Côd Ymarfer i Ddioddefwyr Troseddau

Cafodd y Côd Ymarfer i Ddioddefwyr Troseddau (Côd Dioddefwyr) ei lansio ym mis Ebrill 2006.

Mae'n pennu'r safonau sylfaenol y gall dioddefwyr ddisgwyl eu derbyn gan bob asiantaeth o fewn y system cyfiawnder troseddol, ac mae'n cynnig gwasanaeth uwch ar gyfer dioddefwyr sy'n agored i niwed a hawdd eu dychryn.

Os bydd unrhyw ddioddefwyr yn teimlo na dderbyniwyd lefel y gwasanaeth y mae ganddynt hawl i'w derbyn dan y Côd, a'u bod yn anfodlon gyda'r ymateb i'w cwyn, gallant fynd â'u hachos at yr Ombwdsman Seneddol trwy eu Haelod Seneddol.

Mae gofalu am ddioddefwyr a thystion yn flaenoriaeth i Wasanaeth Erlyn y Goron (CPS) yng Nghymru ac rydym yn ymrwymo i rwymedigaethau'r Côd.

Mae'r CPS yng Nghymru yn ymrwymo i:

  • Roi gwybod i ddioddefwyr, un ai'n uniongyrchol neu drwy'r heddlu, os byddwn yn penderfynu peidio â chyhuddo rhywun mewn perthynas â'u hachos.
  • Byddant yn cael eu hysbysu o fewn pum niwrnod gwaith i wneud y penderfyniad; bydd tystion agored i niwed a hawdd eu dychryn yn cael gwybod o fewn un diwrnod gwaith.
  • Dweud wrth ddioddefwyr, o fewn pum niwrnod gwaith, os byddwn yn penderfynu gollwng y cyhuddiadau neu eu newid yn sylweddol ar ôl i rywun gael ei gyhuddo o gyflawni'r trosedd. Bydd tystion agored i niwed a hawdd eu dychryn yn cael eu hysbysu o fewn un diwrnod gwaith.
  • Cynnig cwrdd â'r dioddefwr neu â theulu'r dioddefwr i drafod y penderfyniad hwn os oedd yr achos yn cynnwys marwolaeth a achoswyd gan ymddygiad troseddol, cam-drin plant, troseddau rhywiol, troseddau gwaethygol hiliol neu grefyddol neu droseddau gydag elfen homoffobig neu drawsffobig.
  • Sicrhau bod cynrychiolydd o'r CPS yn eu cyflwyno eu hunain i'r dioddefwr yn y llys, gan ateb unrhyw gwestiynau sydd gan y dioddefwr a rhoi syniad o amseroedd aros.
  • Talu costau'r dioddefwr o fewn deg diwrnod gwaith i dderbyn y ffurflen hawlio wedi'i llenwi.
  • Ateb unrhyw gwestiynau sydd gan y dioddefwr am y ddedfryd yn eu hachos pan gyfeirir gan yr Uned Gofal Tystion.