Trydydd dyn yn cael ei ddedfryd fel rhan o ymgyrch troseddau rhyw

23/05/2012

Mae trydydd dyn wedi’i ddedfrydu ar ôl pledio’n euog i dalu am wasanaethau rhywiol yn gysylltiedig â phlentyn, fel rhan o ymgyrch fawr i dargedu ymddygiad rheibus yn ardal Gwent.

Rhoddwyd dedfryd o ddeuddeng mis dan glo i Aamar Hussain yn Llys y Goron Casnewydd, ar ôl iddo bledio'n euog yn gynharach i dalu am wasanaethau rhywiol  gan blentyn, dan Adran 47 y Ddeddf Troseddau Rhywiol.

Mae dedfryd Hussain yn dilyn dedfrydau Basharat Javaid a Rigobert Mudingay ym mis Ionawr, a gafodd eu cyhuddo o gyflawni troseddau tebyg fel rhan o'r un ymgyrch gan Heddlu Gwent. Fe wnaeth y ddau ddyn hyn bledio'n euog i'r troseddau hefyd.

Wrth siarad ar ôl i ddedfryd Hussain gael ei chyhoeddi fe ddywedodd Suzanne Thomas, Uwch Erlynydd y Goron dros Uned Achosion Cymhleth Cymru Gwasanaeth Erlyn y Goron:

"Roedd amgylchiadau achos Aamar Hussain yn wahanol i rai Basharat Javaid a Rigobert Mudingay, ond serch hynny roedd yn euog o gyflawni trosedd anfoesol ac mae'n iawn ei fod wedi gorfod wynebu'r llysoedd.

"Mae dedfryd heddiw yn ganlyniad cadarnhaol arall yn dilyn ymgyrch broffesiynol a hynod drwyadl gan Heddlu Gwent a oedd yn targedu pobl sy'n ceisio ecsbloetio a cham-drin pobl ifanc agored i niwed. Buom yn gweithio'n agos ochr yn ochr â Heddlu Gwent i lunio achos erlyn ysgubol yn erbyn Hussain, gyda'r canlyniad ei fod wedi pledio'n euog i'r trosedd. Trwy wneud hyn, roeddem yn gallu  osgoi'r angen i ddioddefwr Hussain wynebu straen ychwanegol treial yn Llys y Goron, ar ôl gorfod goddef profiad trawmatig yn barod.

"Mae troseddau rhywiol yn erbyn pobl ifanc yn ergyd i synnwyr moesoldeb cymdeithas. Fe ddylai'r rhai sy'n cyflawni troseddau o'r fath fod yn hollol ymwybodol y byddwn ni, fel awdurdodau erlyn, yn mynd ar eu hôl yn ffyrnig a sicrhau eu bod yn dod gerbron eu gwell."

Mae manylion Adran 47 y Ddeddf Troseddau Rhywiol i'w cael yn:  http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/42/section/47