Polisïau a Chyhoeddiadau

publicationsY dogfennau sy'n cael eu rhestru ar y dudalen hon yw prif ddogfennau Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) sydd ar gael yn Gymraeg, Saesneg ac ieithoedd eraill.

Mae dogfennau eraill y CPS ar gael yn Saesneg yn unig ar wefan genedlaethol y CPS.

Ewch i'r adran Cyhoeddiadau ar wefan genedlaethol y CPS

 

Safonau Ansawdd Craidd a'r Côd ar gyfer Erlynwyr y Goron

Bydd y ddwy ddogfen allweddol hyn yn rhoi gwybod i chi:

  • Beth rydym yn ei wneud
  • Sut byddwn yn gwneud penderfyniadau
  • Y gwasanaeth y gallwch ei ddisgwyl gennym.

Safonau Ansawdd Craidd

Mae'r Safonau Ansawdd Craidd yn dweud wrthych am yr hyn y gallwch ddisgwyl i ni ei wneud pan fyddwn yn erlyn pobl yn y llys.

Safonau Ansawdd Craidd - PDF Cymraeg

Ewch i wefan genedlaethol y CPS i ddarllen y 'Core Quality Standards' yn Saesneg

Côd ar gyfer Erlynwyr y Goron

Mae'r Côd ar gyfer Erlynwyr y Goron yn ddogfen gyhoeddus, a gyflwynir gan y Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus sy'n disgrifio'r egwyddorion cyffredinol y dylai Erlynwyr y Goron eu dilyn wrth wneud penderfyniadau ynghylch achosion.

Côd ar gyfer Erlynwyr y Goron - PDF Cymraeg

Ewch i wefan genedlaethol y CPS i ddarllen y 'Code for Crown Prosecutors' yn Saesneg

Ymchwil, monitro a gwerthuso

Adroddiad y CPS ar drosedd Trais yn erbyn Menywod 2008-2009

Dyma ail adroddiad blynyddol Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) ar berfformiad ym maes Trais yn erbyn Menywod (VAW), ac mae'n trafod y meysydd canlynol mewn Trais yn erbyn Menywod ar gyfer 2008-09: trais yn y cartref; priodas dan orfod; trais ar sail anrhydedd; llurgunio organau rhywiol merched; treisio a throseddau rhywiol; masnachu mewn pobl; puteindra; cam-drin plant; a phornograffi.

Lawrlwythwch y dogfennau canlynol ar ffurf PDF:

Adroddiad y CPS ar drosedd Trais yn erbyn Menywod 2008-2009 - PDF Cymraeg

CPS Violence against Women crime report 2008-2009 PDF Saesneg

Adroddiad y CPS ar drosedd Trais yn erbyn Menywod 2007-2008

Dyma adroddiad blynyddol cyntaf Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) ar berfformiad ym maes Trais yn erbyn Menywod. Mae'r adroddiad hwn yn trafod amryw o feysydd Trais yn erbyn Menywod (VAW) ar gyfer 2007 - 08: trais yn y cartref; priodas dan orfod; yr hyn a elwir yn drais ar sail 'anrhydedd'; llurgunio organau rhywiol merched; treisio a throseddau rhywiol; masnachu mewn pobl; puteindra; cam-drin plant; a phornograffi.

Adroddiad y CPS ar drosedd Trais yn erbyn Menywod 2007-2008 - PDF Cymraeg

CPS Violence against Women crime report 2007-2008 - PDF Saesneg

Strategaeth a Chynlluniau Gweithredu Trais yn erbyn Menywod

Mae strategaeth Trais yn erbyn Menywod (VAW) y CPS yn disgrifio'r weledigaeth ar gyfer datblygu ein gwaith ar VAW, gan adeiladu ar waith 2006-07, ac mae'n rhoi cynlluniau gweithredu ategol ar gyfer gwaith yn y dyfodol.

Strategaeth a Chynlluniau Gweithredu Trais yn erbyn Menywod - Cymraeg - PDF

Violence Against Women Strategy and Action Plans - Saesneg - PDF

Trais yn erbyn Menywod: Asesiad Effaith Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ar y Strategaeth a'r Cynllun Gweithredu

Dyma'r asesiad effaith cyntaf ar gydraddoldeb ac amrywiaeth (EDIA) ar gyfer y strategaeth Trais yn erbyn Menywod (VAW).

