Asesydd Cwynion Annibynnol

Mae'r Asesydd Cwynion Annibynnol (IAC) yn gweithredu yn annibynnol oddi wrth y CPS ac yn gyfrifol am ymdrin ac ymchwilio i gwynion gan aelodau o'r cyhoedd yng nghyswllt ansawdd y gwasanaeth a ddarperir gan y CPS a'r modd y mae'n cadw at ei weithdrefn gwynion gyhoeddedig.

Mae'r IAC yn gweithio i sicrhau bod y CPS yn arddangos ei weledigaeth i fod yn dryloyw, atebol a theg trwy:

  • Roi proses annibynnol, o safon uchel a hygyrch ar gyfer adolygu cwynion gwasanaeth sydd wedi mynd trwy holl broses fewnol y CPS
  • Geisio cywiro camweddau unigol
  • Yrru gwelliannau mewn gwasanaethau cyhoeddus a rhoi gwybodaeth ar gyfer polisi cyhoeddus

Gall cwynion gael eu cyfeirio at yr IAC os byddwch yn parhau yn anfodlon ar yr esboniadau yn dilyn Camau Un a Dau o'r weithdrefn gwynion a bod eich cwyn yn gŵyn gwasanaeth (y modd yr ydym wedi ymddwyn). Rhaid i chi wneud hyn cyn pen un mis o dderbyn ein hesboniad ar Gam Dau o'r weithdrefn.

Dylai eich cwyn amlinellu pam nad ydych yn fodlon ar yr ymatebion a roddwyd ar Gam Un a Dau o'r weithdrefn gwynion a pham y dylid adolygu'r mater. Rhaid i chi wneud hyn yn ysgrifenedig trwy e-bost neu trwy'r post.

Bydd eich cwyn yn cael ei chydnabod a'i hadolygu gan yr IAC a byddwch yn derbyn ymateb llawn cyn pen 40 diwrnod gwaith o'i derbyn. Os nad yw'n bosibl cwblhau'r ymchwiliad ac ateb gan gadw at yr amser hwnnw, bydd yr IAC yn cysylltu â chi i esbonio pam bod oedi a nodi cyn pa ddyddiad y bydd yn gobeithio rhoi ateb.

Manylion Cyswllt

Stephen Shaw CBE
Independent Assessor of Complaints for the CPS
c/o Rose Court,
2 Southwark Bridge
London, SE1 9HS

E-bost:   IAComplaints@cps.gsi.gov.uk
Ffacs:   020 3357 0567