Caerdydd taro a ffoi: dyn ddedfrydu

06/06/2013

Mae dyn a laddodd fam i dri ac anafu 17 o bobl eraill wedi cael ei ddedfrydu i gyfnod amhenodol mewn uned seiciatryddol.

Bydd Matthew Tvrdon yn cael ei gadw o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl.

Dywedodd Catrin Evans, Pennaeth Uned Achosion Cymhleth Cymru:

"Ar y 19 Hydref 2012 arweiniodd  nifer o ddigwyddiadau echrydus at drasedi lle bu farw Karina Menzies, ac achoswyd nifer o anafiadau difrifol i nifer o bobl eraill. Mae'n wyrth na gollodd eraill eu bywyd ac mae nifer wedi dioddef anafiadau sydd wedi newid eu bywyd am byth.

"Cafodd beth a ddigwyddodd y prynhawn Gwener hwnnw effaith andwyol ar nifer o bobl oedd yn dyst i'r hyn oedd yn datblygu ar strydoedd Dinas Caerdydd  yn ystod amser prysur pan oedd rhieni yn casglu eu plant o'r ysgol.

"Ar 24ain Mai 2013 plediodd Matthew Tvrdon yn euog i nifer o gyhuddiadau, gan gynnwys un achos o ddynladdiad pan nad oedd yn eu iawn bwyll, a saith cyhuddiad o geisio llofruddio. Plediodd yn euog i nifer o gyhuddiadau eraill o drais.

"Mae Gwasanaeth Erlyn y Goron wedi cymeryd amser i ystyried y canlyniadau hyn yn fanwl iawn. Rydym wedi ystyried yr holl dystiolaeth , sydd yn cynnwys adroddiadau a baratowyd gan arbenigwyr yn y maes seiciatryddol a gomisiynwyd gan dîm yr Erlyniad a'r tîm  Amddiffyn.

"Roedd hwn yn achos cymhleth a sensitif. Ystyriwyd y dystiolaeth gan nifer o gyfreithwyr profiadol, gan gynnwys y Bargyfreithiwr sy'n arwain yr achos, Ian Murphy QC. Rydym wedi cynnig cyfarfod âr teuluoedd a effeithiwyd gan yr ymosodiadau, a cynhaliwyd cyfarfod gyda'r rhai a gysylltodd â ni.

"Rydym wedi penderfynu fod y ffaith fod y diffynnydd wedi pledio i'r cyhuddiadau yma yn adlewyrchu'r hyn ddigwyddodd ac yn adlewyrchu'r dystiolaeth sydd o'n blaen. Rydym wedi sicrhau fod y diffynnydd wedi cyfaddef a phledio i droseddau priodol ar ran bob un o'r dioddefwyr, sef 18 o blant ac oedolion Caerdydd.

"Mae'r rhai a effeithiwyd gan ddigwyddiadau ar 19 Hydref 2013 wedi ymddwyn ag urddas a chryfder trwy gydol y broses gyfreithiol. Hoffwn ddiolch yn fawr iddynt am eu dewrder a'u cefnogaeth. Diolch hefyd i gymuned glos ardal Trelai am eu cefnogaeth diflino.

"Mae nifer yn dal i ddioddef ac yn ymdopi ag effeithiau corfforol ac emosiynol. Rydym yn gobeithio bydd y dyfarniad heddiw yn gymorth wrth  iddynt geisio dygymod a'r hyn ddigwyddodd."