Trais yn erbyn Menywod: Asesiad Effaith Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ar y Strategaeth a'r Cynllun Gweithredu - PDF Cymraeg

Equality and Diversity Impact Assessment on the Violence Against Women Strategy and Action Plan - PDF Saesneg

Polisi a Chanllawiau Erlyn

Y penderfyniad i erlyn

Mae hwn yn egluro sut byddwn yn dod i benderfyniadau ynghylch erlyn.

Y penderfyniad i erlyn - PDF Cymraeg

Ewch i wefan genedlaethol y CPS i ddarllen 'Y penderfyniad i erlyn' yn Saesneg

Cefnogi dioddefwyr a thystion ag anabledd dysgu

Mae'r ddogfen hon yn 'ddatganiad o bolisi cyhoeddus'. Mae'n egluro sut bydd Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) yn ymdrin ag achosion sy'n ymwneud â dioddefwyr a thystion sydd ag anabledd dysgu.

Lawrlwythwch y dogfennau canlynol ar ffurf PDF:

Cefnogi dioddefwyr a thystion ag anabledd dysgu - PDF Cymraeg

Supporting victims and witnesses with a learning disability - PDF Saesneg

Cefnogi dioddefwyr a thystion sydd â gofynion iechyd meddwl

Mae'r ddogfen hon yn 'ddatganiad o bolisi cyhoeddus'. Mae'n egluro sut bydd Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) yn ymdrin ag achosion sy'n ymwneud â dioddefwyr a thystion sydd â gofynion iechyd meddwl.

Lawrlwythwch y dogfennau canlynol ar ffurf PDF:

Cefnogi dioddefwyr a thystion sydd â gofynion iechyd meddwl - PDF Cymraeg

Supporting victims and witnesses with mental health issues - PDF Saesneg

Cefnogi dioddefwyr a thystion sydd â gofynion iechyd meddwl - PDF Easy Read

Y Rhybudd Amodol ar gyfer dioddefwyr

Mae'r daflen hon yn egluro beth yw Rhybudd Amodol, pryd y gellid ei ddefnyddio a sut y gall gynorthwyo dioddefwyr troseddau.

Lawrlwythwch y dogfennau canlynol ar ffurf PDF:

Y Rhybudd Amodol ar gyfer dioddefwyr - PDF Cymraeg

The Conditional Caution for victims - PDF Saesneg

Cyfiawnder Adferol a'r Rhybudd Amodol ar gyfer dioddefwyr

Mae'r wybodaeth a geir yn y daflen hon yn fyr a chyffredinol. Mae'n egluro beth yw cyfiawnder adferol (RJ) a sut gellir ei ddefnyddio gyda Rhybudd Amodol. Dylech ddarllen y daflen hon ynghyd â'r daflen gyffredinol ar Rybudd Amodol.

Lawrlwythwch y dogfennau canlynol ar ffurf PDF:

Cyfiawnder Adferol a'r Rhybudd Amodol ar gyfer dioddefwyr - PDF Cymraeg

Restorative Justice and the Conditional Caution for victims - PDF Saesneg

Y Rhybudd Amodol ar gyfer troseddwyr

Mae'r daflen hon yn egluro beth yw Rhybudd Amodol a phryd y gellid ei ddefnyddio.

Lawrlwythwch y dogfennau canlynol ar ffurf PDF:

Y Rhybudd Amodol ar gyfer troseddwyr - PDF Cymraeg

The Conditional Caution for offenders - PDF Saesneg

Cyfiawnder Adferol a'r Rhybudd Amodol ar gyfer troseddwyr

Mae'r wybodaeth a geir yn y daflen hon yn fyr a chyffredinol. Mae'n egluro beth yw cyfiawnder adferol (RJ) a sut gellir ei ddefnyddio gyda Rhybudd Amodol. Dylech ddarllen y daflen hon ynghyd â'r daflen gyffredinol ar Rybudd Amodol.

Lawrlwythwch y dogfennau canlynol ar ffurf PDF:

Cyfiawnder Adferol a'r Rhybudd Amodol ar gyfer troseddwyr - PDF Cymraeg

Restorative Justice and the Conditional Caution for offenders - PDF Saesneg

Polisi i Erlynyddion yn ymwneud ag Achosion o Annog neu Gynorthwyo Hunanladdiad

Mae'r ddogfen bolisi hon a gyflwynwyd gan y Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus yn rhoi canllawiau i erlynwyr ynghylch ffactorau budd y cyhoedd i'w hystyried wrth ddod i benderfyniadau mewn achosion o annog neu gynorthwyo hunanladdiad.

