yw cael CPS digidol, ble bydd gwaith electronig diogel yn disodli'r angen am fynyddoedd o waith papur yn y system.

Bydd gwell technoleg yn golygu y gallwn symleiddio ein prosesau wrth ddarparu gwasanaeth, gan wella effeithlonrwydd a chyflymder ein gwaith yn y meysydd canlynol:

 • Cyfnewid gwybodaeth gyda'r heddlu
 • Paratoi achosion
 • Cyfnewid gwybodaeth gyda llysoedd, cwnsler yr amddiffyniad a'r erlyniad
 • Cyflwyno achosion yn y llys
 • Ein gwasanaeth i ddioddefwyr a thystion
 • Rheolaeth gyfreithiol a busnes 

Ar hyn o bryd, mae llawer o'n gwaith yn y meysydd hyn yn digwydd trwy gyfrwng ffeiliau papur, sy'n symud o gwmpas y system. Trwy ddisodli llawer o'r gwaith papur hwn gyda thechnolegau effeithlon a diogel, gallwn helpu i gwrdd â'n hymrwymiadau cyllidebol dros y blynyddoedd nesaf, gan gynnal a gwella ansawdd ein gwaith.

Ein cynnydd yng Nghymru

Yng Nghymru, rydym yn gweithio'n agos â nifer o bartneriaid allweddol gan gynnwys pedwar heddlu Cymru, y llysoedd, cyfreithwyr yr amddiffyniad a chwnsler yr erlyniad, er mwyn cyflawni'r newidiadau hyn. 
 
Rydym eisoes wedi:

 • Dechrau erlyn achosion syml yn y llys Ynadon trwy liniaduron
 • Datblygu gwasanaeth Gofal Tystion heb bapur
 • Dechrau rhannu gwybodaeth am achosion yn electronig i lysoedd Dyfed Powys a De Cymru

Dros y misoedd nesaf, rydym yn bwriadu:

 • Gweithio gyda chyfreithwyr yr amddiffyniad a chwnsler yr erlyniad i ddefnyddio mwy ar e-bost diogel
 • Darparu cyfarpar technoleg gwybodaeth symudol i'n staff
 • Rhoi gwybod i'n sefydliadau partner a'r cyhoedd am ein llwyddiant 

Rhagor o wybodaeth

Os oes gennych gwestiwn neu sylw am ein cynlluniau ar gyfer CPS digidol yng Nghymru, anfonwch e-bost at: wales.communications@cps.gsi.gov.uk

Mae gwybodaeth a chanllawiau ar gyfer ein sefydliadau partner i'w cael ar y dudalen Adnoddau Digidol.