Map o'r wefan

Hafan
Amdanom Ni
Hygyrchedd
Ein tm rheoli
Gweithio'n DDigidol
Adnoddau Digidol
Canolfan Newyddion
Rhoir Gorchymyn Atal Troseddu Difrifol cyntaf yng Nghymru i werthwr Cyffuriau Cyson
Sylw i drosedd casineb homoffobig yn yr Eisteddfod
Gwell gwasanaeth i ddioddefwyr treisio gan CPS Gwent
Dedfrydu gang cyffuriau Sir Benfro
Collfarnu dyn o Bowys ar l aildreial
Y Llys Apl yn cynyddur ddedfryd am drosedd drylliau
Cyfnod amhenodol dan glo i droseddwr rhyw treisgar
Adroddiad arolygu yn nodi penderfyniad i wella
Dedfrydu llofruddwyr Aberpennar
Carcharu Martin Mather mm lofruddio dyn anabl yn y Rhyl
Dedfryd amhenodol i dreisiwr Hengoed
Saith mlynedd i dreisiwr Llandrindod
Dedfrydu pedwar yn dilyn llofruddiaeth Antoni Robinson
Cyhuddo Carl Whant o lofruddio Nikitta Grender
Dyfarnu John Pope yn euog o lofruddio Karen Skipper yn dilyn aildreial
Cymru yn ledior ffordd gyda chynlluniau ar gyfer erlyn digidol
Cyhuddo John Clifton Davies o lofruddio Colette Davies yn India
Dedfrydu gang cyffuriau Caerdydd i dros 52 mlynedd dan glo
Cyhuddo dyn mewn cysylltiad ag ymosodiad rhyw Casnewydd
Carcharu treisiwr am 18 mlynedd
Dedfrydu dau am ecsbloetio plant yn rhywiol
Cyhuddo Darren Jackson o lofruddiaeth Irene Lawless
Cyhuddo Bleddyn Rees King Man wedi iorfruddiaeth Pentyrch
Carl Whant yn euog o lofruddio, difa plentyn, treisio a llosgi
Julian Emms yn euog o ddefnyddio arian clefyd niwronau motor yn dwyllodrus
Arolygwyr yn cydnabod datblygiad sylweddol
Gollwng achos yn erbyn protestwyr Meddiannwn Caerdydd
Dedfrydu gang cyffuriau Gogledd Cymru i dros 130 mlynedd
Carcharu dau am esgeuluso bachgen tair oed
Carcharu dyn o Bontypridd am roi sylwadau hiliol ar Twitter
Oes o garchar i John Mason, llofrudd Arberth
Dedfryd o bum mlynedd i Evans am dreisio yn y Rhyl
Cyhuddo William Jones o iorfruddiaeth Peter Lewis
David Cook yn euog o lofruddio Leonard Hill
Rhaid i berchennog ty bwyty yng Nghaerdydd dalu 34,000 am anwybyddu gwaharddiad masnachu
Trydydd dyn yn cael ei ddedfryd fel rhan o ymgyrch troseddau rhyw
Dedfrydu dyn o Ben-y-Bont wedi iddo gael ei estraddodi o wlad Thai
Dau yn euog o lofruddiaeth Gabor Sarkozi
Karl Lang yn euog o droseddau rhyw
Dyn o Frynmawr yn euog o ddynladdiad yn y Fenni
Barry Bowyer yn euog o lofruddio Gary Suller
Mam yn euog yn achos gwenwyno baban yn Abertawe
Gorchymyn i ddau adfer difrod i safle amgylcheddol sensitif
Darren Jackson: Dedfryd oes i lofrudd Llanllwni
CPS datganiad ar Gleision Colliery ymchwiliad
Cyhuddo dyn
Carl Mills euog o dair llofruddiaeth yn Cwmbran
Caerdydd taro a ffoi: dyn ddedfrydu
Mark Bridger euog o lofruddio April Jones
Polisau a Chyhoeddiadau
ian Watkins dedfrydu
Carcharu diddanwr plant o Ogledd Cymru
Carcharu gang twyll morgeisi Abertawe
Dedfrydu deliwr heroin o Gaerdydd i 94 mis wedi ei estraddodi
Carcharu gwr o Fae Colwyn am dreisio ac ymosodiad anweddus hanesyddol
Dedfrydu perchennog cartref gofal yng Ngogledd Cymru am droseddau rhyw difrifol
Carcharu dau mewn achos o fasnachu mewn pobl
Marwolaeth Dylan Seabridge: Gollwng cyhuddiadau yn erbyn Glynn a Julie Seabridge
Carcharu Royston Jones am 15 mlynedd am ymgais i lofruddio yn Y Fenni
CPS yn cwblhau ei adolygiad o achos milwyr Bannau Brycheiniog
Uno yn erbyn camfanteision rhywiol ar blant
Dedfryd o oes ar gyfer ymgais i lofruddio yng Nghaerdydd
Tad-cu yn euog o lofruddiaeth Amelia Jones
Carchar i ladron peiriannau arian
Dedfryd o oes ar gyfer llofruddiaeth Bae Trecco
Ymateb CPS Cymru-Wales i adroddiad HMCPSI
Llofruddiaeth Matalan - Carchar am oes i Andrew Saunders
Dyn cael ei garcharu am drais a lladd dros bedwar degawd nl
Cafodd athro ei garcharu am gam-drin disgyblion
Tad yn euog o lofruddiaeth
Gweithio gyda chi
Panel Craffu a Chynnwys Lleol
Dioddefwyr a Thystion
Gofal i Dystion
Mesurau Arbennig
Datganiadau gan Ddioddefwyr
Cd Ymarfer i Ddioddefwyr Troseddau
Trosedd Casineb
Cysylltiadau
Cysylltiadau Cenedlaethol
Gwybodaeth Bersonol
Adborth a chwynion
cyfarwyddyd adborth a chwynion
Asesydd Cwynion Annibynnol
Gyrfaoedd