Carcharu treisiwr am 18 mlynedd

25/11/2011

Mae dyn o Fargoed a gafodd ei gollfarnu am gyflawni 13 trosedd corfforol a rhywiol difrifol, gan gynnwys wyth achos o dreisio, wedi’i ddedfrydu i 18 mlynedd dan glo yn Llys y Goron Caerdydd.

Collfarnwyd Edwin Smith am droseddau a ddigwyddodd rhwng 1985 a 2006 a oedd yn cynnwys pedwar o ddioddefwyr. Yn ystod treial Smith ym mis Hydref, fe ddihangodd o'r llys am gyfnod byr cyn cael ei ailarestio'n gyflym gan Heddlu Gwent.

Wrth siarad ar ôl y ddedfryd, dywedodd Kath Coleman, Uwch Erlynydd y Goron dros CPS Cymru:

Mae Edwin Smith yn unigolyn hynod beryglus a chyfrwys ac mae'n iawn iddo fod yn y ddalfa am gyfnod sylweddol o amser.

"Hoffwn dalu teyrnged i ddioddefwyr Smith am ddod o hyd i'r dewrder i ddod ymlaen a rhoi gwybod am yr hyn ddigwyddodd iddyn nhw. Mae'n amlwg bod hwn wedi bod yn gyfnod trawmatig dros ben a'r gobaith yw y bydd dedfryd heddiw yn eu helpu wrth iddynt fwrw ymlaen â'u bywydau.

"Mae'r achos yn dangos y bartneriaeth leol gryf sy'n bodoli rhwng y CPS a Heddlu Gwent wrth erlyn achosion troseddau rhywiol. Mae'r bartneriaeth yn golygu ein bod yn dwyn rhagor o droseddwyr gerbron llys nag yn y blynyddoedd a fu.

"Rwy'n gobeithio y bydd dedfryd heddiw yn anfon neges gref a chadarnhaol i eraill a ddioddefodd droseddau rhywiol difrifol. Ni waeth pryd y cyflawnwyd trosedd, os gallwch ddod o hyd i'r nerth i ddod ymlaen a siarad â'r heddlu, yna bydd eich pryderon yn cael eu cymryd o ddifrif gan bawb ohonom yn y system cyfiawnder troseddol."

Dywedodd y Swyddog Ymchwilio DC Scott Arthur o Uned Diogelu'r Cyhoedd Heddlu Gwent:

"Roedd hwn yn ymchwiliad cymhleth a sensitif dros ben gyda thimau arbenigol o Heddlu Gwent ac asiantaethau allanol eraill.

"Fe fu'r dioddefwyr yn ddewr iawn, nid yn unig wrth ddod ymlaen, ond hefyd pan fu'n rhaid iddynt ail-fyw eu profiadau wrth roi tystiolaeth yn erbyn y troseddwr. Mae'n rhaid bod hyn wedi bod yn hynod drawmatig iddynt. Canlyniad hyn, fodd bynnag, yw fod unigolyn peryglus dros ben bellach wedi cael dedfryd o garchar am gyfnod sylweddol.

"Roedd yr ymchwiliad yn hir a hanesyddol o ran natur, ac arweiniodd at ddal y diffynnydd a ddihangodd wedi cael ei gollfarnu. Mae hyn oll yn dangos ymroddiad a phenderfyniad Heddlu Gwent ac yn anfon neges glir fod Heddlu Gwent yn ystyried ymosodiadau rhywiol yn fater difrifol dros ben ac yn ymdrechu i amddiffyn unigolion mwyaf bregus y gymuned."