Sylw i drosedd casineb homoffobig yn yr Eisteddfod

06/08/2010

Mae CPS Gwent wedi ymuno â Heddlu Gwent a Stonewall Cymru i lansio ymgyrch i dargedu trosedd casineb homoffobig. Cafodd yr ymgyrch ei lansio yn yr Eisteddfod eleni, yng Nglynebwy.

Daw'r ymgyrch yn dilyn arolwg gan Stonewall a ganfu, er bod 1 mewn 5 o bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol (LGBT) wedi profi trosedd casineb, mai dim ond 1 mewn 10 oedd wedi rhoi gwybod i'r Heddlu am hynny. Yng Ngwent, mae'r cofnod o adroddiadau am drosedd casineb homoffobig wedi cwympo ychydig o 38 yn 2008/9 i 32 yn 2009/10.

Mae'r CPS wedi cymryd camau i sicrhau bod dioddefwyr trosedd casineb yn cael eu trin yn deg o fewn y system cyfiawnder troseddol. Cyflwynwyd polisi i wella'r ffordd y mae'r CPS yn trin dioddefwyr a thystion ac erbyn hyn rydym yn cyhoeddi ystadegau yn gysylltiedig â'r mathau hyn o droseddau. Mae ein Paneli Craffu ar Drosedd Casineb yn rhoi cyfle i gynrychiolwyr cymunedol adolygu achosion ac argymell gwelliannau.

Yn y fenter fwyaf diweddar daeth asiantaethau cyfiawnder troseddol at ei gilydd i ddosbarthu matiau cwrw gyda negeseuon gwrth-droseddau casineb homoffobig. Cafodd y matiau cwrw eu dosbarthu mewn mannau yfed yn yr Eisteddfod eleni ac erbyn hyn maent yn cael eu dosbarthu mewn tafarndai a chlybiau ar hyd a lled Gwent. Heddlu Gwent a'r CPS a dalodd ar y cyd am y 15,000 o fatiau cwrw.

Cafodd matiau cwrw tebyg eu lansio yn yr Eisteddfod y llynedd yn y Bala gan CPS Gogledd Cymru, Heddlu Gogledd Cymru a'u hasiantaethau partner. Cawsant groeso cynnes gan y gymuned ac erbyn hyn fe gafodd y fenter ei hymestyn i gynnwys posteri ar fysiau. Dywedodd un preswylydd hoyw:

"Rwy'n credu bod yr ymgyrch yn ystod Eisteddfod y Bala yn llwyddiant ysgubol ac rwy'n falch bod hyn yn digwydd yng Ngwent hefyd. Roedd nifer o bethau wedi digwydd yn lleol a oedd yn gwneud i ni deimlo nad oedden ni'n ddiogel ond fe wnaethon ni sylwi fod y matiau cwrw wedi dod yn destun siarad a bu newid yn agweddau pobl - mae'n ymddangos yn lle mwy aeddfed i ddod allan."

Dywedodd Jim Brisbane, CCP Gwent:  "Rydym eisiau sicrhau bod pobl sy'n byw yng Ngwent - ac ar hyd a lled Cymru - yn cael mynediad at gyfiawnder a chael eu trin yn deg.

"Rhan allweddol o'n rôl o fewn cymunedau lleol yw gweithio gyda phobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol ac asiantaethau partner i fagu hyder mewn pobl i ddod ymlaen a rhoi gwybod am droseddau.

"Mae mentrau fel hyn yn ddefnyddiol dros ben er mwyn trosglwyddo'r neges ein bod yn gweithio'n galed i gefnogi ein cymunedau lleol."

Dywedodd y Prif Uwcharolygydd Paul Symes, Heddlu Gwent: "Ni fyddwn yn goddef troseddau casineb o fewn Heddlu Gwent. Mae'r fenter hon yn bwysig mewn sawl ffordd. Yn gyntaf fe fydd yn codi ymwybyddiaeth ymhlith y gymuned fod hyn yn cael ei gydnabod fel trosedd. Yn ail, fe fydd yn sicrhau bod y rhai sy'n dioddef yn gwybod yn union pwy i gysylltu â nhw a'n bod yn mynd i ddelio â hyn yn hollol o ddifrif."

Ychwanegodd Jenny Porter, Swyddog Cyswllt Cymunedol dros Stonewall Cymru: "Rydym yn cymeradwyo gwaith yr asiantaethau cyfiawnder troseddol i godi ymwybyddiaeth a dangos mor ddifrifol y maent yn trin trosedd casineb homoffobig. Rydym yn annog dioddefwyr a thystion i roi gwybod i'r heddlu am unrhyw ddigwyddiadau o'r fath."