Carcharu dau mewn achos o fasnachu mewn pobl

07/11/2014

Carcharwyd menyw am wyth mlynedd a gwr am ddwy flynedd yn Llys y Goron Caerdydd, wedi ei gael yn euog o droseddau yn gysylltiedig â masnachu menywod o Nigeria i’r Deyrnas Unedig ar gyfer camfanteisio rhywiol.

Dedfrydwyd Lizzy Idahosa i wyth mlynedd, wedi ei chael yn euog mis diwethaf o fasnachu menywod i ac o amgylch y Deyrnas Unedig, annog puteindra a gwyngalchu arian. 

Carcharwyd ei phartner, Jackson Omoruyi, am ddwy flynedd wedi i reithgor ei gael yn euog o ddwy drosedd gwyngalchu arian. 

Roedd y troseddau yn ymwneud â masnachu dwy fenyw Nigeraidd a ddygwyd i'r Deyrnas Unedig nifer o flynyddoedd yn ôl gan Idahosa, cyn cael eu symud i amrywiol leoliadau yng Nghymru a Lloegr i weithio yn y diwydiant rhyw. Dywedodd y ddwy ddioddefwraig cyn iddynt deithio i Lundain iddynt fod yn destun defodau 'juju' yn Nigeria ble roeddynt yn bwyta malwod a nadroedd, eilliwyd eu pennau, fe yfont ddŵr budr a chawsant eu torri gyda rasel. 

Ar gyrraedd, dywedodd Idahosa wrth y menywod bod ganddynt ddyled o £50,000 yr un am y daith i'r Deyrnas Unedig ac y byddent hwy neu eu teuluoedd yn Nigeria yn cael eu hanafu pe na fyddai'r 'ddyled' yn cael ei had-dalu.
Wedi dedfrydu, dywedodd Nicola Rees, Uwch Erlynydd y Goron ar gyfer Uned Gwaith Achos Cymhleth Gwasanaeth Erlyn y Goron Cymru:

"Mae dedfrydau heddiw yn cloi achos erchyll ble camfanteisiwyd ar ddwy ddioddefwraig bregus. Cafodd y ddwy fenyw yma eu twyllo, rheoli a cham-drin. Cawsant eu trin fel nwyddau gan Lizzy Idahosa a Jackson Omoruyi.

"Fe wyddom fod masnachwyr yn targedu'r rhai sydd mewn sefyllfa fregus yn benodol. Fe wyddom hefyd y gallant weithredu o fewn ac o amgylch ein cymunedau lleol.

"Rwy'n cymeradwyo penderfyniad y ddwy ddioddefwraig yn yr achos hwn, a oedd yn gallu cymryd camau gweithredol i dorrin rhydd o'r sefyllfa o gam-drin yr oeddynt ynddi. Eu dewrder nhw sydd wedi arwain at yr erlyniad llwyddiannus o Lizzy Idahosa a Jackson Omoruyi. Gobeithio y bydd eu dewrder yn ysbrydoli eraill allai ganfod eu hunain mewn sefyllfa debyg.

"O'n rhan ni, mae Gwasanaeth Erlyn y Goron yn benderfynol y bydd yn chwarae rôl weithredol o ran dod â masnachwyr i gyfiawnder. Gobeithio y bydd yr achos hwn yn dynodi penderfyniad pawb ohonom yn y system gyfiawnder droseddol i sicrhau nad yw troseddau masnachu mewn pobl yn mynd heb eu cosbi."

Os ydych yn credu bod rhywun yn ddioddefwr caethwasiaeth fodern, gallwch gysylltu â'r heddlu ar 101 neu 999 os yw'n argyfwng, eu hadrodd ar-lein yn modernslavery.co.uk neu gysylltu â'r llinell gymorth Caethwasiaeth Modern ar 0800 0121 700.