Cyhuddo dyn mewn cysylltiad ag ymosodiad rhyw Casnewydd

24/11/2011

Cafodd dyn ei gyhuddo mewn cysylltiad â digwyddiad ar ddydd Sul, 20 Tachwedd 2011, mewn isffordd sy’n mynd dan orsaf reilffordd Casnewydd.

Dywedodd Nicola Rees, Uwch Erlynydd y Goron dros CPS Cymru: "Bu Gwasanaeth Erlyn y Goron yn gweithio'n agos â Heddlu Trafnidiaeth Prydain a Heddlu Gwent, mewn perthynas â'u hymchwiliad i ddau ddigwyddiad yng nghanol dinas Casnewydd yn ystod oriau mân fore Sul diwethaf.

"Gallwn gadarnhau erbyn hyn, ar ôl edrych yn ofalus ar ffeil dystiolaeth gan Heddlu Trafnidiaeth Prydain, ein bod wedi dod i'r casgliad fod digon o dystiolaeth ar gael i gyhuddo Wayne David Jackson mewn perthynas â'r digwyddiadau hyn a bod gwneud hynny er budd y cyhoedd.

"Yn unol â hynny, rydym wedi cynghori Heddlu Trafnidiaeth Prydain i'w gyhuddo gydag un cownt o dreisio, un cownt o ymgais i dreisio ac un cownt o ladrata.

"Erbyn hyn mae'r diffynnydd wedi'i gyhuddo o gyflawni troseddau difrifol ac mae ganddo hawl i gael treial teg. Mae'n bwysig na ddylid cyhoeddi unrhyw beth a allai niweidio'r treial hwnnw."

Arestiwyd Jackson, 23 mlwydd oed, o Gasnewydd, ar ddydd Llun, 21 Tachwedd, fel rhan o ymchwiliad a gafodd ei lansio gan Heddlu Trafnidiaeth Prydain a Heddlu Gwent yn dilyn adroddiad o ymosodiad rhywiol ac ymgais ar wahân i ymosod yn rhywiol ar ddwy fenyw yn yr isffordd yn ystod oriau mân dydd Sul, 20 Tachwedd.

Bydd yn ymddangos yn Llys Ynadon Caerffili yfory (dydd Gwener, 25 Tachwedd).

Mae swyddogion wedi mynd ati i sicrhau trigolion Casnewydd fod y ddinas yn lle diogel i fyw a gweithio.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Mark Cleland, a fu'n arwain yr ymchwiliad ar ran Heddlu Trafnidiaeth Prydain: Rwy'n credu ei bod yn bwysig sylweddoli mai digwyddiad unigol oedd hwn.

"Mae canol dinas Casnewydd wedi'i blismona'n dda, ac mae'n lle saff a diogel i raddau helaeth. Y mae hefyd wedi'i oleuo'n dda gyda system CCTV dda i ddiogelu'r gymuned.

"Mae digwyddiadau fel hyn yn hynod brin. Ar yr achlysur hwn, bu swyddogion yn gweithio'n galed am yn hir i sicrhau bod y troseddwr yn cael ei arestio a'i gyhuddo mor gyflym â phosib.

"Bydd ein swyddogion ar strydoedd Casnewydd ar ddydd Sadwrn i sicrhau pobl yn yr orsaf reilffordd a'r ardal gyfagos ac apelio am unrhyw dystion a oedd yn y cyffiniau nos Sadwrn diwethaf neu yn ystod oriau mân bore Sul."