Carcharu Martin Mather mm lofruddio dyn anabl yn y Rhyl

15/11/2010

Yn Llys y Goron yr Wyddgrug heddiw fe ddedfrydwyd dyn o’r Rhyl i garchar am oes gan dreulio o leiaf 17 mlynedd dan glo.

Roedd Martin Mather, 23, wedi pledio'n euog yn gynharach i lofruddiaeth Philip Holmes, 56 oed, yn ei fflat yn y Rhyl ym mis Ebrill eleni.

Roedd erlynwyr CPS Gogledd Cymru a thîm ymchwilio Heddlu Gogledd Cymru wedi tynnu sylw at yr achos fel un o drosedd casineb tuag at bobl anabl; hynny yw, trosedd y canfyddir ei bod yn cael ei hysgogi gan elyniaeth, neu ble dangosir gelyniaeth ar sail anabledd person.

Wrth siarad ar ôl cyhoeddi'r ddedfryd, dywedodd Gareth Preston, Adfocad y Goron CPS Gogledd Cymru: "Roedd hwn yn ymosodiad milain a disynnwyr a arweiniodd at farwolaeth dyn diniwed.

"Wrth adolygu'r dystiolaeth yn yr achos hwn, buom yn ystyried a oedd yr ymosodiad wedi'i ysgogi mewn unrhyw ffordd gan elyniaeth tuag at anabledd Philip Holmes. Mae'r CPS o'r farn bod trosedd casineb tuag at bobl anabl yn fater difrifol dros ben ac mae yna bolisïau penodol yn eu lle i sicrhau bod y materion hyn yn cael eu hystyried yn briodol ar bob cam yn ystod y broses erlyn.

"Mae'n anodd gwybod i sicrwydd beth yn union oedd yr ysgogiad y tu ôl i'r ymosodiad hwn dim - ond Martin Mather sy'n gwybod beth arweiniodd at gyflawni trosedd mor arswydus.  Yr hyn sy'n glir yw fod Mr Mather yn ymwybodol o sefyllfa fregus Philip Holmes ac aeth ati i fanteisio ar hyn. Mewn cyfweliadau â'r heddlu ar ôl ei arestio, bu Mr Mather hefyd yn gwneud sylwadau gwaradwyddus am Philip Holmes gan ddangos gelyniaeth tuag at ei anabledd. Fe wnaeth Cwnsler yr erlyniad dynnu sylw'r llys at y ffactorau gwaethygol hyn."

"Carem ddiolch i bawb a gefnogodd yr awdurdodau erlyn i ddod â'r achos hwn i fwcwl. Bu'n gyfnod anodd dros ben i deulu a chyfeillion Philip Holmes. Rydym yn parhau i feddwl amdanynt."