Polisi i Erlynyddion yn ymwneud ag Achosion o Annog neu Gynorthwyo Hunanladdiad - PDF Cymraeg

Ewch i wefan genedlaethol y CPS i ddarllen y 'Policy for Prosecutors in respect of Cases of Encouraging or Assisting Suicide' yn Saesneg

Ymgynghoriad Cyhoeddus ar y Polisi Interim ar gyfer Erlynwyr parthed Achosion o Hunanladdiad â Chymorth Crynodeb o Ymatebion

Yn y ddogfen hon a gyflwynwyd gan y Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus, mae crynodeb o ymatebion cyhoeddus o bron i 5,000 ymateb i'r ymgynghoriad ar hunanladdiad â chymorth a gynhaliwyd gan Wasanaeth Erlyn y Goron ym mis Medi 2009.

Ymgynghoriad Cyhoeddus ar y Polisi Interim ar gyfer Erlynwyr parthed Achosion o Hunanladdiad â Chymorth Crynodeb o Ymatebion - PDF Cymraeg

Public Consultation Exercise on the Interim Policy for Prosecutors in respect of Cases of Assisted Suicide Summary of Responses - PDF Saesneg

Trais yn y Cartref Canllaw i ddioddefwyr a thystion

Mae'n egluro sut byddwn yn gwneud y penderfyniad i erlyn.

Lawrlwythwch y dogfennau canlynol ar ffurf PDF:

Trais yn y Cartref - Sut byddwn yn gwneud y penderfyniad i erlyn - PDF Cymraeg

Domestic Violence - A guide for victims and witnesses - PDF Saesneg

Troseddau hiliol a chrefyddol polisi erlyn y CPS

Mae'n egluro polisi'r CPS ar erlyn achosion sydd ag elfen Hiliol neu Grefyddol.

Troseddau hiliol a chrefyddol polisi erlyn y CPS - PDF Cymraeg

Ewch i wefan genedlaethol y CPS i ddarllen 'Racist and religious crime 'CPS prosecution policy' yn Saesneg

Polisi ar gyfer erlyn achosion o droseddau casineb tuag at bobl anabl

Mae'r datganiad polisi hwn yn egluro'r ffordd y bydd Gwasanaeth Erlyn y Goron yn ymdrin ag achosion o droseddau casineb tuag at bobl anabl.

Lawrlwythwch y dogfennau canlynol ar ffurf PDF:

Polisi ar gyfer erlyn achosion o droseddau casineb tuag at bobl anabl - PDF Cymraeg

Policy for prosecuting cases of disability hate crime - PDF Saesneg

Polisi ar gyfer erlyn achosion o droseddau casineb tuag at bobl anabl fersiynau easy read

Mae fersiynau Easy Read o'r datganiad polisi ar gael hefyd.

Lawrlwythwch y dogfennau canlynol ar ffurf PDF neu Word:

Polisi ar gyfer erlyn achosion o droseddau casineb tuag at bobl anabl - fersiynau easy read ar ffurf dogfen Word yn Gymraeg

Policy for prosecuting cases of disability hate crime fersiynau easy read - PDF Saesneg

Troseddau yn erbyn pobl hyn polisi erlyn

Mae'r ddogfen hon yn egluro'r ffordd y byddwn yn ymdrin ag achosion o droseddau yn erbyn pobl hyn a sut byddwn yn cefnogi pobl hyn sy'n ddioddefwyr a thystion i droseddau.

Lawrlwythwch y dogfennau canlynol ar ffurf PDF:

Troseddau yn erbyn pobl hyn polisi erlyn - PDF Cymraeg

Crimes against older people - prosecution policy - PDF Saesneg

Polisi erlyn mewn achosion gyrru gwael

Datganiad cyhoeddus sy'n egluro'r ffordd y byddwn ni, y CPS, yn ymdrin ag achosion o yrru gwael.

Polisi erlyn mewn achosion gyrru gwael - PDF Cymraeg

Policy for prosecuting cases of bad driving - PDF Saesneg

Tystion a thystiolaeth orau Ynghylch cwrdd ag erlynydd Gwasanaeth Erlyn y Goron

Mae'n rhoi gwybodaeth i dystion ynghylch cwrdd â'r CPS i drafod pa fesurau arbennig y gall y llys eu rhoi iddynt er mwyn gallu rhoi eu tystiolaeth orau yn y llys. Ar gael hefyd mewn ieithoedd eraill.

