Ein Polisïau Trosedd Casineb

Troseddau hiliol a chrefyddol

Homoffobig a Thrawsffobig

Troseddau casineb tuag at bobl anabl

Troseddau yn erbyn pobl hyn

 Ewch i’n tudalen Polisïau a Chyhoeddiadau i weld fformatau ac ieithoedd eraill sydd ar gael

Trosedd Casineb

Mae troseddau casineb wedi'u seilio ar ragfarn a gwahaniaethu. Maen nhw'n cael eu symbylu gan elyniaeth tuag at hil, crefydd, rhyw, hunaniaeth o ran rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, anabledd neu oedran unigolyn.

Nid oes lle i droseddau casineb mewn cymdeithas agored a democrataidd ac rydym yn benderfynol o chwarae ein rhan i fynd i'r afael â throsedd casineb trwy ddod â throseddwyr gerbron llys.

Rydym eisiau i bawb a ddioddefodd drosedd casineb deimlo y gallant ddod ymlaen a rhoi gwybod am y digwyddiadau, gan wybod i sicrwydd y byddant yn cael eu trin yn deg ac effeithlon gan y System Cyfiawnder Troseddol.

Mae gan y CPS bolisau i fynd i'r afael â mathau penodol o droseddau casineb.

Trais yn y cartref

Mae trais yn y cartref yn digwydd mewn cymdeithas drwyddi draw, ymysg pobl o bob ethnigrwydd, rhywioldeb, oed, anabledd, crefydd neu gred. Rydym yn cydnabod y gall menywod a dynion fod yn ddioddefwyr, er mai menywod yw mwyafrif y dioddefwyr.

Mae gweithredu yn erbyn trais yn y cartref yn cael ei gynnwys yn rhan o Strategaeth Trais yn erbyn Menywod y CPS. Rydym yn sylweddoli bod trais yn erbyn menywod yn fater o hawliau dynol sylfaenol.

Byddwn yn ceisio erlyn pob achos yn deg ac effeithiol a gwneud penderfyniadau mewn ffordd wrthrychol. Byddwn yn gweithredu bob amser o fewn fframwaith sy'n ceisio cefnogi'r dioddefwr a rhoi gwybod iddynt beth syn digwydd drwy'r adeg.

Trosedd casineb hiliol a chrefyddol

Mae trosedd hiliol a chrefyddol yn arbennig o niweidiol i ddioddefwyr gan eu bod yn cael eu targedu'n llwyr oherwydd eu hunaniaeth bersonol, neu eu cred neu ffydd wirioneddol neu ganfyddedig. Gall y troseddau hyn ddigwydd ar hap neu gallant fod yn rhan o ymgyrch o aflonyddu a fictimeiddio parhaus. Ni fyddwn yn goddef trosedd o'r fath a byddwn yn gweithredu pan roddir gwybod am droseddau o'r fath.

Trosedd casineb homoffobig a thrawsffobig

Yn aml iawn yn y gorffennol, nid yw pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol neu drawsrywiol wedi rhoi gwybod i'r heddlu am ddigwyddiadau yn eu herbyn. Mae astudiaethau ymchwil yn awgrymu'n hanesyddol mai prin oedd hyder dioddefwyr, neu dystion, mewn digwyddiadau o'r fath yn y system cyfiawnder troseddol. Mae'r CPS yn ymrwymo i fynd i'r afael âr broblem hon a sicrhau bod troseddau yn erbyn ein cymunedau lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol yn cael eu trin yn briodol.

Trosedd Casineb tuag at Bobl Anabl

Os yw rhywun yn teimlo nad yw'n ddiogel neu nad oes croeso iddo/iddi - boed hynny oherwydd stereoteipio negyddol, cael eu gwrthod neu drais, gelyniaeth neu aflonyddu - mae hynny'n cael effaith negyddol sylweddol ar synnwyr diogelwch a lles y bobl anabl. Y mae hefyd yn effeithion fawr ar eu gallu i gymryd rhan yn eu cymunedau, yn gymdeithasol ac economaidd. Mae'r CPS o ddifrif ynghylch mynd ir afael â throsedd casineb tuag at bobl anabl a bydd yn gweithredu i erlyn troseddau or fath.

Troseddau yn erbyn pobl hŷn

Mae gan bawb hawl i deimlo'n saff a diogel a byw yn rhydd rhag ofn troseddau. Fe wyddom fod teimlon anniogel a bod yn anniogel yn cael effeithiau negyddol dros ben ar iechyd a lles pobl hŷn. Mae ein polisi, Erlyn Troseddau yn erbyn Pobl Hŷn, yn ei gwneud hin glir i bobl hŷn, eu teuluoedd, cymunedau a'r cyhoedd fod y CPS yn deall goblygiadau difrifol y math hwn o drosedd.