Tîm Rheoli Cymru

Mae CPS Cymru yn un o 13 rhanbarth y CPS syn cwmpasu Cymru a Lloegr.

Pennaeth y Rhanbarth yw Prif Erlynydd y Goron (CCP), Ed Beltrami ac ymhlith ei gyfrifoldebau y mae: cynnal erlyniadau; gosod a chynnal safonau proffesiynol a moesegol; cynrychiolir CPS yn lleol; cyfrannu at bolisi a strategaeth genedlaethol; a sicrhau cysylltiadau effeithiol â gweithwyr.

Mae'r CCP yn cael cefnogaeth gan dîm o uwch reolwyr sy'n arbenigo ar faterion cyfreithiol a rheoli busnes.

Ar yr ochr gyfreithiol, fe geir cefnogaeth gan Ddirprwy Brif Erlynydd y Goron, Siobhan Blake a Deborah Rogers, yn ogystal â Phennaeth Gwaith Achos Cymhleth, Catrin Evans.

Ar yr ochr rheoli busnes, rhoddir cefnogaeth gan y Rheolwr Busnes Rhanbarthol Mike Grist, gyda chymorth Rheolwr Newid Busnes a Chyflawni Helen Phillips.

 
Ed BeltramiEd Beltrami

Prif Erlynydd y Goron dros CPS Cymru

 

Gyda thros 20 mlynedd o wasanaeth o fewn y CPS, mae Ed yn erlynydd a rheolwr hynod brofiadol. Mae ei rôl fel Dirprwy CCP yn cwmpasu Gogledd a Gorllewin Cymru.

Ymunodd Ed â'r CPS yn 1988, gan weithio yn y Gangen Ieuenctid yn CPS Llundain.  Yn 1990 fe ddaeth yn Uwch Erlynydd y Goron ac, yn 1992, yn Brif Erlynydd y Goron.

Yn 1996 a 1997, roedd Ed yn Erlynydd y Goron Dros Dro dros Gangen Tafwys/Marlborough Street CPS Llundain.  Yn 2001, fe'i penodwyd yn Bennaeth yr Uned Treialon yn CPS Dyffryn Tafwys ac yn 2003, bu'n gweithredu fel Prif Erlynydd y Goron dros yr un Rhanbarth. 

Penodwyd Ed yn CCP dros CPS Gogledd Cymru yn 2004 a bu yn y swydd honno tan 2010, pan ymgymerodd â swyddi CCP a Dirprwy CCP yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr.

Dychwelodd Ed i Gymru yn 2011 i ysgwyddo rôl Dirprwy CCP yn Rhanbarth newydd CPS Cymru.

 

Catrin EvansCatrin Evans

Pennaeth Uned Achosion Cymhleth Cymru

 

Bu Catrin yn gweithio ir CPS ers 25 mlynedd ac mae hi'n erlynydd, eiriolwr a rheolwr profiadol. Mae hi'n siarad Cymraeg yn rhugl ac fe gynhaliodd nifer o achosion yn Gymraeg. Ar ôl gweithio fel eiriolwr erlyn yn Hwlffordd, Dyfed Powys a Merthyr Tudful yn Ne Cymru bu Catrin yn rheoli timau o erlynwyr ym Merthyr. Dyrchafwyd Catrin i swydd Pennaeth yr Uned Treialon yn Abertawe ac yn ystod y cyfnod hwn bu'n gysylltiedig â lansio Unedau Gofal Tystion De Cymru gan roi cefnogaeth i ddioddefwyr a thystion.

Ar ôl arwain ardaloedd Merthyr a Chaerdydd fe dreuliodd Catrin ddwy flynedd yn gweithio ar brosiect cenedlaethol a arweiniodd at weithredu Model Busnes Optimwm (OBM) ar gyfer paratoi achosion a chynnydd achosion.
Ar 1af Awst 2011 fe ddaeth Catrin yn Bennaeth ar yr Uned Gwaith Achos Cymhleth dros Gymru.

 

Mike GristMike Grist

Rheolwr Busnes Rhanbarthol for CPS Cymru

 

Mae Mike yn Rheolwr Busnes profiadol, a bu gyda'r CPS ers ei sefydlu yn 1986.

Fe ymunodd Mike yn wreiddiol â Chyfreithwyr Erlyn Sirol Hampshire yn 1975 fel Clerc y Gyfraith, ac yna fe fu'n gweithio fel Uwch Glerc y Gyfraith a Phrif Glerc y Gyfraith Dros Dro.

Yn 1991, fe ddechreuodd ar ei swydd fel Prif Glerc y Gyfraith dros CPS Wiltshire a Swydd Gaerloyw.  Yn 1993 fe symudodd i Gymru i swydd yn ymwneud â Gweithrediadau ac yn 1996 cafodd ei benodi'n Weinyddwr Rhanbarthol dros Gymru.

Yn 1999 fe benodwyd Mike yn Rheolwr Busnes Rhanbarthol dros CPS Gorllewin Canolbarth Lloegr ac ar ôl wyth mlynedd o wasanaeth yn Birmingham, fe ddychwelodd i Gaerdydd i wneud swydd debyg i CPS De Cymru. Yn 2011, daeth Mike yn Rheolwr Busnes Rhanbarthol dros Ranbarth newydd Cymru.


Helen PhillipsHelen Phillips

Rheolwr Newid Busnes a Chyflawni

 

Bu Helen yn gweithio i'r CPS ers 1986 ac mae ganddi brofiad o swyddi rheoli busnes uwch yn Ne Cymru a Gwent. Mae ei rôl fel Rheolwr Newid Busnes a Chyflawni yn cwmpasu De a Dwyrain Cymru sef yr un ardal â rhanbarth y Dirprwy CCP Naheed Hussain.

Dechreuodd Helen ar ei gyrfa gyda'r CPS fel gweithiwr achos yn Llys y Goron Caerdydd, ar ôl gweithio'n flaenorol mewn practis preifat ac yn Heddlu De Cymru.  Fe'i dyrchafwyd yn 1989 i ysgwyddo cyfrifoldeb am gyd-drefnu Llysoedd Ynadon a Llys y Goron.

Ar ôl ymgymryd â swyddi yn cefnogi'r Rheolwr Busnes Rhanbarthol a Phrif Erlynydd y Goron yn CPS De Cymru, cafodd ei dyrchafun Rheolwr Busnes Rhanbarthol dros CPS Gwent ym mis Awst 2000.

Dechreuodd Helen ar ei rôl newydd fel Rheolwr Newid Busnes a Chyflawni adeg creu Rhanbarth newydd CPS Cymru yn 2011.