Ewch i wefan genedlaethol y CPS i ddarllen 'Witnesses and best evidence About meeting with the Crown Prosecution Service prosecutor' yn Saesneg

Plant a Phobl Ifanc fel tystion

Lawrlwythwch y dogfennau canlynol ar ffurf PDF:

Polisi'r CPS ynghylch Erlyn Achosion Trosedd yn Ymwneud â Phlant a Phobl Ifanc fel Tystion - PDF Cymraeg

CPS Policy on Prosecuting Criminal Cases Involving Children and Young People as Witnesses - PDF Saesneg

Polisau a Chanllawiau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Cynllun iaith Gymraeg y CPS

Cynllun iaith Gymraeg PDF

Taflen Polisi Homoffobig a Thrawsffobig

Lawrlwythwch y dogfennau canlynol ar ffurf PDF:

Taflen Polisi Homoffobig a Thrawsffobig - PDF Cymraeg

Homophobic and Transphobic Policy leaflet - PDF Saesneg

Taflen Troseddau yn erbyn Pobl Hyn

Lawrlwythwch y dogfennau canlynol ar ffurf PDF:

Taflen Troseddau yn erbyn Pobl Hyn - PDF Cymraeg

Taflen Crimes Against Older People - PDF Saesneg

Taflen Trosedd Casineb Hiliol a Chrefyddol

Lawrlwythwch y dogfennau canlynol ar ffurf PDF:

Taflen Trosedd Casineb Hiliol a Chrefyddol - PDF Cymraeg

Taflen Race and Religious Hate Crime - PDF Saesneg.

Taflen Trosedd Casineb yn erbyn Pobl Anabl

Lawrlwythwch y dogfennau canlynol ar ffurf PDF:

Taflen Trosedd Casineb yn erbyn Pobl Anabl - PDF Cymraeg

Taflen Disability Hate Crime - PDF Saesneg

Adroddiad Trosedd Casineb 2008-2009

Dyma ail Adroddiad Blynyddol Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) ar Drosedd Casineb, ac mae'n dwyn gwybodaeth ynghyd ar berfformiad y CPS wrth erlyn troseddau casineb hiliol a chrefyddol, trosedd trawsffobig a homoffobig, digwyddiadau anabledd a thrais yn y cartref.

Lawrlwythwch y dogfennau canlynol ar ffurf PDF:

Adroddiad Trosedd Casineb 2008-2009 - PDF Cymraeg

Hate Crime Report 2008-2009 - PDF Saesneg

Adroddiad Trosedd Casineb 2007-2008

Dyma Adroddiad Blynyddol cyntaf Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) ar Drosedd Casineb, ac mae'n dwyn gwybodaeth ynghyd ar berfformiad y CPS wrth erlyn troseddau casineb hiliol a chrefyddol, trosedd trawsffobig a homoffobig, digwyddiadau anabledd a thrais yn y cartref.

Lawrlwythwch y dogfennau canlynol ar ffurf PDF:

Adroddiad Trosedd Casineb 2007-2008 - PDF Cymraeg

Hate Crime Report 2007-2008 - PDF Saesneg

Cynllun Cydraddoldeb Sengl y CPS 2006-2010

Mae Gwasanaeth Erlyn y Goron wedi cyhoeddi ei Gynllun Cydraddoldeb Sengl cyntaf, ar gyfer y cyfnod 2006-2010. Mae'r Cynllun Cydraddoldeb Sengl yn cynnwys Cynllun Cydraddoldeb Anabledd y CPS ochr yn ochr â'i Gynllun Cydraddoldeb Hiliol a'i Gynllun Cydraddoldeb Rhywiol. Mae'r Cynllun hefyd yn disgrifio sut bydd y CPS yn adeiladu cydraddoldeb ac amrywiaeth o ran oedran, crefydd neu gred, rhywioldeb a hunaniaeth o ran rhywedd. Mae'r Cynllun Cydraddoldeb Sengl ar gael mewn nifer o ffurfiau ac ieithoedd cymunedol ar eich cais.

Lawrlwythwch y dogfennau canlynol ar ffurf PDF:

Cynllun Cydraddoldeb Sengl y CPS 2006-2010 - PDF Cymraeg

CPS Single Equality Scheme 2006-2010 - PDF Saesneg

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth y CPS: Datganiad Disgwyliadau ar gyfer y Bar

Datganiad o ddisgwyliadau ar gydraddoldeb ac amrywiaeth a fyddai'n berthnasol i'r Bar pan fydd aelodau yn gweithio i Wasanaeth Erlyn y Goron, neu'n awyddus i weithio i'r Gwasanaeth.

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth y CPS: Datganiad Disgwyliadau ar gyfer y Bar - PDF Cymraeg

CPS Equality And Diversity Expectations Statement for the Bar - PDF Saesneg