Cyhuddo Carl Whant o lofruddio Nikitta Grender

13/02/2011

Mae’r dyn 26 mlwydd oed a oedd dan amheuaeth o lofruddio Nikitta Grender bellach wedi’i gyhuddo o’i llofruddio.

Dywedodd Stacey Turner, Erlynydd y Goron Rhanbarthol dros CPS Gwent: "Fe fu Gwasanaeth Erlyn y Goron yn gweithio'n agos â Heddlu Gwent wrth i'r ymchwiliad i lofruddiaeth Nikitta Grender fynd yn ei flaen.

"Ar ôl archwilio ffeil o dystiolaeth gan Heddlu Gwent, gallwn gadarnhau bellach inni ddod i'r casgliad fod digon o dystiolaeth i gyhuddo Carl Whant o lofruddio Nikitta Grender a bod gwneud hynny er budd y cyhoedd. Felly, rydym wedi cynghori Hedlu Gwent i'w gyhuddo.

"Mae troseddau sy'n ymwneud â phlant heb eu geni yn syrthio y tu allan i gwmpas deddfwriaeth llofruddio. Felly o ran plentyn heb ei eni Nikitta Grender, rydym hefyd wedi cynghori Heddlu Gwent i gyhuddo Carl Whant o gyflawni trosedd difa plentyn dan Ddeddf (Diogelu) Bywydau Mabanod 1929.

"Bydd y diffynnydd yn ymddangos yn Llys Ynadon Caerffili ar ddydd Llun 14 Chwefror am 10 y bore.

"Mae hwn yn parhau'n amser anodd iawn i deulu Nikitta. Cawsant wybod gan yr heddlu am ein penderfyniad ac rydym yn gobeithio gallu cwrdd â nhw'n fuan i egluro proses y llys ac ateb unrhyw gwestiynau posib a fydd ganddynt."

"Erbyn hyn mae Carl Whant wedi'i gyhuddo o gyflawni troseddau difrifol dros ben ac mae ganddo hawl i gael treial teg. Mae'n hynod bwysig na ddylid cyhoeddi unrhyw beth a allai niweidio ei dreial."

Dywedodd y Ditectif Uwcharolygydd Geoff Ronayne, Uwch Swyddog Ymchwilio dros Heddlu Gwent:

"Ar ôl i gorff Nikitta Grender gael ei ddarganfod yn ei chyfeiriad fore Sadwrn diwethaf (Chwefror 5ed) ym Mharc Broadmead,  dechreuodd Heddlu Gwent ymchwilio i'w llofruddiaeth a chafodd dyn 26 mlwydd oed o ardal Casnewydd ei arestio. Mae ffeil tystiolaeth wedi'i rhoi i Wasanaeth Erlyn y Goron. Rydym yn parhau i feddwl am deulu Nikitta a Kelsey-May a chydymdeimlo â nhw yn ystod y cyfnod hwn, a byddwn yn parhau i roi cefnogaeth iddynt hyd y gellir rhagweld.

Diwedd

1.            Mae gwybodaeth am ddiffiniadau cyfreithiol ar gyfer troseddau llofruddio i'w cael yn: http://www.cps.gov.uk/legal/h_to_k/homicide_murder_and_manslaughter/

2.            Mae trosedd difa plentyn yn dod dan Adran 1 Deddf (Diogelu) Bywydau Mabanod, sy'n gwahardd llofruddio unrhyw blentyn y gellid ei eni'n fyw. Mae rhagor o fanylion i'w cael yn:  http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/19-20/34/contents